Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
44 106 384€ 52 819 575€ 54 340 048€ 54 473 352€ 50 547 015€ 47 957 425€ 44 083 922€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
46 422 183 € 58 887 410 € 60 385 246 € 60 402 304 € 53 918 545 € 48 031 101 € 44 443 666 € 3 690 716 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
43 366 128€ 51 755 091€ 53 067 294€ 53 191 828€ 49 357 963€ 46 050 847€ 42 066 361€ 3 518 337€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
740 256€ 1 064 484€ 1 272 754€ 1 281 525€ 1 189 052€ 1 906 578€ 2 017 561€ 142 003€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
186 677€ 986 902€ 1 000 450€ 1 052 337€ 592 515€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 264€ 12 932€ 19 511€ 8 632€ 4 595€ 18 140€ 279 204€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 125 858€ 5 068 001€ 5 025 237€ 4 867 982€ 2 774 420€ 55 536€ 80 540€ 30 376€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
45 183 846 € 56 849 392 € 57 225 828 € 58 615 476 € 52 305 563 € 47 196 198 € 44 033 428 € 3 809 769 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
35 685 674€ 42 370 511€ 43 211 773€ 43 598 852€ 40 395 881€ 37 704 184€ 34 458 726€ 3 011 471€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
493 087€ 543 477€ 534 466€ 488 239€ 438 001€ 364 705€ 332 033€ 36 439€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-8 592€ 10 875€ 2 603€ 31€ -2 234€ -2 094€ -14 195€
14
D.
Služby
2 444 512€ 5 167 824€ 5 459 502€ 6 632 947€ 5 178 299€ 4 680 732€ 4 600 575€ 336 541€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 772 026 € 4 967 557 € 4 437 976 € 4 357 743 € 3 968 922 € 3 575 032 € 3 428 035 € 267 746 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 461 318€ 3 581 769€ 3 206 110€ 3 145 557€ 2 861 800€ 2 567 793€ 2 467 850€ 192 370€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 188 306€ 1 239 544€ 1 121 317€ 1 102 168€ 999 807€ 899 235€ 862 819€ 67 123€
19
E.4.
Sociálne náklady
122 402€ 146 244€ 110 549€ 110 018€ 107 315€ 108 004€ 97 366€ 8 253€
20
F.
Dane a poplatky
154 467€ 116 745€ 116 088€ 121 479€ 115 626€ 115 531€ 118 678€ 9 603€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
576 465€ 603 700€ 585 828€ 597 137€ 589 691€ 582 054€ 621 356€ 53 809€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
576 465€ 603 700€ 585 828€ 597 137€ 589 691€ 582 054€ 621 356€ 53 809€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 430€ 2 552€ 2 488€ 324 139€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
15 212€ 290 091€ 59 821€ 123 908€ -27 308€ 69 918€ 86 886€ 84 913€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 050 995€ 2 778 612€ 2 812 341€ 2 692 588€ 1 648 685€ 103 648€ 77 195€ 9 247€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 238 337 € 2 038 018 € 3 159 418 € 1 786 828 € 1 612 982 € 834 903 € 410 238 € -119 053 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 678 380 € 5 713 790 € 6 132 154 € 4 805 621 € 5 129 583 € 5 209 898 € 4 706 783 € 275 889 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
26 666 € 30 703 € 36 379 € 28 810 € 6 840 € 2 773 € 4 319 € 6 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
750€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 373 € 1 324 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
1 373€ 1 324€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
25 427 € 25 409 € 22 112 € 22 540 € 4 € 42 € 53 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
25 427€ 25 409€ 22 112€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
22 540€ 4€ 42€ 53€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
1 231€ 5 294€ 11 394€ 270€ 6 086€ 2 731€ 2 942€ 5€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€ 1 500€ 6 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
613 001 € 374 644 € 200 915 € 195 744 € 221 189 € 227 383 € 230 688 € 17 012 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
750€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
364 046€ 149 155€ -7 652€ -4 632€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
141 015 € 170 532 € 138 385 € 104 795 € 156 932 € 177 047 € 198 395 € 18 257 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
141 015€ 170 532€ 138 385€ 104 795€ 156 932€ 177 047€ 198 395€ 18 257€
52
O.
Kurzové straty
12 898€ 808€ 8 514€ 27 270€ 6 669€ 3 341€ 385€ 14€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
95 042€ 54 149€ 54 016€ 63 679€ 56 838€ 46 995€ 39 560€ 3 373€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-586 335 € -343 941 € -164 536 € -166 934 € -214 349 € -224 610 € -226 369 € -17 006 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
652 002 € 1 694 077 € 2 994 882 € 1 619 894 € 1 398 633 € 610 293 € 183 869 € -136 059 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
248 293 € 476 823 € 663 862 € 387 903 € 310 468 € 158 139 € 95 438 € -37 819 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
234 451€ 482 184€ 670 094€ 396 273€ 313 603€ 156 035€ 28 049€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
13 842€ -5 361€ -6 232€ -8 370€ -3 135€ 2 104€ 67 389€ -37 819€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
403 709 € 1 217 254 € 2 331 020 € 1 231 991 € 1 088 165 € 452 154 € 88 431 € -98 240 €