Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

P E R E X, a. s. [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 326 805 € 1 367 576 € 1 418 114 € 1 705 545 € 1 420 145 € 1 737 034 € 1 535 917 € 2 422 486 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
270 517 € 303 837 € 346 249 € 365 830 € 374 783 € 410 218 € 475 667 € 1 039 703 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
124 578 € 183 119 € 240 719 € 286 750 € 322 363 € 371 638 € 410 799 € 458 076 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
74 282€ 75 242€ 111 181€ 152 632€ 183 662€ 220 183€ 214 586€ 253 124€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
50 296€ 68 807€ 90 468€ 95 048€ 99 631€ 112 385€ 117 191€ 142 329€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
39 070€ 39 070€ 39 070€ 39 070€ 39 070€ 79 022€ 62 623€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
145 939 € 120 718 € 105 530 € 79 080 € 52 420 € 38 580 € 64 868 € 108 583 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
145 939€ 117 279€ 101 063€ 63 601€ 46 821€ 31 842€ 50 925€ 94 640€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 439€ 4 467€ 4 723€ 5 599€ 6 738€ 13 943€ 13 943€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 756€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
473 044 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
473 044€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 019 440 € 1 041 859 € 1 039 452 € 1 297 081 € 1 020 148 € 1 301 090 € 1 036 491 € 1 351 613 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
45 185 € 23 884 € 38 526 € 29 695 € 40 584 € 24 633 € 26 156 € 42 059 €
035
B.I.1
Materiál
44 605€ 21 140€ 34 369€ 27 616€ 39 093€ 23 360€ 23 097€ 37 140€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
580€ 2 687€ 4 086€ 2 026€ 1 438€ 1 220€ 3 006€ 4 919€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
57€ 71€ 53€ 53€ 53€ 53€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
11 300 € 20 914 € 20 914 € 20 914 € 20 914 € 20 914 € 235 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
11 300€ 20 914€ 20 914€ 20 914€ 20 914€ 20 914€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
235€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
945 464 € 986 594 € 850 255 € 1 027 267 € 952 642 € 1 253 049 € 1 003 816 € 1 307 531 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
943 596 € 984 129 € 847 698 € 1 024 626 € 949 922 € 1 250 440 € 982 575 € 1 286 088 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
943 596€ 984 129€ 847 698€ 1 024 626€ 949 922€ 1 250 440€ 982 575€ 1 286 088€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
43€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 868€ 2 465€ 2 557€ 2 641€ 2 720€ 2 609€ 21 241€ 21 400€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
17 491 € 10 467 € 129 757 € 219 205 € 6 008 € 2 494 € 6 519 € 1 788 €
072
B.V.1.
Peniaze
12 702€ 8 441€ 7 623€ 11 343€ 4 665€ 1 151€ 5 174€ 198€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 789€ 2 026€ 122 134€ 207 862€ 1 343€ 1 343€ 1 345€ 1 590€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
36 848 € 21 880 € 32 413 € 42 634 € 25 214 € 25 726 € 23 759 € 31 170 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 038€ 3 167€ 5 737€ 9 590€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
33 810€ 18 713€ 25 473€ 30 374€ 25 214€ 25 726€ 23 759€ 31 170€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
2 670€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 203€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 326 805 € 1 367 576 € 1 418 114 € 1 705 545 € 1 420 145 € 1 737 034 € 1 535 917 € 2 422 486 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-182 671 € -676 343 € 59 761 € 179 936 € -383 901 € -226 727 € -674 226 € -124 800 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 553 828 € 2 553 828 € 2 553 828 € 2 553 828 € 2 553 828 € 2 553 828 € 2 553 828 € 2 553 828 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 553 828€ 2 553 828€ 2 553 828€ 2 553 828€ 2 553 828€ 2 553 828€ 2 553 828€ 2 553 828€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 338€ 1 261 338€ 2 126 275€ 1 200 316€ 1 437 016€ 1 490 360€ 322 445€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 303 € 7 303 € 7 303 € 7 303 € 7 303 € 7 303 € 7 303 € 7 303 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
81 570 € 54 502 € 54 502 € 54 502 € 54 502 € 54 502 € 54 502 € 54 502 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
81 570€ 54 502€ 54 502€ 54 502€ 54 502€ 54 502€ 54 502€ 54 502€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 862 474 € -1 937 211 € -2 441 972 € -2 999 851 € -2 879 376 € -3 289 859 € -3 509 241 € -2 871 259 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 862 474€ -1 937 211€ -2 441 972€ -2 999 851€ -2 879 376€ -3 289 859€ -3 509 241€ -2 871 259€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
37 102 € -1 356 103 € -1 375 238 € -1 562 121 € -1 320 474 € -989 517 € -1 270 978 € -191 619 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 384 994 € 1 913 394 € 1 217 175 € 1 303 767 € 1 462 450 € 1 950 221 € 2 200 008 € 2 534 843 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
124 066 € 124 415 € 124 739 € 124 540 € 124 909 € 127 377 € 132 394 € 133 996 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
112 859 € 112 859 € 112 859 € 112 859 € 112 859 € 112 859 € 112 859 € 112 859 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
112 859€ 112 859€ 112 859€ 112 859€ 112 859€ 112 859€ 112 859€ 112 859€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 207€ 11 556€ 11 880€ 11 681€ 12 050€ 14 518€ 19 517€ 21 137€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
18€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
65 855 € 82 585 € 119 521 € 121 574 € 72 651 € 29 875 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
65 855€ 82 585€ 119 521€ 121 574€ 72 651€ 29 875€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
777 011 € 1 349 231 € 922 623 € 907 127 € 869 220 € 1 339 251 € 1 479 089 € 1 822 823 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
566 452 € 979 192 € 591 749 € 532 921 € 527 894 € 1 016 480 € 1 156 566 € 1 357 488 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
566 452€ 979 192€ 591 749€ 532 921€ 527 894€ 1 016 480€ 1 156 566€ 1 357 488€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
92 205€ 167 842€ 160 957€ 164 816€ 155 572€ 154 085€ 171 416€ 167 358€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
59 596€ 89 444€ 98 423€ 100 601€ 97 573€ 98 855€ 108 519€ 103 308€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
58 758€ 112 412€ 71 104€ 108 397€ 87 735€ 68 376€ 42 178€ 37 057€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
341€ 390€ 392€ 446€ 1 455€ 410€ 157 612€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
67 464 € 36 337 € 50 149 € 149 984 € 192 803 € 216 612 € 190 950 € 180 833 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
21 275€ 7 833€ 23 349€ 25 242€ 24 098€ 22 273€ 26 567€ 31 821€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
46 189€ 28 504€ 26 800€ 124 742€ 168 705€ 194 339€ 164 383€ 149 012€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
350 598€ 320 826€ 143€ 542€ 202 867€ 237 106€ 397 575€ 397 191€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
124 482 € 130 525 € 141 178 € 221 842 € 341 596 € 13 540 € 10 135 € 12 443 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
107 475€ 118 242€ 130 024€ 214 618€ 335 244€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
17 007€ 12 283€ 11 154€ 7 224€ 6 352€ 13 540€ 10 135€ 12 443€