Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

P E R E X, a. s. [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 599 652€ 6 682 025€ 6 614 052€ 6 980 545€ 7 260 305€ 7 732 300€ 9 075 061€ 11 385 836€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 707 395 € 6 705 938 € 6 659 714 € 6 993 611 € 7 293 350 € 7 762 522 € 9 075 061 € 11 385 836 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
300€ 1 654€ 16 362€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 332 000€ 2 965 030€ 3 213 736€ 3 488 599€ 3 619 887€ 3 888 848€ 4 140 747€ 4 336 915€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 267 652€ 3 716 695€ 3 398 662€ 3 491 946€ 3 640 418€ 3 843 452€ 4 904 485€ 6 962 595€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-2 107€ -1 398€ 2 059€ 588€ 219€ -1 287€ -1 913€ -669€
07
V.
Aktivácia
4 731€ 19 121€ 74 749€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
45 102€ 4 767€ 21 433€ 3 350€ 2 786€ 4 855€ 1 160€ 413€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
64 748€ 20 544€ 22 170€ 4 397€ 30 040€ 7 533€ 14 220€ 11 833€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 662 257 € 8 055 061 € 8 022 233 € 8 514 919 € 8 583 740 € 8 705 442 € 10 314 343 € 11 560 214 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
56€ 194€ 880€ 10 313€ 1 881€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
240 211€ 337 483€ 465 020€ 700 872€ 738 871€ 713 448€ 770 207€ 812 792€
13
C.
Opravné položky k zásobám
1 112€
14
D.
Služby
4 031 393€ 4 437 889€ 4 241 745€ 4 398 072€ 4 444 799€ 4 508 101€ 5 697 329€ 6 860 724€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 055 211 € 3 022 843 € 3 089 000 € 3 217 308 € 3 222 534 € 3 207 496 € 3 442 704 € 3 412 562 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 438 458€ 2 120 752€ 2 246 046€ 2 294 920€ 2 321 789€ 2 322 821€ 2 507 930€ 2 493 509€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
515 852€ 743 584€ 777 521€ 794 702€ 789 490€ 796 157€ 859 025€ 849 483€
19
E.4.
Sociálne náklady
100 901€ 158 507€ 65 433€ 127 686€ 111 255€ 88 518€ 75 749€ 69 570€
20
F.
Dane a poplatky
3 073€ 2 807€ 7 939€ 5 394€ 4 941€ 6 485€ 8 539€ 10 987€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
149 444€ 118 123€ 105 109€ 87 729€ 99 167€ 121 578€ 155 968€ 169 014€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
110 374€ 118 123€ 105 109€ 87 729€ 99 167€ 121 578€ 155 968€ 169 014€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
39 070€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 432€ 6 476€ 3 624€ 139€ 95€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
627€ -3 666€ 5 326€ 8 621€ 15 179€ 46 491€ 20 031€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
170 437€ 135 095€ 109 730€ 96 594€ 64 668€ 132 043€ 182 792€ 272 128€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
45 138 € -1 349 123 € -1 362 519 € -1 521 308 € -1 290 390 € -942 920 € -1 239 282 € -174 378 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 325 885 € 1 905 061 € 1 908 466 € 1 886 920 € 2 076 854 € 2 527 473 € 2 581 832 € 3 698 193 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 5 € 3 € 47 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 3 € 3 € 22 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 3€ 3€ 22€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 25€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 036 € 6 980 € 12 719 € 37 933 € 27 205 € 43 740 € 28 566 € 19 218 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 889 € 4 857 € 7 646 € 33 399 € 22 521 € 38 029 € 22 820 € 13 469 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 063€ 25 960€ 13 300€ 27 016€ 10 975€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 889€ 4 857€ 2 583€ 7 439€ 9 221€ 11 013€ 11 845€ 13 469€
52
O.
Kurzové straty
1€ 20€ 355€ 25€ 4€ 21€ 75€ 47€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 146€ 2 103€ 4 718€ 4 509€ 4 680€ 5 690€ 5 671€ 5 702€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 036 € -6 980 € -12 719 € -37 933 € -27 204 € -43 735 € -28 563 € -19 171 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
37 102 € -1 356 103 € -1 375 238 € -1 559 241 € -1 317 594 € -986 655 € -1 267 845 € -193 549 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 2 862 € 3 133 € -1 930 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-18€ 253€ -1 930€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
37 102 € -1 356 103 € -1 375 238 € -1 562 121 € -1 320 474 € -989 517 € -1 270 978 € -191 619 €