Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatra banka, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Tatra banka, a.s.

 • Názov Tatra banka, a.s.
 • IČO 00686930
 • DIČ 2020408522
 • IČ DPH SK7020000944 podľa §4b
 • Sídlo Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
 • Dátum vzniku 1. novembra 1990, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 71/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 64 326 228 € / splatené 64 326 228 €
 • Historický názov " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom, "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka, a.s.
  (platné do 20. júla 2014 )
  " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom , "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka ,a.s.
  (platné do 18. marca 2003 )
  " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom
  (platné do 23. novembra 1995 )
 • Historické sídlo Vajanského nábrežie 5, 811 01 Bratislava
  (platné do 21. augusta 2002)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Marcel Kaščák Člen predstavenstva Drotárska cesta 65, 811 02 Bratislava 20. decembra 2004
Mgr. Michal Liday Predseda predstavenstva Vajanského nábrežie 64/5, 811 02 Bratislava 1. júla 2007
Mgr. Natália Major Člen predstavenstva Dunajská 7614/8, 811 08 Bratislava 1. januára 2011
Mag. Bernhard Henhappel Člen predstavenstva Jesuitensteig 22/1, 1230 Viedeň, Rakúska republika 1. apríla 2012
Ing. Peter Matúš Člen predstavenstva Richarda Rétiho 7, 902 01 Pezinok 21. apríla 2015
Dr. Johannes Schuster Člen predstavenstva Schrottgießergasse 1/22, 1020 Viedeň, Rakúska republika 1. júla 2017
Ing. Martin Kubík Člen predstavenstva Karloveská 9, 841 04 Bratislava 1. júla 2018
 • Konanie menom spoločnosti [od 7. augusta 2014] V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
Prokúra
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Zuzana Koštialová Prokúra Silvánska 23, 841 04 Bratislava 15. apríla 2008
 • Prokúra koná [od 7. augusta 2014] Prokurista za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Dr. Johann Strobl Dozorná rada Hauptstrasse 37, 7210 Walbersdorf, Rakúska republika 1. júla 2014
Mag. Peter Lennkh Dozorná rada Pierrongasse 5, 1140 Viedeň, Rakúska republika 1. júla 2014
Mag. Andreas Gschwenter Dozorná rada Wolkersbergenstrasse 14, 1130 Viedeň, Rakúska republika 6. novembra 2015
Dr. Hannes Mösenbacher Dozorná rada Wisentgasse 39, 3400 Klosterneuburg, Rakúska republika 1. júla 2017
Dr. Andrii Stepanenko Dozorná rada Hawelgasse 20A, 1180 Viedeň, Rakúska republika 10. októbra 2018
Ing. Iveta Uhrinová Dozorná rada Farského 10, 851 01 Bratislava 15. novembra 2017
Ing. Peter Golha Dozorná rada Radlinského 7643/43, 811 07 Bratislava 1. mája 2020
Mgr. Iveta Medveďová Dozorná rada Strmý vŕšok 8136/136, 841 06 Bratislava 1. mája 2020
JUDr. Tomáš Borec Dozorná rada Grösslingová 67, 811 09 Bratislava 25. júna 2020
Predmety podnikania
Názov Vznik
prijímanie vkladov 7.7.2005
poskytovanie úverov 4.12.1996
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 15.7.2011
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu:
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
25.10.2011
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
25.10.2011
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje finančného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
25.10.2011
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
25.10.2011
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
25.10.2011
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu 25.10.2011
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku 25.10.2011
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb 25.10.2011
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi 25.10.2011
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
a investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
5. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
6. finančný lízing,
7. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
8. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
9. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,
10. finančné sprostredkovanie,
11. uloženie vecí,
12. prenájom bezpečnostných schránok,
13. poskytovanie bankových informácií
18.1.2016
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách 10.5.2008
funkciu depozitára 10.5.2008
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 21.8.2002
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom :
opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, alebo miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
25.10.2011
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
b) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
c) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
25.10.2011
vydávanie a správa elektronických peňazí 7.8.2014
obchodovanie na vlastný účet
a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,
b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
12.11.2015
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore starobného dôchodkového sporenia a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia 25.4.2019
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená ako podnik zo zakraničnou majetkovou účasťou podľa § 26 a nasl. Zákona č. 104/1990 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 17.9.1990, ktorej obsah bolo osvedčený v notárskej zápisnici Štátneho notára Bratislava 4 N 122/90 Zákona č. 158/1989 o bankách a sporiteľniach a zákona č. 173/1988 Zb. v znení Zákona č. 112/1990 Zb.
Starý spis: Sa 120
2. Stanovy a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 22.12.1992 v zmysle zákona 513/1991 Zb.
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.6.1995, osvedčené v notárskej zápisnici N 134/95, Nz 136/95 napísanej dňa 21.6.1995 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou v Bratislave, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, dňa 21.6.1995, zápisnica zo dňa 26.7.1995 o vykonaní volieb členou dozornej rady zamestnancami.
4. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 12.10.1995, osvedčené v notárskej zápisnici N 217/95, Nz 215/95 spísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
5. Výpis zo zápisnice z dozornej rady zo dňa 11.12.1998,
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 11.12.1998.
6. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 13.5.1999,osvedčené v notárskej zápisnici N 199/99, Nz 199/99 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.12.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.12.1999.
8. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.2000, osvedčené v notárskej zápisnici N 284/2000m Nz 284/2000 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 7.12.2000. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva 39/2000 zo dňa 8.12.2000.
10. Zmena bydliska prokuristu.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2001, na ktorom bola schválená voľba členov dozornej rady. Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestnancami TATRA BANKY, a.s. zo dňa 26.9.2001.
12. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2001.
13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28. 2. 2002.
H. Ir. Philippe Marc Moreels, r. č. XXXXXX/XXXX - deň zániku funkcie člena predstavenstva: 28. 2. 2002.
14. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 30.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 632/2002, Nz 632/2002. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.4.2002. Zánik funkcie člena dzornej rady Ing. Štefana Tesáka dňa 20.3.2002. Zánik funkcie členov dozornej rady Mag. Walter Grün a Ing. Vratko Kaššovic dňa 5.4.2002.
15. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.12.2002.
16. Povolenie na poskytovanie investičných služieb č. GRUFT 007/2002/OCP vydané Úradom pre finančný trh dňa 19.12.2002.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2004 vo forme notárskej zápisnice N 529/2004, Nz 49555/2004 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
18. Notárska zápisnica č. N 656/2004, Nz 62294/2004 zo dňa 03.08.2004 osvedčujúca rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania.
19. Ing. Pavel Karel, funkcia člena predstavenstva od 01.03.2002 do 28.02.2005.
20. Notárska zápisnica č. N 387/2005, Nz 25718/2005, NCRIs 25396/2005 zo dňa 07.06.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
21. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme notárskej zápisnice N 551/2005, Nz 41217/2005, NCRIs 40646/2005 napísaná dňa 6.9.2005 notárom JUDr. Ľubicou Floriánovou - zvýšenie základného imania.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia N 370/2006, Nz 22636/2006, NCRIs 22535/2006 zo dňa 8.6.2006.
23. Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 20.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 644/2006, Nz 36479/2006 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
24. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady dňa 18.05.2007. Notárska zápisnica č. N 407/2007, Nz 22401/2007, NCRls 22310/2007 zo dňa 07.06.2007.
25. Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestancami spoločnosti zo dňa 24.9.2007.
26. Rozhodnutie predstavenstva vo forme notárskej zápisnice č. N 555/2007, Nz 31015/2007, NCRls 30809/2007 zo dňa 07.08.2007.
27. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008.
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4001/1-2008 zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na ustanovenie prokuristu.
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4001/2-2008 zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na ustanovenie prokuristu.
28. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 277/2008, Nz 18171/2008, NCRls 18100/2008 zo dňa 30.04.2008.
29. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008.
Rozhodnutie NBS OPK-3771/2008 zo dňa 03.04.2008.
Osvedčenie priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 277/2008 Nz 18171/2008 zo dňa 30.04.2008.
Rozhodnutie NBS OPK-7004/2008 zo dňa 13.05.2008.
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.05.2008.
30. Notárska zápisnica N 469/2008, Nz 29163/2008, NCRls 28860/2008 zo dňa 8.7.2008.
31. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2009 N 306/2009 Nz 14045/2009. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.03.2009.
32. Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 306/2009 Nz 14045/2009 zo dňa 30.04.2009. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.06.2009.
33. Notárska zápisnica N 306/2009, Nz 14045/2009 zo dňa 30.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
34. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.11.2010.
35. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.2010.
36. Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 521/2011 Nz 19223/2011 zo dňa 26.05.2011.
37. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.11.2011. Notárska zápisnica N 1086/2011, Nz 40479/2011 zo dňa 25.10.2011 - zvýšenie základného imania.
38. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.03.2012.
39. Valné zhromaždenie - odpis, notárska zápisnica zo dňa 28.06.2012.
40. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti konaného dňa 11.09.2012. Zriadenie odštepného závodu.
41. Notárska zápisnica - N 1116/2014, Nz 23160/2014, NCRls 2361/2014 zo dňa 18.06.2014.
42. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2014.
43. Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.11.2015.
44. Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 1238/2019, Nz 12972/2019, NCRls 13261/2019 zo dňa 25.04.2019.
História zmien a podania
 • 2020
 • 23.11. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R354934
  • Priebežná účtovná zvierka k 30.9.2020
 • 24.8. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R339109
  • Priebežná účtovná závierka k 30.6.2020
 • 19.8. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R338530
  • Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2020 - 06/2020 [RUZ]
 • 4.8. 2020
  Zmena zápisu číslo R336734

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 20.7. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R335196
  • Rozhodnutie jediného spoločníka, 9.4.2020
  • Rozhodnutie jediného spoločníka, 9.4.2020
 • 26.6. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R330126
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 18.6. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R328405
  • Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.3.2020
 • 21.5. 2020
  Zmena zápisu číslo R323635

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 18.5. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R323176
  • Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.3.2020
 • 6.5. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R322002
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2 [RUZ]
 • 1.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R316454
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 15.1. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R303173
  • notárska zápisnica N 1086/2011 zo dňa 25.10.2011
 • 2019
 • 14.11. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R297190
  • priebežná individuálna účtovná závierka k 30.9.2019
 • 12.9. 2019
  Zmena zápisu číslo R291055

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 11.9. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R290978
  • Priebežná konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich sa 30.júna.2019
 • 20.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R285959
  • Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2019 - 06/2019 [RUZ]
 • 16.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R283902
  • priebežná účtovná závierka k 30.6.2019
 • 8.7. 2019
 • 21.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R270634
  • Notárska zápisnica N 1238/2019 Nz 12972/2019
 • 18.6. 2019
  Zmena zápisu číslo R269864
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore starobného dôchodkového sporenia a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
   Zrušené predmety
   • finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 1238/2019, Nz 12972/2019, NCRls 13261/2019 zo dňa 25.04.2019.
 • 20.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R266359
  • priebežná účtovná závierka k 31.3.2019
 • 17.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R266183
  • priebežná účtovná závierka k 31.3.2019
 • 6.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R264956
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2 [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 8.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R255945
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 5.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R255622
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 17.1. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R242981
  • rozhodnutie zo dňa 26.10.2018
  • výpis z hlasovania dozornej rady zo dňa 17.12.2018
 • 2018
 • 11.12. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R240572
  • Kúpna zmluva z dňa 30.11.2018
  • Kúpna zmluva z dňa 30.11.2018
  • Kúpna zmluva z dňa 30.11.2018
  • Kúpna zmluva z dňa 30.11.2018
  • Kúpna zmluva z dňa 30.11.2018
  • Znalecký posudok 135/2018
  • Znalecký posudok 131/2018
  • Znalecký posudok 133/2018
  • Znalecký posudok 132/2018
  • Znalecký posudok 134/2018
 • 19.11. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R239153
  • priebežná účtovná závierka k 30.09.2018
 • 16.11. 2018
  Zmena zápisu číslo R239045

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 5.10. 2018
  Zmena zápisu číslo R236658
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 12.9. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R234309
  • Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2018 - 06/2018.pdf [RUZ]
 • 24.8. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R232737
  • účtovná závierka k 30.06.2018
 • 25.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R228872
  • Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 12.7.2018
  • Rozhodnutie o zmene stanov - preklad
  • Notársky zápisnica N 1303/2018 , Nz 18858/2018
  • Podpisový vzor - Ing. Martin Kubík
  • Výpis zo zápisnice z hlasovania dozornej rady z 27.6.2018
  • Rozhodnutie - preklad
 • 12.7. 2018
  Zmena zápisu číslo R227126
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 27.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R223549
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 20.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R222052
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 25.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R219318
  • účtovná závierka k 31.03.2018
 • 9.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R217826
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf [RUZ]
 • 4.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R217011
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 18.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R211626
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 9.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R197429
  • Výpis zo zápisnice z hlasovania dozornej rady z 19.12.2017
  • Súhlas ECB na voľbu člena predstavenstva
 • 2017
 • 14.12. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R195886
  • podpisový vzor-Ing. Juraj Lipták zo dňa 29.11.2017
 • 29.11. 2017
  Zmena zápisu číslo R194484
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.11. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R193505
  • Priebežná individuálna účtovná závierka za 9 mesiacov končiacich 30.septembra 2017 zo dňa
 • 24.10. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R192302
  • Četsné vyhlásenie zo dňa 03.10.2017
 • 17.10. 2017
 • 12.10. 2017
  Zmena zápisu číslo R191461
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 521/2011 Nz 19223/2011 zo dňa 26.05.2011.
   • Notárska zápisnica N 306/2009, Nz 14045/2009 zo dňa 30.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2009 N 306/2009 Nz 14045/2009. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.03.2009.
   • Povolenie na poskytovanie investičných služieb č. GRUFT 007/2002/OCP vydané Úradom pre finančný trh dňa 19.12.2002.
 • 10.10. 2017
  Zbierka listín - výmaz číslo R191288
  • Účtovná závierka za rok 2010
 • 20.9. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R189780
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 11.9. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R189232
  • konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2017
 • 6.9. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R188113
  • Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2017 - 06/2017.pdf [RUZ]
 • 18.8. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R187280
  • Priebežná účtovná závierka k 30.6.2017
 • 16.8. 2017
  Zmena zápisu číslo R187124
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 521/2011 Nz 19223/2011 zo dňa 26.05.2011.
   • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008. Rozhodnutie NBS OPK-3771/2008 zo dňa 03.04.2008. Osvedčenie priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 277/2008 Nz 18171/2008 zo dňa 30.04.2008. Rozhodnutie NBS OPK-7004/2008 zo dňa 13.05.2008. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.05.2008.
 • 15.8. 2017
  Zmena zápisu číslo R186916
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
   Zrušené predmety
   • finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 306/2009, Nz 14045/2009 zo dňa 30.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2009 N 306/2009 Nz 14045/2009. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.03.2009.
   • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008. Rozhodnutie NBS OPK-3771/2008 zo dňa 03.04.2008. Osvedčenie priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 277/2008 Nz 18171/2008 zo dňa 30.04.2008. Rozhodnutie NBS OPK-7004/2008 zo dňa 13.05.2008. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.05.2008.
 • 19.7. 2017
  Zmena zápisu číslo R180631
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
   Zrušené predmety
   • finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia a v sektore poskytovania úverov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 521/2011 Nz 19223/2011 zo dňa 26.05.2011.
 • 18.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R180449
  • úplné znenie stanov
  • Notárska zápisnica N 1186/2017, Nz 16644/2017, zo dňa 17.5.2017
  • Rozhodnutie o zmene stanov - preklad
  • Podpisový vzor Mag. Dr. Johannes Peter Schuster
  • výpis zo zápisnica z hlasovania dozornej rady zo dňa 28.6.2017
  • Rozhodnutie - preklad
 • 6.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R172094
  • zmluva o predaji časti podniku
  • znalecký posudok č. 25/2017 zo dňa 16.02.2017
  • výročná správa za rok 2016, účtovná závierka za rok 2016
 • 25.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R170546
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 16.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R169720
  • Účtovná závierka k 31.3.2017
 • 4.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R168520
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 24.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R164384
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 21.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R163966
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 11.11. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R144918
  • priebežná účtovná závierka k 30.9.2016
 • 11.10. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R142598
  • Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2016 - 06/2016.pdf [RUZ]
 • 10.10. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R142433
  • Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2016 - 06/2016.pdf [RUZ]
 • 7.10. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R142280
  • Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2016 - 06/2016.pdf [RUZ]
 • 29.9. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R141844
  • Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2016
 • 26.9. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R141645
  • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2015, schválenie VZ
 • 19.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R139815
  • Účtovná závierka 30.júna 2016
 • 1.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R130440
  • Priebežná účtovná závierka k 31.3.2016
  • Výročná správa za rok 2015
 • 27.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R129351
  • Rozhodnutie ECB na voľbu člena dozornej rady z 19.5.2016
  • Zápisnica z valného zhromaždenia z 1.6.2016
 • 13.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R127280
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 10.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R127101
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 23.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124324
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 18.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R123574
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 12.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R116706
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 11.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R116241
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 18.1. 2016
  Zmena zápisu číslo R103122

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, a investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 5. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 6. finančný lízing, 7. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 8. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, 9. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 10. finančné sprostredkovanie, 11. uloženie vecí, 12. prenájom bezpečnostných schránok, 13. poskytovanie bankových informácií
  Zrušené predmety
  • služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, a investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 5. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, 6. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 7. finančný lízing, 8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 9. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, 10. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 11. finančné sprostredkovanie, 12. uloženie vecí, 13. prenájom bezpečnostných schránok
  • poskytovanie bankových informácií

 • 8.1. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R102682
  • Výročná správa za rok 2013, individuálna a konsolidačná účtovná závierka za rok 2013
  • Výročná správa za rok 2014, individuálna a konsolidačná účtovná závierka za rok 2014.
  • Výpis zo zápisnice z hlasovania dozornej rady zo dňa 6.11.2015
 • 2015
 • 23.11. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R100135
  • Priebežná účtovná závierka k 30.9.2015
 • 23.11. 2015
  Zmena zápisu číslo R100103
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.11.2015.
 • 12.11. 2015
  Zmena zápisu číslo R997256
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia a v sektore poskytovania úverov
 • 16.9. 2015
 • 21.8. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R964802
  • priebežná individuálna účtovná závierka k 30.06.2015
 • 4.8. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R957476
  • Notárska zápisnica N 1075/2015, Nz 19572/2015, NCRls 20031/2015 z 5.6.2015
  • Rozhodnutie NBS č. ODB-6762/2015
  • Úplné znenie stanov z 14.7.2015
 • 6.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R945968
  • Výpis z hlasovania členov dozornej rady z 4.12.2014
 • 30.6. 2015
  Zmena zápisu číslo R943109

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 18.5. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R923574
  • Priebežná účtovná závierka k 31.5.2015
 • 5.5. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R918040
  • Výpis zo zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 21.4.2015
  • Rozhodnutie Eurépskej centrálenj banky zo dňa 18.2.2015
  • Podpisový vzor - Ing. Peter Matúš
 • 4.5. 2015
  Zmena zápisu číslo R916823

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 7.4. 2015
  Zmena zápisu číslo R902830

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2.4. 2015
  Zbierka listín - výmaz číslo R902569
  • účtovná závierka 2010, zápisnica z VZ 30.9.2011
 • 2014
 • 14.11. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R840493
  • Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.9.2014
 • 12.9. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R813123
  • konsolidovaná učtovná závierka k 30.06.2014
 • 27.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R807630
  • Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.6.2014
 • 21.8. 2014
  Zmena zápisu číslo R805149

  Zaregistrovali sme zmenu konania menom prokúry:

  Prokurista za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi.
  pôvodne
  Prokuristu za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi.

 • 13.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R801892
  • Notárska zápisnica N 1116/2014, Nz 23160/2014, NCRls 23611/2014 z 18.6.2014
  • Rozhodnutie NBS - ODB-6559/2014
  • úplné znenie stanov z 4.7.2014
 • 11.8. 2014
  Zmena zápisu číslo R800278
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
   pôvodne
   Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom.
  • zmena konania menom prokúry:
   Prokuristu za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi.
   pôvodne
   Prokurista sa bude za spoločnosť podpisovať v súlade s § 14 ods. 5 Obchodného zákonníka tak, že k obchodnému menu Tatra banka a.s. pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je za Tatra banku a.s. konať a podpisovať vždy s jedným členom predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, a investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 5. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, 6. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 7. finančný lízing, 8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 9. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, 10. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 11. finančné sprostredkovanie, 12. uloženie vecí, 13. prenájom bezpečnostných schránok
   • vydávanie a správa elektronických peňazí
   Zrušené predmety
   • služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, a investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 5. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, 6. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 7. finančný lízing, 8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 9. vydávanie a správu platobných prostriedkov, 10. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, 11. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 12. finančné sprostredkovanie, 13. uloženie vecí
   • prenájom bezpečnostných schránok
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2014.
 • 7.8. 2014
 • 5.8. 2014
  Zmena zápisu číslo R798012
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 8.4. 2014
  Zmena zápisu
 • 2013
 • 18.1. 2013
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2012
 • 24.9. 2012
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti konaného dňa 11.09.2012. Zriadenie odštepného závodu.

 • 6.8. 2012
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 4.4. 2012
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2011
 • 15.12. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 64 326 228 € (splatené 64 326 228 €) z hodnoty 63 678 460 € (splatené 63 678 460 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom prokúry:
   Prokurista sa bude za spoločnosť podpisovať v súlade s § 14 ods. 5 Obchodného zákonníka tak, že k obchodnému menu Tatra banka a.s. pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je za Tatra banku a.s. konať a podpisovať vždy s jedným členom predstavenstva.
   pôvodne
   Prokurista sa bude za spoločnosť podpisovať v súlade s § 14 ods. 5 Obchodného zákonníka tak, že k obchodnému menu Tatra banka a.s. pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je za Tatra banku a.s. konať a podpisovať vždy s jedným členom predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje finančného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
   • umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
   • úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
   • poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
   • poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
   • vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
   • vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
   • služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, a investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 5. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, 6. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 7. finančný lízing, 8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 9. vydávanie a správu platobných prostriedkov, 10. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, 11. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 12. finančné sprostredkovanie, 13. uloženie vecí
   • obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, alebo miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
   • vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, b) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, c) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
   Zrušené predmety
   • poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje finančného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, 13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   • finančný lízing
   • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • finančné sprostredkovanie
   • uloženie vecí
   • obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, alebo miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
   • vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, b) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, c) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
   • obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • vydávanie a správu platobných prostriedkov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.11.2011. Notárska zápisnica N 1086/2011, Nz 40479/2011 zo dňa 25.10.2011 - zvýšenie základného imania.
   • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28. 2. 2002. H. Ir. Philippe Marc Moreels, r. č. XXXXXX/XXXX - deň zániku funkcie člena predstavenstva: 28. 2. 2002.
 • 1.9. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 63 678 460 € (splatené 63 678 460 €) z hodnoty 55 358 460 € (splatené 55 358 460 €)

 • 15.7. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
   Zrušené predmety
   • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 521/2011 Nz 19223/2011 zo dňa 26.05.2011.
 • 29.1. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, b) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, c) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív

 • 12.1. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2010
 • 26.11. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 23.2. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, alebo miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
  Zrušené predmety
  • obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie

 • 11.2. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2009
 • 15.12. 2009
  Zmena zápisu
 • 10.11. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 8.10. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 54 554 928 € (splatené 54 554 928 €) z hodnoty 46 174 928 € (splatené 46 174 928 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 306/2009, Nz 14045/2009 zo dňa 30.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
 • 25.6. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.6. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 46 174 928 € (splatené 46 174 928 €) z hodnoty 38 319 164 € (splatené 38 319 164 €)
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2009 N 306/2009 Nz 14045/2009. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.03.2009.
 • 22.1. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 21.1. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 38 319 164 € (splatené 38 319 164 €) z hodnoty 38 318 170 € (splatené 38 318 170 €)

 • 2008
 • 5.12. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 38 318 170 € (splatené 38 318 170 €) z hodnoty 37 418 658 € (splatené 37 418 658 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 469/2008, Nz 29163/2008, NCRls 28860/2008 zo dňa 8.7.2008.
 • 26.11. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie
  Zrušené predmety
  • bod 4.) ods. 3. písm. h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie

 • 30.10. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • bod 4.) ods. 3. písm. h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie

 • 2.7. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 27.5. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008. Rozhodnutie NBS OPK-3771/2008 zo dňa 03.04.2008. Osvedčenie priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 277/2008 Nz 18171/2008 zo dňa 30.04.2008. Rozhodnutie NBS OPK-7004/2008 zo dňa 13.05.2008. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.05.2008.
 • 10.5. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje finančného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, 13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
   • funkciu depozitára
   • obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   Zrušené predmety
   • hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
   • funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • obchodovanie na vlastný účet 1) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3) s mincami z drahých kovov pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 277/2008, Nz 18171/2008, NCRls 18100/2008 zo dňa 30.04.2008.
 • 15.4. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4001/1-2008 zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na ustanovenie prokuristu. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4001/2-2008 zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na ustanovenie prokuristu.
 • 2007
 • 28.12. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 15.12. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 37 418 658 € (splatené 37 418 658 €) z hodnoty 36 574 812 € (splatené 36 574 812 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie predstavenstva vo forme notárskej zápisnice č. N 555/2007, Nz 31015/2007, NCRls 30809/2007 zo dňa 07.08.2007.
 • 18.10. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 17.8. 2007
  Zmena zápisu
 • 4.7. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2006
 • 13.12. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 36 574 812 € (splatené 36 574 812 €) z hodnoty 35 702 636 € (splatené 35 702 636 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 20.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 644/2006, Nz 36479/2006 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
 • 6.10. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 20.7. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 12.7. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z valného zhromaždenia N 370/2006, Nz 22636/2006, NCRIs 22535/2006 zo dňa 8.6.2006.

 • 12.4. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 10.1. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 35 702 636 € (splatené 35 702 636 €) z hodnoty 34 914 459 € (splatené 34 914 459 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme notárskej zápisnice N 551/2005, Nz 41217/2005, NCRIs 40646/2005 napísaná dňa 6.9.2005 notárom JUDr. Ľubicou Floriánovou - zvýšenie základného imania.
 • 2005
 • 7.7. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prijímanie vkladov
   • správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   • uloženie vecí
   • hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
   • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   • obchodovanie na vlastný účet 1) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3) s mincami z drahých kovov pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • vydávanie a správu platobných prostriedkov
   • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   Zrušené predmety
   • prijimanie vkladov
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov
   • platobný styk a zúčtovanie
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   • uloženie cenných papierov alebo vecí
   • hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
   • vykonávanie činností v súlade s povolením na poskytovanie investičných služieb v zmysle rozhodnutia ÚRADU PRE FINANČNÝ TRH č. GRUFT 007/2002/OCP zo dňa 19.12.2002
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 387/2005, Nz 25718/2005, NCRIs 25396/2005 zo dňa 07.06.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • 8.3. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Ing. Pavel Karel, funkcia člena predstavenstva od 01.03.2002 do 28.02.2005.
 • 4.2. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 34 914 459 € (splatené 34 914 459 €) z hodnoty 34 359 245 € (splatené 34 359 245 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 656/2004, Nz 62294/2004 zo dňa 03.08.2004 osvedčujúca rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania.
 • 11.1. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2004
 • 16.7. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2004 vo forme notárskej zápisnice N 529/2004, Nz 49555/2004 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.

 • 12.3. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 34 359 245 € (splatené 34 359 245 €) z hodnoty 34 665 073 €

 • 2003
 • 23.7. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 22.7. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie činností v súlade s povolením na poskytovanie investičných služieb v zmysle rozhodnutia ÚRADU PRE FINANČNÝ TRH č. GRUFT 007/2002/OCP zo dňa 19.12.2002
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Povolenie na poskytovanie investičných služieb č. GRUFT 007/2002/OCP vydané Úradom pre finančný trh dňa 19.12.2002.
 • 18.3. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom, "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka, a.s. z " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom , "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka ,a.s.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.12.2002.
 • 2002
 • 21.8. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 z Vajanského nábrežie 5, 811 01 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov
   • finančný lízing
   • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   • správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • finančné sprostredkovanie
   • funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   • uloženie cenných papierov alebo vecí
   • hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
   • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   Zrušené predmety
   • finančný prenájom (finančný leasing)
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • poskytovanie záruk
   • otváranie akreditívov
   • obstarávanie inkasa
   • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
   • uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   • zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   • 1. s devízovými hodnotami
   • 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/, včítane kurzových a úrokových obchodov
   • 3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   • 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • vykonávanie hypotekárnych obchodov
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 30.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 632/2002, Nz 632/2002. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.4.2002. Zánik funkcie člena dzornej rady Ing. Štefana Tesáka dňa 20.3.2002. Zánik funkcie členov dozornej rady Mag. Walter Grün a Ing. Vratko Kaššovic dňa 5.4.2002.
 • 25.4. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.2. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2001.
 • 2001
 • 29.11. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.6. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmena bydliska prokuristu.

 • 7.2. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2000
 • 24.7. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/, včítane kurzových a úrokových obchodov
   • 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • vykonávanie hypotekárnych obchodov
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
   Zrušené predmety
   • 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options), včítane kurzových a úrokových obchodov
   • 4. so zlatými a striebornými mincami
   • finančné maklérstvo
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.2000, osvedčené v notárskej zápisnici N 284/2000m Nz 284/2000 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
 • 25.2. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1999
 • 9.6. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1998
 • 17.12. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.7. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 22.1. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1997
 • 25.4. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 1996
 • 4.12. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prijimanie vkladov
   • poskytovanie úverov
   • finančný prenájom (finančný leasing)
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • platobný styk a zúčtovanie
   • poskytovanie záruk
   • obstarávanie inkasa
   • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
   • 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options), včítane kurzových a úrokových obchodov
   • uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   • 4. so zlatými a striebornými mincami
   • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   • poskytovanie bankových informácií
   • prenájom bezpečnostných schránok
   • zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   • finančné maklérstvo
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • 1. s devízovými hodnotami
   • 3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   Zrušené predmety
   • bankové a finančné obchody všetkého druhu, ako aj obchody, ktoré s tým súvisia v zmysle ustanovenia § 1 zákona o bankách č. 21/1992 Zb.
   • príjmanie vkladov od verejnosti
   • finančný príjem /finančný leasing/
   • vydávanie platobných prostriedkov
   • s devízovými hodnotami
   • v oblastí termínovaných obchodov a opcií, včítane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi
   • poskytovanie porád vo veciach podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva
   • výkon funkcie depozitára investičného fondu
   • zmenárenská činnosť
 • 1995
 • 23.11. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom , "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka ,a.s. z " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 12.10.1995, osvedčené v notárskej zápisnici N 217/95, Nz 215/95 spísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
 • 7.9. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1994
 • 18.1. 1994
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 17.1. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1992
 • 20.11. 1992
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1990
 • 1.11. 1990
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy " Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom
  • novú adresu firmy Vajanského nábrežie 5, 811 01 Bratislava
  • nové základne imanie 13 334 993 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za spoločnosť podpisuje vždy Milan Vršovský, generálny riaditeľ a jeden člen predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Bankové obchody a poskytovanie peňažných služieb všetkého druhu v ruzsahu zákona o bankách a sporiteľniach, vrátane služieb poradenských , konzultačných, expertíznych a sprostredkovateľských pre právnicke a fyzické osoby.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená ako podnik zo zakraničnou majetkovou účasťou podľa § 26 a nasl. Zákona č. 104/1990 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 17.9.1990, ktorej obsah bolo osvedčený v notárskej zápisnici Štátneho notára Bratislava 4 N 122/90 Zákona č. 158/1989 o bankách a sporiteľniach a zákona č. 173/1988 Zb. v znení Zákona č. 112/1990 Zb. Starý spis: Sa 120