Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Košice-Kavečany

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 170 606€ 1 255 202€ 1 302 339€ 1 378 023€ 1 351 174€ 1 143 005€ 1 188 884€ 1 227 141€ 1 276 162€ 1 309 382€ 1 349 519€ 1 232 738€ 1 229 893€ 1 264 161€ 1 348 098€ 1 285 899€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 157 358€ 1 220 755€ 1 277 140€ 1 337 185€ 1 301 328€ 1 083 753€ 1 127 870€ 1 162 887€ 1 203 128€ 1 253 954€ 1 218 285€ 1 092 337€ 1 121 324€ 1 153 757€ 1 205 931€ 1 179 546€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 157 358€ 1 220 755€ 1 277 140€ 1 337 185€ 1 301 328€ 1 083 753€ 1 127 870€ 1 162 887€ 1 203 128€ 1 253 954€ 1 218 285€ 1 092 337€ 1 121 324€ 1 153 757€ 1 205 931€ 1 179 546€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
619 485€ 619 485€ 619 485€ 619 941€ 619 941€ 619 941€ 619 941€ 619 071€ 619 071€ 619 071€ 619 071€ 619 071€ 619 071€ 618 958€ 618 958€ 618 967€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 1 350€ 266€ 266€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
530 961€ 591 901€ 645 176€ 706 257€ 666 115€ 457 295€ 500 511€ 537 708€ 579 372€ 630 566€ 593 720€ 465 911€ 495 443€ 526 009€ 468 049€ 495 983€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
4 040€ 6 411€ 7 004€ 7 856€ 9 044€ 33€ 217€ 434€ 650€ 82€ 204€ 327€ 449€ 0€ 834€ 1 859€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 700€ 6 799€ 11 917€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
624€ 710€ 796€ 882€ 968€ 0€ 67€ 267€ 467€ 667€ 0€ 729€ 729€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
900€ 900€ 3 331€ 900€ 3 911€ 5 134€ 5 852€ 4 325€ 3 702€ 3 702€ 4 823€ 6 361€ 6 361€ 6 361€ 110 562€ 50 820€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
10 730€ 31 996€ 23 077€ 38 682€ 48 327€ 57 879€ 58 801€ 60 619€ 69 366€ 51 832€ 127 084€ 135 717€ 107 641€ 109 733€ 139 525€ 104 096€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
196€ 333€ 343€ 400€ 334€ 354€ 407€ 417€ 132€ 207€ 293€ 211€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
196€ 333€ 343€ 400€ 334€ 354€ 407€ 417€ 132€ 207€ 293€ 211€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 497€ 7 497€ 7 502€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 497€ 7 497€ 7 502€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
2 933€ 5 830€ 6 359€ 6 624€ 8 346€ 9 422€ 2 038€ 50€ 102€ 207€ 723€ 904€ 87€ 33€ 29 772€ 29 941€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
423€ 116€ 468€ 347€ 18€ 99€ 0€ 0€ 0€ 0€ 479€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
2 413€ 5 713€ 5 503€ 6 624€ 7 999€ 9 404€ 1 939€ 50€ 102€ 207€ 73€ 425€ 32€ 33€ 28 053€ 28 248€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 716€ 1 693€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
388€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
97€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
7 601€ 25 833€ 16 375€ 31 658€ 39 647€ 48 103€ 56 357€ 60 152€ 69 132€ 51 419€ 126 069€ 134 602€ 107 554€ 102 203€ 102 256€ 66 653€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
408€ 539€ 1 005€ 258€ 141€ 357€ 219€ 489€ 258€ 253€ 66€ 284€ 51€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
10€ 14€ 149€ 38€ 0€ 0€ 34€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
7 192€ 25 294€ 15 370€ 31 400€ 39 496€ 47 732€ 55 989€ 59 624€ 68 874€ 51 166€ 125 969€ 134 297€ 107 503€ 102 203€ 102 256€ 66 653€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 518€ 2 451€ 2 122€ 2 155€ 1 519€ 1 372€ 2 213€ 3 635€ 3 669€ 3 596€ 4 150€ 4 684€ 928€ 671€ 2 642€ 2 257€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 518€ 2 451€ 2 122€ 2 155€ 1 459€ 1 342€ 1 267€ 1 254€ 961€ 1 065€ 938€ 865€ 928€ 671€ 2 642€ 2 091€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
60€ 30€ 946€ 2 381€ 2 708€ 2 532€ 3 212€ 3 819€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 170 606€ 1 255 202€ 1 302 339€ 1 378 023€ 1 351 174€ 1 143 005€ 1 188 884€ 1 227 141€ 1 276 162€ 1 309 382€ 1 349 519€ 1 232 738€ 1 229 893€ 1 264 161€ 1 348 098€ 1 285 899€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
759 381€ 752 671€ 762 501€ 874 132€ 891 706€ 924 097€ 948 102€ 969 120€ 982 557€ 971 216€ 969 222€ 964 679€ 964 107€ 972 744€ 1 124 711€ 1 135 232€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
759 381€ 752 671€ 762 501€ 874 132€ 891 706€ 924 097€ 948 102€ 969 120€ 982 557€ 971 216€ 969 222€ 964 679€ 964 107€ 972 744€ 1 124 711€ 1 135 232€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
752 671€ 754 305€ 874 132€ 891 773€ 925 708€ 948 143€ 969 198€ 982 557€ 971 216€ 968 044€ 964 686€ 964 106€ 980 115€ 1 007 951€ 1 136 381€ 1 128 593€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
6 710€ -1 634€ -111 631€ -17 641€ -34 002€ -24 046€ -21 096€ -13 438€ 11 341€ 3 172€ 4 536€ 573€ -16 008€ -35 207€ -11 670€ 6 639€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
183 976€ 252 078€ 305 225€ 268 886€ 238 783€ 63 448€ 74 822€ 83 704€ 105 027€ 135 255€ 179 637€ 83 067€ 92 135€ 108 986€ 191 616€ 149 074€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 350€ 1 350€ 14 280€ 2 410€ 1 310€ 1 330€ 1 300€ 1 400€ 1 300€ 1 430€ 7 260€ 7 435€ 2 640€ 2 400€ 34 134€ 29 675€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 475€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 350€ 1 350€ 14 280€ 2 410€ 1 310€ 1 330€ 1 300€ 1 400€ 1 300€ 1 430€ 7 260€ 7 435€ 2 640€ 2 400€ 29 659€ 29 675€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 612€ 675€ 163€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
1 350€ 675€ 163€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
2 262€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
87 638€ 143 911€ 203 476€ 194 803€ 155 128€ 4 132€ 879€ 499€ 185€ 13 643€ 46 880€ 60 240€ 86 795€ 389€ 149 849€ 114 121€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
87 339€ 143 488€ 202 636€ 193 848€ 153 995€ 3 000€ 0€ 0€ 13 278€ 46 471€ 59 749€ 86 304€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
299€ 423€ 840€ 955€ 1 133€ 1 132€ 879€ 458€ 144€ 325€ 368€ 450€ 450€ 348€ 148€ 133€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 552€ 7 734€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 146 149€ 106 254€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
81 176€ 96 362€ 77 524€ 48 852€ 56 261€ 18 858€ 20 470€ 16 589€ 25 282€ 28 878€ 15 496€ 15 392€ 2 700€ 106 197€ 7 633€ 5 278€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
11 802€ 13 667€ 8 050€ 3 756€ 20 315€ 5 865€ 9 162€ 6 258€ 1 696€ 10 270€ 157€ 97€ 0€ 99 709€ 72€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
56 148€ 72 293€ 56 148€ 34 503€ 23 881€ 0€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
100€ 100€ 100€ 100€ 33€ 33€ 108€ 33€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 258€ 948€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
140€ 343€ 1 474€ 188€ 212€ 208€ 297€ 256€ 254€ 253€ 249€ 245€ 237€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
6 329€ 5 178€ 5 731€ 4 666€ 5 015€ 5 300€ 4 898€ 4 426€ 3 808€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 452€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
4€ 5€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
5 060€ 3 718€ 4 582€ 4 321€ 4 653€ 5 134€ 4 648€ 3 998€ 3 471€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€ 2 869€ 3 220€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 597€ 1 063€ 1 439€ 1 318€ 1 548€ 1 713€ 1 325€ 1 132€ 969€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 292€ 2 058€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
600€ 600€ 486€ 1 773€ 5 077€ 1 773€ 1 773€ 2 463€ 4 230€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
10 200€ 9 781€ 9 781€ 22 821€ 26 084€ 39 128€ 52 172€ 65 216€ 78 260€ 91 304€ 110 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
13 040€ 26 084€ 39 128€ 52 172€ 65 216€ 78 260€ 110 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
10 200€ 13 040€ 13 044€ 13 044€ 13 044€ 13 044€ 13 044€ 13 044€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
9 781€ 9 781€ 9 781€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
227 250€ 250 453€ 234 614€ 235 005€ 220 685€ 155 461€ 165 961€ 174 317€ 188 578€ 202 911€ 200 660€ 184 991€ 173 651€ 182 431€ 31 771€ 1 593€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 33€ 1 929€ 1 708€ 864€ 1 927€ 1 741€ 630€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
227 250€ 250 453€ 234 614€ 235 005€ 220 685€ 155 461€ 165 961€ 174 317€ 188 578€ 202 878€ 198 731€ 183 284€ 172 787€ 180 504€ 30 030€ 963€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€