Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
70 285€ 72 448€ 47 710€ 65 703€ 69 212€ 74 464€ 77 894€ 74 939€ 74 741€ 76 030€ 98 856€ 59 588€ 61 621€ 70 490€
02
501
Spotreba materiálu
51 338€ 49 569€ 31 941€ 43 330€ 46 602€ 49 856€ 54 061€ 51 911€ 42 658€ 49 063€ 74 995€ 32 675€ 40 811€ 52 181€
03
502
Spotreba energie
18 947€ 22 879€ 15 769€ 22 372€ 22 609€ 24 609€ 23 832€ 23 027€ 32 082€ 26 968€ 23 861€ 26 913€ 20 810€ 18 309€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
28 220€ 46 609€ 56 933€ 36 198€ 35 930€ 38 119€ 40 222€ 57 914€ 32 178€ 52 207€ 80 265€ 21 567€ 45 864€ 153 211€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 949€ 25 676€ 36 382€ 6 430€ 8 094€ 9 467€ 15 890€ 29 864€ 8 228€ 24 145€ 53 286€ 4 471€ 32 271€ 131 817€
08
512
Cestovné
488€ 110€ 707€ 520€ 880€ 756€ 530€ 569€ 87€ 989€ 233€ 1 901€ 553€ 104€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
15 784€ 20 823€ 19 843€ 29 248€ 26 956€ 27 896€ 23 802€ 27 481€ 23 863€ 27 073€ 26 745€ 15 195€ 13 040€ 21 289€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
459 081€ 375 403€ 337 741€ 480 476€ 423 980€ 402 854€ 375 555€ 344 547€ 339 739€ 350 665€ 309 255€ 216 867€ 223 097€ 199 838€
12
521
Mzdové náklady
324 024€ 266 219€ 244 722€ 327 105€ 309 886€ 296 347€ 276 207€ 252 960€ 245 967€ 256 052€ 226 077€ 158 760€ 162 311€ 145 083€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
109 956€ 89 602€ 84 278€ 118 248€ 106 161€ 99 687€ 93 140€ 85 889€ 86 086€ 88 883€ 78 999€ 55 115€ 56 185€ 50 110€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
95€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
19 222€ 16 670€ 7 095€ 35 123€ 7 933€ 6 820€ 6 208€ 5 698€ 7 686€ 5 730€ 4 179€ 2 992€ 4 601€ 4 645€
16
528
Ostatné sociálne náklady
5 878€ 2 818€ 1 647€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 833€ 2 761€ 2 394€ 2 613€ 2 613€ 2 710€ 2 594€ 2 690€ 2 893€ 3 538€ 2 397€ 2 219€ 2 006€ 2 060€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 925€ 1 925€ 1 586€ 1 586€ 1 586€ 1 586€ 1 586€ 1 586€ 1 882€ 1 233€ 1 042€ 1 042€ 1 085€
20
538
Ostatné dane a poplatky
908€ 836€ 809€ 1 027€ 1 027€ 1 125€ 1 009€ 1 104€ 2 893€ 1 656€ 1 164€ 1 177€ 964€ 974€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 809€ 153€ 100€ 7 839€ 2 156€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 839€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 809€ 2 156€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
153€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
16 336€ 10 645€ 10 618€ 10 618€ 12 799€ 15 533€ 12 212€ 14 189€ 24 163€ 23 223€ 19 312€ 13 266€ 13 101€ 7 713€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 405€ 10 645€ 10 618€ 10 618€ 12 799€ 13 025€ 12 212€ 14 189€ 18 227€ 16 753€ 14 201€ 10 586€ 8 088€ 3 690€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
4 931€ 2 508€ 5 936€ 6 470€ 5 111€ 2 679€ 5 013€ 4 023€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 936€ 6 018€ 5 111€ 2 679€ 2 857€ 4 023€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 931€ 2 508€ 452€ 0€ 0€ 2 156€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
9€ 5€ 11€ 14€ 16€ 22€ 20€ 303€ 142€ 371€ 157€ 95€ 7€ 16€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9€ 5€ 11€ 14€ 16€ 22€ 20€ 303€ 142€ 371€ 157€ 95€ 7€ 16€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
33 498€ 29 153€ 38 626€ 30 398€ 30 353€ 30 631€ 28 472€ 26 312€ 27 935€ 21 850€ 21 887€ 15 102€ 16 932€ 16 320€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
28 607€ 26 156€ 34 590€ 28 925€ 28 330€ 27 150€ 25 360€ 23 681€ 26 604€ 20 197€ 19 893€ 14 983€ 14 742€ 16 320€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
4 891€ 2 996€ 4 037€ 1 473€ 2 024€ 3 481€ 3 113€ 2 631€ 1 331€ 1 653€ 1 994€ 120€ 2 190€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
610 261€ 538 834€ 494 033€ 626 018€ 575 056€ 564 433€ 536 969€ 520 894€ 509 629€ 530 041€ 532 128€ 328 702€ 362 629€ 449 647€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
32 957€ 30 962€ 37 656€ 29 266€ 27 492€ 28 501€ 27 145€ 24 898€ 26 878€ 20 052€ 19 376€ 15 097€ 14 573€ 13 470€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
32 957€ 30 962€ 37 656€ 29 266€ 27 492€ 28 501€ 27 145€ 24 898€ 26 878€ 20 052€ 19 376€ 15 097€ 14 573€ 13 470€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 215€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 215€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
620€ 971€ 1 131€ 2 862€ 2 129€ 1 328€ 1 411€ 1 056€ 1 790€ 2 506€ 0€ 0€ 20 315€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
620€ 971€ 1 131€ 2 862€ 2 129€ 1 328€ 1 411€ 1 056€ 1 790€ 2 506€ 0€ 0€ 20 315€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 809€ 5 936€ 6 018€ 7 267€ 2 679€ 2 857€ 4 023€ 6 476€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 809€ 5 936€ 6 018€ 7 267€ 2 679€ 2 857€ 4 023€ 6 476€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 936€ 6 018€ 5 111€ 2 679€ 2 857€ 4 023€ 6 476€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 809€ 2 156€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
5€ 2€ 17€ 14€ 6€ 24€ 2 276€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
5€ 2€ 17€ 14€ 6€ 18€ 14€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 5€ 1€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 2 261€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 116€ 92€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 116€ 92€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
568 971€ 511 461€ 455 651€ 596 649€ 543 591€ 529 924€ 509 794€ 495 126€ 474 377€ 499 206€ 504 774€ 311 250€ 340 462€ 429 750€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
506 538€ 475 927€ 439 770€ 484 142€ 435 226€ 425 274€ 409 470€ 392 377€ 363 409€ 392 547€ 389 403€ 254 000€ 291 307€ 388 132€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
9 484€ 8 725€ 8 697€ 8 697€ 10 879€ 11 104€ 10 258€ 11 861€ 23 737€ 14 833€ 12 945€ 9 880€ 7 756€ 3 662€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
46 485€ 21 656€ 95 319€ 88 900€ 85 400€ 81 900€ 80 500€ 77 700€ 76 300€ 90 042€ 40 700€ 37 868€ 33 592€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 512€ 848€ 332€ 332€ 28€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 543€ 3 233€ 5 263€ 6 570€ 6 666€ 6 225€ 6 212€ 8 060€ 7 202€ 13 606€ 11 127€ 5 964€ 3 199€ 4 336€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
34€ 408€ 408€ 408€ 408€ 374€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
602 548€ 544 233€ 494 278€ 627 047€ 573 944€ 560 555€ 538 266€ 527 376€ 508 330€ 528 332€ 529 348€ 329 211€ 359 198€ 472 593€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-7 713€ 5 399€ 244€ 1 029€ -1 112€ -3 878€ 1 297€ 6 482€ -1 299€ -1 710€ -2 780€ 509€ -3 431€ 22 946€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-7 713€ 5 399€ 244€ 1 029€ -1 112€ -3 878€ 1 297€ 6 482€ -1 299€ -1 710€ -2 780€ 509€ -3 431€ 22 946€