Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 022 700€ 5 116 085€ 5 197 139€ 4 742 444€ 4 192 989€ 4 221 135€ 3 954 938€ 3 355 527€ 3 169 984€ 3 252 804€ 3 189 465€ 3 095 915€ 3 162 802€ 2 987 954€ 2 661 620€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 776 160€ 4 862 010€ 4 947 564€ 4 550 227€ 4 021 878€ 4 078 102€ 3 799 758€ 3 204 014€ 3 004 615€ 3 051 283€ 2 980 798€ 2 905 867€ 2 949 058€ 2 694 419€ 2 525 699€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 557€ 1 115€ 1 673€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 557€ 1 115€ 1 673€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 776 160€ 4 862 010€ 4 947 564€ 4 550 227€ 4 021 878€ 4 078 102€ 3 799 758€ 3 204 014€ 3 004 615€ 3 051 283€ 2 980 798€ 2 905 867€ 2 948 501€ 2 693 304€ 2 524 027€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
545 212€ 545 212€ 545 212€ 545 212€ 545 212€ 545 212€ 523 212€ 523 212€ 523 212€ 523 212€ 532 265€ 532 265€ 532 265€ 532 265€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
4 161 825€ 4 238 276€ 4 305 468€ 3 877 819€ 3 363 658€ 3 412 578€ 2 638 984€ 2 311 280€ 2 347 487€ 2 392 522€ 2 328 115€ 2 236 371€ 2 279 688€ 1 800 342€ 1 649 439€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
13 007€ 20 019€ 27 600€ 29 098€ 27 765€ 34 518€ 36 486€ 35 232€ 43 077€ 49 529€ 57 288€ 56 605€ 67 538€ 88 277€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
2 988€ 6 573€ 10 158€ 13 743€ 3 165€ 9 496€ 12 662€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
56 115€ 58 504€ 60 538€ 66 440€ 69 327€ 72 053€ 75 060€ 79 811€ 79 811€ 79 942€ 79 942€ 79 942€ 79 942€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
5 760€ 25 085€ 5 760€ 522 851€ 9 378€ 0€ 0€ 0€ 213 216€ 254 045€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
245 147€ 252 638€ 248 122€ 191 515€ 171 098€ 143 021€ 154 740€ 165 236€ 201 216€ 208 579€ 189 702€ 213 432€ 293 441€ 135 412€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
6 916€ 11 165€ 11 398€ 8 853€ 9 638€ 8 517€ 8 522€ 6 356€ 6 633€ 9 618€ 17 845€ 16 874€ 17 994€ 18 629€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
6 916€ 11 165€ 11 398€ 8 853€ 9 638€ 8 517€ 8 522€ 9 769€ 6 356€ 6 633€ 9 618€ 17 845€ 16 874€ 17 994€ 18 629€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
28 774€ 19 976€ 22 587€ 21 088€ 22 755€ 18 085€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
28 774€ 19 976€ 22 587€ 21 088€ 22 755€ 18 085€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
16 369€ 5 556€ 7 880€ 10 825€ 7 629€ 10 503€ 6 012€ 5 808€ 5 670€ 8 937€ 7 278€ 8 618€ 5 171€ 7 673€ 8 892€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
13 880€ 4 736€ 6 200€ 9 924€ 6 879€ 9 267€ 5 258€ 5 010€ 7 741€ 6 571€ 7 789€ 4 466€ 7 029€ 8 892€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
37€ 744€ 132€ 416€ 493€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
2 451€ 820€ 937€ 769€ 750€ 820€ 754€ 719€ 660€ 703€ 706€ 829€ 704€ 644€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
221 862€ 235 917€ 228 844€ 171 837€ 153 831€ 124 001€ 140 205€ 135 355€ 153 210€ 156 872€ 171 707€ 140 653€ 170 299€ 245 018€ 89 806€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 283€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
18€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
221 862€ 235 917€ 228 844€ 171 837€ 153 831€ 124 001€ 140 205€ 153 210€ 156 872€ 171 689€ 140 653€ 170 299€ 244 735€ 89 806€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 394€ 1 438€ 1 453€ 701€ 12€ 12€ 441€ 132€ 305€ 89€ 346€ 311€ 95€ 509€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 394€ 1 438€ 1 453€ 701€ 12€ 12€ 441€ 580€ 132€ 305€ 89€ 346€ 311€ 95€ 509€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 022 700€ 5 116 085€ 5 197 139€ 4 742 444€ 4 192 989€ 4 221 135€ 3 954 938€ 3 169 984€ 3 252 804€ 3 189 465€ 3 095 915€ 3 162 802€ 2 987 954€ 2 661 620€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
97 267€ 103 443€ 99 260€ 106 569€ 118 331€ 106 781€ 153 906€ 104 612€ 102 681€ 109 168€ 78 759€ 110 368€ 91 507€ 43 827€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
8 176€ 17 051€ 2 775€ 10 776€ 21 614€ 40 590€ 40 383€ 46 870€ 16 461€ 48 070€ 47 680€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
8 176€ 17 051€ 2 775€ 10 776€ 21 614€ 40 383€ 46 870€ 16 461€ 48 070€ 47 680€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
97 267€ 103 443€ 91 084€ 89 518€ 115 555€ 96 005€ 132 292€ 123 925€ 64 229€ 55 811€ 92 706€ 30 689€ 62 688€ 91 507€ 43 827€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
101 055€ 97 216€ 92 491€ 98 393€ 101 280€ 124 005€ 143 130€ 64 022€ 62 298€ 62 298€ 62 298€ 62 298€ 43 827€ 19 614€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-3 788€ 6 227€ -1 406€ -8 875€ 14 275€ -28 001€ -10 838€ 207€ -6 487€ 30 408€ -31 609€ 391€ 47 680€ 24 214€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 656 508€ 3 721 518€ 3 785 388€ 3 307 492€ 2 725 623€ 2 744 035€ 2 417 547€ 1 538 592€ 1 591 776€ 1 507 036€ 1 416 393€ 1 426 777€ 1 465 166€ 1 125 737€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
39 832€ 29 754€ 28 646€ 28 156€ 34 514€ 56 707€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 20 964€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 35 743€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
39 832€ 29 754€ 28 646€ 28 156€ 34 514€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 421 103€ 3 479 806€ 3 530 402€ 3 112 146€ 2 562 027€ 2 586 736€ 2 272 925€ 1 640 223€ 1 408 542€ 1 423 818€ 1 335 261€ 1 251 291€ 1 275 306€ 1 239 118€ 1 018 789€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
3 409 947€ 3 469 692€ 3 530 402€ 3 110 286€ 2 562 027€ 2 586 736€ 2 272 925€ 1 408 542€ 1 423 818€ 1 335 261€ 1 251 291€ 1 275 306€ 1 239 118€ 1 018 789€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
11 156€ 10 114€ 1 859€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
6 705€ 5 700€ 3 602€ 3 954€ 4 415€ 3 146€ 2 427€ 2 698€ 3 027€ 2 002€ 2 054€ 2 290€ 2 136€ 99€ 2 271€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 705€ 5 700€ 3 602€ 3 954€ 4 415€ 3 146€ 2 427€ 3 027€ 2 002€ 2 054€ 2 290€ 2 136€ 99€ 2 271€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
228 700€ 236 012€ 251 384€ 191 392€ 159 181€ 154 153€ 142 196€ 127 022€ 126 125€ 139 967€ 134 166€ 121 180€ 191 435€ 47 969€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
12 897€ 11 775€ 8 680€ 15 808€ 11 903€ 13 825€ 14 711€ 10 971€ 11 214€ 21 132€ 23 377€ 23 460€ 25 096€ 21 274€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
68 742€ 55 975€ 73 338€ 46 559€ 37 229€ 31 614€ 26 639€ 20 944€ 18 106€ 17 117€ 8 031€ 8 500€ 5 684€ 7 071€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 13€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 35 214€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 612€ 1 052€ 1 302€ 1 177€ 9 213€ 12 903€ 9 118€ 11 364€ 5 259€ 1 231€ 4 395€ 3 877€ 2 867€ 1 275€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
81 152€ 93 433€ 92 167€ 68 121€ 55 813€ 53 769€ 51 128€ 48 357€ 50 878€ 53 009€ 51 301€ 49 035€ 50 445€ 66 149€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
51 793€ 58 287€ 59 750€ 43 806€ 36 198€ 34 262€ 32 959€ 32 108€ 34 889€ 31 262€ 30 467€ 30 713€ 39 276€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
12 498€ 15 490€ 16 147€ 11 085€ 8 426€ 7 780€ 7 640€ 6 863€ 7 677€ 6 647€ 5 879€ 5 195€ 8 103€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
4 836€ 400€ 8 113€ 13 486€ 0€ 10 636€ 19 624€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 268 925€ 1 291 124€ 1 312 492€ 1 328 383€ 1 349 035€ 1 370 319€ 1 383 485€ 1 526 780€ 1 558 347€ 1 573 262€ 1 600 763€ 1 625 656€ 1 431 281€ 1 492 057€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 268 925€ 1 291 124€ 1 312 492€ 1 328 383€ 1 349 035€ 1 370 319€ 1 383 485€ 1 526 780€ 1 558 291€ 1 573 262€ 1 600 763€ 1 625 656€ 1 431 281€ 1 492 057€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€