Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
6 065 981€ 4 661 485€ 5 357 534€ 4 779 544€ 5 960 412€
02
501
Spotreba materiálu
3 776 200€ 2 731 911€ 3 291 193€ 2 675 243€ 3 781 512€
03
502
Spotreba energie
2 287 463€ 1 927 444€ 2 062 731€ 2 102 450€ 2 152 617€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 26 283€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 319€ 2 130€ 3 609€ 1 852€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
5 054 950€ 5 686 805€ 5 105 482€ 5 323 892€ 6 583 339€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 165 821€ 1 338 353€ 1 797 061€ 1 485 901€ 1 007 873€
08
512
Cestovné
57 116€ 84 263€ 71 787€ 75 058€ 54 390€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 441€ 10 879€ 9 416€ 3 015€ 2 127€
10
518
Ostatné služby
3 829 572€ 4 253 308€ 3 227 218€ 3 759 919€ 5 518 950€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
66 471 775€ 66 462 785€ 67 632 759€ 65 427 165€ 59 473 769€
12
521
Mzdové náklady
45 906 642€ 46 157 127€ 47 129 725€ 45 823 027€ 42 353 631€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
15 598 184€ 15 635 356€ 15 560 030€ 15 108 597€ 14 129 784€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 881 539€ 4 592 336€ 4 869 516€ 4 440 221€ 2 421 442€
16
528
Ostatné sociálne náklady
85 410€ 77 966€ 73 488€ 55 320€ 568 912€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
191 466€ 131 294€ 132 039€ 128 814€ 12 962€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
178 682€ 118 660€ 123 970€ 119 630€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
12 785€ 12 634€ 8 069€ 9 184€ 12 962€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 138 662€ 850 930€ 1 073 834€ 1 278 099€ 209 410€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 935€ 0€ 337 077€ 80 304€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 207€ 0€ 169€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
28 562€ 888€ 9 378€ 0€ 34€
26
546
Odpis pohľadávky
337 531€ 195 279€ 17 103€ 153 273€ 209 060€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
759 635€ 654 685€ 700 569€ 1 044 522€ 82€
28
549
Manká a škody
0€ 78€ 9 500€ 0€ 64€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
5 233 528€ 7 317 869€ 6 157 150€ 3 808 604€ 5 272 377€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 642 146€ 4 817 962€ 3 880 083€ 3 808 604€ 3 463 713€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
2 591 382€ 2 499 908€ 2 277 067€ 0€ 1 808 664€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 2 442€ 2 277 067€ 0€ 1 808 664€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 591 382€ 2 497 465€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
10 672€ 14 506€ 3 884€ 2 772€ 172 186€
43
563
Kurzové straty
22€ 91€ 0€ 0€ 425€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 651€ 14 415€ 3 884€ 2 772€ 171 761€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
12 113 404€ 8 470 599€ 7 781 132€ 6 731 358€ 8 755 221€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 56 008€ 86 327€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
8 279 298€ 7 667 872€ 7 694 806€ 6 731 358€ 6 459 853€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
3 834 106€ 746 719€ 0€ 0€ 2 295 368€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
96 280 440€ 93 596 273€ 93 243 814€ 87 480 248€ 86 439 675€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
355 196€ 546 962€ 457 974€ 662 498€ 920 721€
67
602
Tržby z predaja služieb
355 196€ 546 962€ 457 974€ 662 498€ 909 616€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 11 105€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
8 385 377€ 7 504 359€ 8 927 662€ 7 251 267€ 8 016 757€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
74 088€ 2€ 18 400€ 30 821€ 564€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 1 127€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 57€ 112€ 661€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 291 035€ 6 992 059€ 8 339 535€ 6 061 571€ 6 883 754€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 020 253€ 512 241€ 569 614€ 1 157 087€ 1 132 440€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
2 497 465€ 2 385 838€ 0€ 1 702 335€ 1 364 266€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
2 497 465€ 2 385 838€ 0€ 1 702 335€ 1 362 357€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 2 385 838€ 0€ 1 702 335€ 1 362 357€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 497 465€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 909€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 1 909€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
74€ 0€ 0€ 0€ 26 350€
103
663
Kurzové zisky
74€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 26 350€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
81 710 546€ 82 885 872€ 82 776 515€ 80 762 125€ 74 403 644€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
79 077 825€ 79 484 046€ 78 898 420€ 76 926 858€ 70 715 543€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
2 446 747€ 3 267 260€ 3 757 844€ 3 671 953€ 3 463 713€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 931€ 26 020€ 224 388€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
124 062€ 72 632€ 57 386€ 66 508€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
61 912€ 61 935€ 61 935€ 70 787€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
92 948 658€ 93 323 032€ 92 162 151€ 90 378 226€ 84 731 738€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-3 331 782€ -273 241€ -1 081 662€ 2 897 978€ -1 707 937€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-3 331 782€ -273 241€ -1 081 662€ 2 897 978€ -1 707 937€