Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
6 065 981 € 4 661 485 € 5 357 534 € 4 779 544 € 5 960 412 €
02
501
Spotreba materiálu
3 776 200 € 2 731 911 € 3 291 193 € 2 675 243 € 3 781 512 €
03
502
Spotreba energie
2 287 463 € 1 927 444 € 2 062 731 € 2 102 450 € 2 152 617 €
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0 € 0 € 0 € 0 € 26 283 €
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 319 € 2 130 € 3 609 € 1 852 € 0 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
5 054 950 € 5 686 805 € 5 105 482 € 5 323 892 € 6 583 339 €
07
511
Opravy a udržiavanie
1 165 821 € 1 338 353 € 1 797 061 € 1 485 901 € 1 007 873 €
08
512
Cestovné
57 116 € 84 263 € 71 787 € 75 058 € 54 390 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 441 € 10 879 € 9 416 € 3 015 € 2 127 €
10
518
Ostatné služby
3 829 572 € 4 253 308 € 3 227 218 € 3 759 919 € 5 518 950 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
66 471 775 € 66 462 785 € 67 632 759 € 65 427 165 € 59 473 769 €
12
521
Mzdové náklady
45 906 642 € 46 157 127 € 47 129 725 € 45 823 027 € 42 353 631 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
15 598 184 € 15 635 356 € 15 560 030 € 15 108 597 € 14 129 784 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 881 539 € 4 592 336 € 4 869 516 € 4 440 221 € 2 421 442 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
85 410 € 77 966 € 73 488 € 55 320 € 568 912 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
191 466 € 131 294 € 132 039 € 128 814 € 12 962 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
178 682 € 118 660 € 123 970 € 119 630 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
12 785 € 12 634 € 8 069 € 9 184 € 12 962 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 138 662 € 850 930 € 1 073 834 € 1 278 099 € 209 410 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 935 € 0 € 337 077 € 80 304 € 0 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 207 € 0 € 169 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
28 562 € 888 € 9 378 € 0 € 34 €
26
546
Odpis pohľadávky
337 531 € 195 279 € 17 103 € 153 273 € 209 060 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
759 635 € 654 685 € 700 569 € 1 044 522 € 82 €
28
549
Manká a škody
0 € 78 € 9 500 € 0 € 64 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
5 233 528 € 7 317 869 € 6 157 150 € 3 808 604 € 5 272 377 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 642 146 € 4 817 962 € 3 880 083 € 3 808 604 € 3 463 713 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
2 591 382 € 2 499 908 € 2 277 067 € 0 € 1 808 664 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 2 442 € 2 277 067 € 0 € 1 808 664 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 591 382 € 2 497 465 € 0 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
10 672 € 14 506 € 3 884 € 2 772 € 172 186 €
43
563
Kurzové straty
22 € 91 € 0 € 0 € 425 €
47
568
Ostatné finančné náklady
10 651 € 14 415 € 3 884 € 2 772 € 171 761 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
12 113 404 € 8 470 599 € 7 781 132 € 6 731 358 € 8 755 221 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
0 € 56 008 € 86 327 € 0 € 0 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
8 279 298 € 7 667 872 € 7 694 806 € 6 731 358 € 6 459 853 €
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
3 834 106 € 746 719 € 0 € 0 € 2 295 368 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
96 280 440 € 93 596 273 € 93 243 814 € 87 480 248 € 86 439 675 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
355 196 € 546 962 € 457 974 € 662 498 € 920 721 €
67
602
Tržby z predaja služieb
355 196 € 546 962 € 457 974 € 662 498 € 909 616 €
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0 € 0 € 0 € 0 € 11 105 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
8 385 377 € 7 504 359 € 8 927 662 € 7 251 267 € 8 016 757 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
74 088 € 2 € 18 400 € 30 821 € 564 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
0 € 0 € 0 € 1 127 € 0 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 57 € 112 € 661 € 0 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 291 035 € 6 992 059 € 8 339 535 € 6 061 571 € 6 883 754 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 020 253 € 512 241 € 569 614 € 1 157 087 € 1 132 440 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
2 497 465 € 2 385 838 € 0 € 1 702 335 € 1 364 266 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
2 497 465 € 2 385 838 € 0 € 1 702 335 € 1 362 357 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 2 385 838 € 0 € 1 702 335 € 1 362 357 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 497 465 € 0 € 0 € 0 € 0 €
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0 € 0 € 0 € 0 € 1 909 €
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 1 909 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
74 € 0 € 0 € 0 € 26 350 €
103
663
Kurzové zisky
74 € 0 € 0 € 0 € 0 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
0 € 0 € 0 € 0 € 26 350 €
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
81 710 546 € 82 885 872 € 82 776 515 € 80 762 125 € 74 403 644 €
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
79 077 825 € 79 484 046 € 78 898 420 € 76 926 858 € 70 715 543 €
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
2 446 747 € 3 267 260 € 3 757 844 € 3 671 953 € 3 463 713 €
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0 € 0 € 931 € 26 020 € 224 388 €
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
124 062 € 72 632 € 57 386 € 66 508 € 0 €
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
61 912 € 61 935 € 61 935 € 70 787 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
92 948 658 € 93 323 032 € 92 162 151 € 90 378 226 € 84 731 738 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-3 331 782 € -273 241 € -1 081 662 € 2 897 978 € -1 707 937 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-3 331 782 € -273 241 € -1 081 662 € 2 897 978 € -1 707 937 €