Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
16 133 369€ 18 775 208€ 20 024 524€ 20 999 706€ 23 942 063€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
11 507 666€ 11 348 298€ 12 254 030€ 12 546 463€ 16 258 637€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 0€ 14 828€ 34 598€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 14 828€ 34 598€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
11 507 666€ 11 348 298€ 12 254 030€ 12 531 635€ 16 224 039€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 165 666€ 1 376 469€ 1 374 460€ 1 374 385€ 1 087 267€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
7 734 197€ 8 598 146€ 8 477 185€ 7 198 459€ 9 612 203€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
909 490€ 510 242€ 769 229€ 880 548€ 1 091 603€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
1 683 313€ 848 441€ 1 590 656€ 2 718 240€ 3 182 060€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
15 000€ 15 000€ 42 500€ 360 003€ 1 250 906€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
4 625 704€ 7 426 910€ 7 770 495€ 8 453 242€ 7 683 425€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
432 335€ 356 342€ 428 015€ 794 726€ 849 104€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
393 933€ 306 977€ 376 300€ 794 726€ 821 160€
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
38 402€ 49 365€ 51 715€ 0€ 27 945€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
4 193 369€ 3 431 394€ 3 782 949€ 4 112 542€ 3 827 987€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
2 760 021€ 2 220 332€ 2 621 753€ 3 041 442€ 2 885 413€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
1 433 348€ 1 211 062€ 1 161 196€ 1 071 100€ 942 573€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
0€ 3 639 174€ 3 559 530€ 3 545 975€ 3 006 335€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
0€ 3 639 174€ 3 559 530€ 3 545 975€ 3 006 335€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
16 133 369€ 18 775 208€ 20 024 524€ 20 999 706€ 23 942 063€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-3 498 352€ -3 973 077€ -4 449 016€ -6 609 900€ -1 891 697€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-3 498 352€ -3 973 077€ -4 449 016€ -6 609 900€ -1 891 697€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-3 973 077€ -4 449 016€ -6 609 900€ -1 891 697€ 279 433€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
474 724€ 475 939€ 2 160 884€ -4 718 203€ -2 171 129€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
18 937 820€ 22 181 532€ 24 034 501€ 27 022 226€ 25 832 641€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
5 023 404€ 5 035 773€ 4 962 725€ 6 324 076€ 1 668 617€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 4 962 725€ 6 324 076€ 1 668 617€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
5 023 404€ 5 035 773€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
13 216 971€ 13 007 159€ 15 077 011€ 15 833 364€ 19 758 745€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
2 810 498€ 2 293 297€ 3 354 976€ 3 920 317€ 3 500 108€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
10 406 473€ 10 713 862€ 11 722 035€ 11 913 047€ 16 258 637€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
630 125€ 584 122€ 542 064€ 363 667€ 189 800€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
630 125€ 584 122€ 542 064€ 363 667€ 189 800€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
67 320€ 3 554 477€ 3 452 701€ 4 501 118€ 4 215 479€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
66 641€ 74 898€ 14 090€ 965 028€ 1 212 954€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
679€ 1 960 386€ 1 970 654€ 2 042 499€ 14 636€
163
12.
Zamestnanci
(331))
0€ 20 775€ 26 096€ 0€ 2 258 872€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0€ 1 211 302€ 1 175 563€ 1 221 289€ 729 018€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0€ 286 491€ 263 601€ 270 502€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 625€ 2 697€ 1 800€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
693 901€ 566 753€ 439 039€ 587 380€ 1 119€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
693 901€ 566 753€ 439 039€ 587 380€ 1 119€