Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
2 576 764€ 2 619 943€ 2 693 309€ 3 015 288€ 3 082 610€
02
501
Spotreba materiálu
1 709 550€ 1 754 596€ 1 913 741€ 2 053 648€ 2 214 391€
03
502
Spotreba energie
866 958€ 865 198€ 778 933€ 958 080€ 868 219€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
255€ 149€ 635€ 3 561€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 025 572€ 1 979 628€ 2 193 522€ 3 095 233€ 3 292 015€
07
511
Opravy a udržiavanie
616 920€ 605 017€ 726 987€ 1 125 335€ 1 050 687€
08
512
Cestovné
42 452€ 55 861€ 98 445€ 175 282€ 106 423€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 601€ 1 752€ 1 728€ 1 820€ 1 567€
10
518
Ostatné služby
1 364 599€ 1 316 998€ 1 366 363€ 1 792 797€ 2 133 338€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
34 083 839€ 33 829 645€ 34 372 385€ 32 939 954€ 29 331 366€
12
521
Mzdové náklady
24 450 966€ 24 269 491€ 24 638 871€ 23 593 480€ 21 136 360€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
8 124 824€ 8 052 668€ 8 144 663€ 7 851 802€ 6 966 020€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 457 225€ 1 455 847€ 1 531 152€ 1 451 819€ 1 205 232€
16
528
Ostatné sociálne náklady
50 823€ 51 640€ 57 699€ 42 853€ 23 754€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
52 525€ 46 107€ 43 686€ 47 456€ 36 294€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
46 807€ 39 036€ 36 745€ 34 808€ 14 554€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 718€ 7 071€ 6 941€ 12 648€ 21 740€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
936 627€ 908 141€ 558 620€ 944 128€ 145 445€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 220€ 57 301€ 6 649€ 76 485€ 12 182€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 13€ 964€ 90€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 285€ 0€ 52€ 2 128€
26
546
Odpis pohľadávky
553 696€ 488 468€ 149 661€ 419 023€ 92 071€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
371 711€ 361 847€ 401 347€ 408 025€ 2 007€
28
549
Manká a škody
0€ 227€ 0€ 40 452€ 37 058€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 194 543€ 3 954 929€ 3 579 297€ 4 755 318€ 5 616 279€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 768 481€ 1 975 388€ 2 225 345€ 2 366 888€ 2 069 945€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 426 062€ 1 979 541€ 1 353 952€ 2 388 431€ 3 546 334€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 1 353 952€ 2 388 431€ 1 239 652€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 426 062€ 1 979 541€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 2 306 682€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
9 009€ 7 698€ 8 761€ 9 038€ 259€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 009€ 7 698€ 8 761€ 9 037€ 259€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 65€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 65€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
5 770 434€ 7 268 956€ 7 172 990€ 6 950 071€ 5 297 831€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 21 049€ 0€ 4 267€ 27 096€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
5 909 140€ 4 257 935€ 5 433 891€ 5 387 674€ 3 650 729€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-138 705€ 2 989 972€ 1 739 099€ 1 558 130€ 1 620 006€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
48 649 312€ 50 615 046€ 50 622 571€ 51 756 487€ 46 802 165€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 064 037€ 927 695€ 1 090 217€ 1 217 364€ 703 745€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 064 037€ 927 695€ 1 090 217€ 1 217 364€ 703 745€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-452€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
-452€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
5 350 387€ 5 260 169€ 5 767 626€ 6 054 286€ 4 659 061€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
125 642€ 257 369€ 9 680€ 361 695€ 14 415€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 392 291€ 4 793 528€ 5 532 341€ 5 491 588€ 4 394 445€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
832 454€ 209 273€ 225 605€ 201 003€ 250 201€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 528 118€ 3 269 609€ 1 110 399€ 1 655 023€ 832 014€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 528 118€ 3 269 609€ 1 110 399€ 1 655 023€ 832 014€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 2 781 625€ 960 758€ 1 239 652€ 832 014€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 979 541€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
548 577€ 487 984€ 149 641€ 415 371€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 15€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 15€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
41 727 905€ 41 796 642€ 42 496 516€ 41 428 738€ 37 470 608€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
39 943 733€ 39 759 388€ 40 192 578€ 38 837 845€ 35 328 648€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 545 552€ 1 786 693€ 2 021 957€ 2 272 481€ 2 070 696€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 6 825€ 7 227€ 325€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 27 649€ 98 729€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
3 158€ 2 205€ 432€ 15 982€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 472€ 2 616€ 1 275€ 2 883€ 15 257€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
230 990€ 245 740€ 245 800€ 193 592€ 55 683€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
50 669 994€ 51 254 116€ 50 464 758€ 50 355 426€ 43 665 427€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 020 681€ 639 070€ -157 813€ -1 401 061€ -3 136 737€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 020 681€ 639 070€ -157 813€ -1 401 061€ -3 136 737€