Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
22 930 093€ 22 164 226€ 22 149 251€ 24 699 036€ 25 419 717€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
17 254 849€ 12 818 143€ 13 606 289€ 16 455 860€ 18 158 641€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
17 254 849€ 12 818 143€ 13 606 289€ 16 455 860€ 18 158 641€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 328 030€ 1 291 172€ 1 206 062€ 1 155 061€ 1 169 332€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
12 709 770€ 10 188 963€ 10 148 416€ 11 427 768€ 11 938 464€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
1 502 764€ 382 654€ 553 261€ 921 215€ 1 164 382€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
1 658 950€ 911 838€ 1 659 642€ 2 912 907€ 3 824 791€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
55 335€ 43 516€ 38 908€ 38 908€ 61 672€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
5 675 244€ 9 346 083€ 8 542 962€ 8 243 175€ 7 261 076€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
667 085€ 578 728€ 553 594€ 548 071€ 645 473€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
622 124€ 528 399€ 505 944€ 501 624€ 605 485€
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
44 960€ 50 330€ 47 650€ 46 446€ 39 988€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 055 894€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 055 894€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
5 008 160€ 4 967 761€ 4 506 436€ 4 149 967€ 2 133 164€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
3 679 714€ 3 616 568€ 3 164 660€ 2 922 697€ 2 097 680€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
1 328 446€ 1 351 193€ 1 341 776€ 1 226 971€ 35 184€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 300€ 300€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
0€ 3 799 593€ 3 482 932€ 3 545 138€ 3 426 545€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 0€ 394€ 394€ 81 485€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
0€ 3 799 593€ 3 482 539€ 3 544 744€ 3 345 059€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
22 930 093€ 22 164 226€ 22 149 251€ 24 699 036€ 25 419 717€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
754 593€ -892 711€ -1 626 332€ -3 216 406€ -3 647 991€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
754 593€ -892 711€ -1 626 332€ -3 216 406€ -3 647 991€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-892 711€ -1 525 297€ -3 216 406€ -3 637 607€ -3 275 233€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
1 647 304€ 632 586€ 1 590 074€ 421 201€ -372 758€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
21 073 119€ 22 025 668€ 22 869 082€ 26 739 752€ 27 941 135€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 015 784€ 1 892 418€ 1 897 593€ 1 765 660€ 2 550 765€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 1 897 593€ 1 765 660€ 2 550 765€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
2 015 784€ 1 892 418€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
17 571 460€ 14 865 432€ 15 913 498€ 18 198 112€ 19 997 337€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
1 418 992€ 3 061 657€ 3 197 097€ 2 917 942€ 2 954 911€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
16 152 468€ 11 803 775€ 12 716 401€ 15 280 170€ 17 042 426€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 294 829€ 1 551 172€ 1 418 428€ 1 270 311€ 1 121 905€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 294 829€ 1 551 172€ 1 418 428€ 1 270 311€ 1 121 905€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
191 046€ 3 716 646€ 3 639 563€ 5 505 669€ 4 271 128€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
182 496€ 157 931€ 275 791€ 2 022 622€ 979 930€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
8 550€ 1 874 476€ 1 754 075€ 1 626 865€ 1 526 810€
163
12.
Zamestnanci
(331))
0€ 160 533€ 195 536€ 202 321€ 237 035€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 92€ 92€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0€ 1 250 112€ 1 160 915€ 1 328 847€ 1 223 615€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0€ 273 504€ 253 064€ 324 259€ 303 738€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 90€ 90€ 664€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 102 381€ 1 031 269€ 906 501€ 1 175 690€ 1 126 574€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 102 381€ 1 031 269€ 906 501€ 1 175 690€ 1 126 574€