Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
3 441 809€ 3 420 038€ 2 742 181€ 3 123 148€ 2 946 088€
02
501
Spotreba materiálu
2 196 907€ 2 195 512€ 1 718 058€ 1 878 493€ 1 885 439€
03
502
Spotreba energie
1 242 446€ 1 224 526€ 1 023 941€ 1 242 217€ 1 060 649€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 456€ 0€ 182€ 2 437€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 752 944€ 2 876 175€ 2 951 635€ 4 750 917€ 3 963 983€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 087 571€ 1 110 216€ 1 008 965€ 2 470 472€ 1 957 769€
08
512
Cestovné
66 800€ 66 571€ 59 721€ 96 029€ 92 748€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 647€ 1 697€ 1 830€ 2 030€ 1 817€
10
518
Ostatné služby
1 596 926€ 1 697 691€ 1 881 120€ 2 182 387€ 1 911 649€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
42 192 661€ 42 485 091€ 41 479 726€ 41 027 671€ 33 829 889€
12
521
Mzdové náklady
30 292 842€ 30 399 869€ 29 787 008€ 29 431 302€ 24 147 612€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
10 078 732€ 10 111 822€ 9 841 841€ 9 728 800€ 8 001 817€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 44 345€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 748 357€ 1 899 528€ 1 774 000€ 1 792 988€ 1 636 114€
16
528
Ostatné sociálne náklady
72 730€ 73 871€ 76 878€ 74 581€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
84 372€ 65 986€ 37 339€ 38 555€ 312 395€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
52 269€ 32 563€ 30 244€ 29 213€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
32 103€ 33 423€ 7 096€ 9 341€ 312 395€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
439 752€ 449 862€ 555 550€ 569 386€ 22 310€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
647€ 43 737€ 145 736€ 158 955€ 1 889€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 50€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
10 492€ 0€ 0€ 0€ 4 343€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
421 253€ 406 075€ 409 714€ 410 331€ 14 813€
28
549
Manká a škody
7 359€ 0€ 100€ 100€ 1 265€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
4 422 443€ 4 540 519€ 4 887 266€ 4 840 310€ 4 875 558€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 406 658€ 2 648 101€ 2 984 913€ 2 963 464€ 3 223 934€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 015 784€ 1 892 418€ 1 902 352€ 1 876 845€ 1 651 624€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 1 902 352€ 1 876 845€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 015 784€ 1 892 418€ 0€ 0€ 1 651 624€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 871€ 2 055€ 1 163€ 1 900€ 74 103€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
2€ 7€ 308€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 869€ 2 048€ 855€ 1 899€ 74 103€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
4 774 368€ 6 730 454€ 6 691 832€ 7 585 057€ 5 456 852€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 27 765€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
3 109 415€ 6 396 649€ 5 953 120€ 6 692 678€ 5 121 720€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 664 953€ 306 040€ 738 712€ 892 379€ 335 131€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
58 110 219€ 60 570 180€ 59 346 693€ 61 936 943€ 51 481 176€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
332 848€ 360 314€ 415 026€ 1 323 989€ 19 133€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
332 848€ 360 314€ 415 026€ 1 323 989€ 19 133€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 433€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 433€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
5 655 495€ 6 359 264€ 6 276 184€ 7 116 667€ 4 623 169€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
151 744€ 50 518€ 170 706€ 90 602€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 766€ 1 918€ 890€ 302€ 66€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 845 013€ 5 709 217€ 5 913 116€ 6 524 790€ 3 816 736€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
654 973€ 597 611€ 191 472€ 500 973€ 806 366€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 892 418€ 1 897 593€ 1 770 420€ 2 661 950€ 247 850€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 892 418€ 1 897 593€ 1 770 420€ 2 661 950€ 247 850€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 897 593€ 1 770 420€ 1 583 735€ 247 850€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 892 418€ 0€ 0€ 1 078 215€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
7€ 8€ 35€ 7€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
7€ 8€ 35€ 7€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
51 876 754€ 52 585 588€ 52 475 102€ 51 255 531€ 46 217 833€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
49 463 176€ 49 890 250€ 49 330 860€ 48 118 982€ 42 993 899€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
2 131 047€ 2 418 426€ 2 848 879€ 2 890 936€ 3 223 934€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
271 979€ 271 831€ 281 539€ 214 271€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 272€ 3 500€ 13 593€ 14 130€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 279€ 1 580€ 231€ 17 212€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
59 757 523€ 61 202 766€ 60 936 767€ 62 358 144€ 51 108 418€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 647 304€ 632 586€ 1 590 074€ 421 201€ -372 758€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 647 304€ 632 586€ 1 590 074€ 421 201€ -372 758€