Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 574 520€ 3 919 416€ 3 785 141€ 3 723 598€ 2 042 717€ 1 901 460€ 2 068 369€ 2 103 963€ 1 862 340€ 1 959 586€ 2 070 129€ 2 375 092€ 2 289 240€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 239 668€ 2 820 847€ 2 803 544€ 2 857 964€ 1 300 612€ 1 245 438€ 1 427 532€ 1 485 023€ 1 302 007€ 1 387 813€ 1 540 943€ 1 812 102€ 1 786 579€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
12 336€ 13 173€ 14 087€ 17 295€ 24 183€ 6 168€ 8 722€ 0€ 0€ 0€ 1 809€ 4 352€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
837€ 1 751€ 3 725€ 7 193€ 6 168€ 8 722€ 0€ 0€ 0€ 1 357€ 2 839€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 452€ 1 513€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
12 336€ 12 336€ 12 336€ 13 570€ 16 990€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 227 332€ 2 807 674€ 2 789 457€ 2 840 669€ 1 276 429€ 1 239 270€ 1 418 810€ 1 485 023€ 1 302 007€ 1 387 813€ 1 540 943€ 1 810 293€ 1 782 227€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
200 064€ 200 064€ 200 064€ 200 064€ 200 064€ 200 064€ 200 064€ 200 064€ 200 064€ 200 064€ 200 064€ 200 064€ 200 064€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 429 251€ 2 490 051€ 2 547 811€ 2 582 193€ 822 397€ 947 763€ 1 092 441€ 1 001 936€ 1 004 306€ 1 153 037€ 1 290 611€ 1 491 472€ 1 445 212€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
203 096€ 101 647€ 41 582€ 57 965€ 79 877€ 82 542€ 107 940€ 90 691€ 41 953€ 16 322€ 18 988€ 47 142€ 79 886€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
55 769€ 15 911€ 447€ 939€ 8 901€ 18 365€ 27 829€ 37 293€ 0€ 12 890€ 25 781€ 38 672€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
339 152€ 173 152€ 164 503€ 18 390€ 18 390€ 18 390€ 45 834€ 18 393€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 334 639€ 1 096 489€ 981 131€ 864 809€ 741 523€ 655 243€ 640 109€ 617 983€ 559 034€ 570 346€ 527 807€ 560 724€ 500 418€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
544 813€ 422 805€ 384 874€ 337 040€ 250 698€ 207 729€ 200 557€ 170 217€ 148 993€ 153 063€ 121 760€ 116 132€ 140 584€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
539 683€ 417 526€ 379 154€ 331 573€ 244 289€ 201 892€ 194 318€ 165 143€ 142 026€ 146 355€ 116 436€ 110 432€ 119 351€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
623€ 152€ 152€ 1 533€ 1 533€ 1 112€ 1 112€ 16 119€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
5 130€ 5 279€ 5 720€ 5 468€ 5 787€ 5 837€ 6 087€ 4 922€ 5 434€ 5 175€ 4 213€ 4 588€ 5 114€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
30 614€ 27 665€ 23 034€ 23 850€ 22 413€ 28 620€ 44 805€ 70 023€ 64 768€ 70 172€ 36 422€ 47 919€ 58 296€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
29 256€ 27 105€ 22 474€ 23 290€ 21 853€ 28 260€ 44 545€ 69 763€ 64 508€ 69 912€ 36 189€ 47 732€ 58 296€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
798€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
560€ 560€ 560€ 560€ 560€ 360€ 260€ 260€ 260€ 260€ 233€ 187€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
759 212€ 646 019€ 573 223€ 503 918€ 468 413€ 418 894€ 394 747€ 377 743€ 345 274€ 347 111€ 369 625€ 396 673€ 301 537€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
7 820€ 7 171€ 9 139€ 6 628€ 6 611€ 2 253€ 2 569€ 2 437€ 17 824€ 3 616€ 3 096€ 2 964€ 4 537€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
751 392€ 638 848€ 564 084€ 497 290€ 461 801€ 416 641€ 392 178€ 375 306€ 327 449€ 343 494€ 366 529€ 393 709€ 297 000€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
213€ 2 079€ 465€ 826€ 582€ 780€ 728€ 956€ 1 299€ 1 427€ 1 379€ 2 266€ 2 244€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
166€ 2 032€ 418€ 826€ 582€ 780€ 728€ 956€ 1 299€ 1 427€ 1 379€ 2 266€ 2 244€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
47€ 47€ 47€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 574 520€ 3 919 416€ 3 785 141€ 3 723 598€ 2 042 717€ 1 901 460€ 2 068 369€ 2 103 963€ 1 862 340€ 1 959 586€ 2 070 129€ 2 375 092€ 2 289 240€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
424 848€ 326 056€ 372 172€ 320 929€ 237 034€ 200 121€ 173 675€ 112 764€ 117 080€ 95 081€ 86 049€ 92 219€ 132 317€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
424 848€ 326 056€ 372 172€ 320 929€ 237 034€ 200 121€ 173 675€ 112 764€ 117 080€ 95 081€ 86 049€ 92 219€ 132 317€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
325 902€ 372 172€ 321 162€ 237 368€ 199 993€ 178 396€ 136 548€ 126 720€ 107 442€ 85 243€ 92 820€ 130 364€ 135 290€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
98 946€ -46 116€ 51 010€ 83 562€ 37 041€ 21 725€ 37 127€ -13 956€ 9 637€ 9 837€ -6 771€ -38 145€ -2 973€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 044 163€ 3 511 257€ 3 412 970€ 3 402 669€ 1 805 683€ 1 701 339€ 1 894 693€ 1 991 199€ 1 745 257€ 1 864 447€ 1 984 073€ 2 282 873€ 2 156 924€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
63€ 60€ 200€ 532€ 520€ 180€ 13 070€ 47 487€ 17 230€ 25 513€ 22 476€ 24 029€ 966€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
63€ 60€ 200€ 532€ 520€ 180€ 13 070€ 47 487€ 17 230€ 25 513€ 22 476€ 24 029€ 966€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 209 960€ 2 847 999€ 2 826 066€ 2 880 021€ 1 322 464€ 1 273 698€ 1 472 077€ 1 526 485€ 1 366 515€ 1 457 725€ 1 577 132€ 1 832 389€ 1 844 875€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
30 101€ 27 152€ 22 521€ 23 290€ 21 853€ 28 260€ 44 545€ 69 763€ 64 508€ 69 912€ 36 189€ 47 732€ 58 296€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
3 179 859€ 2 820 847€ 2 803 544€ 2 856 730€ 1 300 612€ 1 245 438€ 1 427 532€ 1 456 722€ 1 302 007€ 1 387 813€ 1 540 943€ 1 784 657€ 1 786 579€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
6 305€ 6 493€ 2 705€ 3 133€ 3 115€ 3 160€ 3 862€ 3 475€ 1 430€ 6 802€ 8 533€ 8 309€ 7 529€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 305€ 6 493€ 2 705€ 3 133€ 1 115€ 3 160€ 3 862€ 3 475€ 1 430€ 6 802€ 8 533€ 8 309€ 7 529€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
827 835€ 656 705€ 583 998€ 518 984€ 479 584€ 424 302€ 405 685€ 413 751€ 360 082€ 374 407€ 375 932€ 418 145€ 303 554€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
74 434€ 16 764€ 13 007€ 17 678€ 13 758€ 8 240€ 12 514€ 40 557€ 16 043€ 20 533€ 16 437€ 36 923€ 11 827€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
16 683€ 4 578€ 8 371€ 9 622€ 8 474€ 12 459€ 2 390€ 1 617€ 2 168€ 327€ 3 759€ 2 423€ 277€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
81 496€ 71 799€ 75 410€ 70 546€ 47 024€ 38 960€ 45 631€ 34 704€ 21 015€ 189 755€ 188 015€ 189 965€ 140 920€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
352 270€ 299 885€ 260 076€ 224 070€ 219 688€ 196 848€ 186 969€ 183 428€ 178 150€ 19 816€ 27 382€ 38 288€ 35 188€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
213€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
247 141€ 217 498€ 187 532€ 164 532€ 159 791€ 140 677€ 133 766€ 129 351€ 117 322€ 118 039€ 117 184€ 124 548€ 96 034€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
55 810€ 46 181€ 39 603€ 32 536€ 30 847€ 27 119€ 24 415€ 23 881€ 25 385€ 25 938€ 23 155€ 25 998€ 19 306€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
105 510€ 82 103€ 4€ 59€ 7€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
4€ 59€ 7€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
105 510€ 82 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€