Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
23 390€ 19 557€ 17 135€ 13 810€ 12 417€ 13 453€
02
501
Spotreba materiálu
18 054€ 13 484€ 10 994€ 7 447€ 5 649€ 7 543€
03
502
Spotreba energie
5 336€ 6 073€ 6 141€ 6 363€ 6 768€ 5 910€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
41 960€ 26 283€ 24 874€ 17 183€ 27 675€ 28 508€
07
511
Opravy a udržiavanie
232€ 195€ 0€ 227€ 140€ 217€
08
512
Cestovné
7 546€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 133€ 1 290€ 1 214€ 1 231€ 1 127€ 1 017€
10
518
Ostatné služby
33 049€ 24 799€ 23 660€ 15 725€ 26 408€ 27 274€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
6 255€ 7 038€ 26 905€ 18 590€ 19 427€ 18 310€
12
521
Mzdové náklady
4 744€ 5 554€ 20 196€ 14 456€ 14 696€ 13 580€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 511€ 1 484€ 6 709€ 4 134€ 4 731€ 4 730€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 827€ 1 204€ 1 459€ 1 117€ 583€ 292€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 827€ 1 204€ 1 459€ 1 117€ 583€ 292€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
0€ 996€ 0€ 176€ 83€ 660€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 66€ 83€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 996€ 0€ 110€ 0€ 660€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
65 733€ 29 460€ 0€ 0€ 20 808€ 13 433€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
65 733€ 29 460€ 0€ 0€ 20 808€ 13 433€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
10 253€ 3 893€ 2 141€ 4 531€ 2 319€ 1 800€
42
562
Úroky
0€ 497€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 253€ 3 396€ 2 141€ 4 531€ 2 319€ 1 800€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
78€ 0€ 0€ 0€ 119€ 117€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 119€ 91€
61
587
Náklady na ostatné transfery
78€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
149 496€ 88 432€ 72 514€ 55 407€ 83 431€ 76 573€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
26 250€ 37 955€ 31 755€ 23 482€ 23 889€ 28 230€
67
602
Tržby z predaja služieb
26 250€ 37 955€ 31 755€ 23 482€ 23 889€ 28 230€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
70 652€ 60 914€ 58 973€ 54 272€ 55 972€ 63 491€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
70 652€ 60 914€ 58 973€ 54 272€ 55 972€ 63 491€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
5 247€ 484€ 854€ 10€ 0€ 6€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 6€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 247€ 484€ 854€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
704€ 1 002€ 3€ 5€ 6€ 1 005€
102
662
Úroky
4€ 2€ 3€ 5€ 6€ 7€
108
668
Ostatné finančné výnosy
700€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 998€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
31 910€ 11 003€ 23 639€ 34 692€ 25 224€ 6 395€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 2 333€ 7 476€ 4 030€ 8 919€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 654€ 8 669€ 16 163€ 30 662€ 1 162€ 6 395€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
29 256€ 0€ 0€ 0€ 15 143€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
134 763€ 111 357€ 115 224€ 112 461€ 105 091€ 99 127€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-14 733€ 22 926€ 42 710€ 57 054€ 21 660€ 22 554€
136
591
Splatná daň z príjmov
3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-14 736€ 22 926€ 42 710€ 57 054€ 21 660€ 22 554€