Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
479 246€ 432 827€ 446 298€ 438 304€ 236 815€ 227 901€ 238 529€ 244 778€ 203 843€ 171 444€ 164 483€ 166 185€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
452 140€ 335 087€ 338 927€ 328 811€ 149 283€ 151 754€ 157 861€ 162 556€ 117 444€ 81 759€ 85 438€ 83 629€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
417 055€ 300 702€ 304 542€ 294 426€ 114 898€ 117 365€ 123 472€ 128 167€ 83 055€ 47 370€ 51 049€ 49 240€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
238 103€ 224 129€ 223 972€ 210 824€ 35 215€ 35 215€ 35 215€ 35 215€ 35 215€ 35 215€ 36 512€ 36 512€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
177 353€ 75 973€ 78 568€ 81 152€ 78 023€ 80 490€ 86 597€ 91 292€ 46 180€ 6 150€ 6 246€ 6 346€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
1 599€ 600€ 2 002€ 791€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 286€ 4 722€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0€ 0€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 6 005€ 6 005€ 1 660€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 389€ 34 389€ 34 389€ 34 389€ 34 389€ 34 389€ 34 389€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 385€ 34 389€ 34 389€ 34 389€ 34 389€ 34 389€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 389€ 34 389€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
26 622€ 97 431€ 107 136€ 109 257€ 87 429€ 76 147€ 80 668€ 82 223€ 86 399€ 89 685€ 79 045€ 82 249€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
315€ 0€ 400€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 0€ 400€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
315€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
670€ 6 063€ 4 352€ 1 016€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
670€ 0€ 4 352€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 934€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 82€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 6 063€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
10 275€ 4 265€ 16 385€ 13 549€ 12 431€ 5 667€ 7 940€ 9 128€ 12 167€ 55 162€ 51 532€ 50 724€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 2 739€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
3 104€ 564€ 4 631€ 3 963€ 4 864€ 338€ 1 302€ 2 249€ 938€ 1 157€ 0€ 45 175€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
7 171€ 962€ 11 754€ 9 586€ 6 497€ 5 328€ 6 638€ 6 823€ 9 711€ 51 912€ 48 677€ 1 678€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 1 518€ 2 093€ 2 855€ 3 871€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
15 362€ 87 103€ 86 398€ 94 292€ 74 598€ 70 480€ 72 729€ 73 095€ 74 232€ 34 523€ 27 513€ 31 525€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
83€ 111€ 994€ 1 011€ 408€ 536€ 383€ 351€ 222€ 316€ 153€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
11€ 76€ 3€ 6€ 265€ 0€ 0€ 0€ 327€ 2€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
15 268€ 86 916€ 85 401€ 93 275€ 73 925€ 69 945€ 72 346€ 72 744€ 73 683€ 34 205€ 27 360€ 31 525€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
484€ 310€ 235€ 236€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 307€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
484€ 310€ 235€ 236€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 307€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
479 246€ 432 827€ 446 298€ 438 304€ 236 815€ 227 901€ 238 529€ 244 778€ 203 843€ 171 444€ 164 483€ 166 185€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
358 421€ 359 042€ 371 882€ 319 825€ 159 900€ 145 597€ 151 027€ 155 769€ 164 083€ 168 490€ 157 551€ 163 438€
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
0€ 0€ 70 289€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
0€ 0€ 12 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy
(427))
0€ 0€ 58 289€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
358 421€ 359 042€ 371 882€ 249 536€ 159 900€ 145 597€ 151 027€ 155 769€ 164 083€ 168 490€ 157 551€ 163 438€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
361 444€ 368 797€ 357 379€ 95 668€ 153 604€ 151 027€ 156 151€ 160 038€ 168 279€ 156 370€ 163 486€ 162 187€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-3 023€ -9 755€ 14 503€ 153 868€ 6 295€ -5 430€ -5 124€ -4 269€ -4 196€ 12 120€ -5 935€ 1 251€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
8 886€ 9 012€ 7 346€ 49 114€ 5 254€ 6 138€ 8 196€ 13 989€ 9 500€ 2 954€ 5 150€ 2 747€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 2 228€ 249€ 0€ 0€ 660€ 1 154€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 2 228€ 249€ 0€ 0€ 660€ 1 154€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 0€ 42 852€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 42 852€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 906€ 1 424€ 1 073€ 838€ 632€ 585€ 585€ 585€ 585€ 585€ 585€ 455€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 906€ 1 424€ 1 073€ 838€ 632€ 585€ 585€ 585€ 585€ 585€ 585€ 455€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
6 980€ 7 588€ 6 273€ 5 420€ 4 622€ 5 053€ 5 383€ 423€ 2 868€ 2 369€ 3 905€ 1 138€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 970€ 2 992€ 2 447€ 1 667€ 803€ 1 485€ 2 129€ 423€ 2 868€ 2 369€ 3 904€ 274€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 264€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 256€ 256€ 256€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
2 831€ 2 663€ 2 294€ 1 886€ 2 044€ 1 908€ 1 758€ 0€ 0€ 0€ 1€ 864€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
201€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 523€ 1 593€ 1 198€ 1 321€ 1 194€ 1 187€ 1 074€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
456€ 340€ 335€ 281€ 326€ 218€ 167€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 12 732€ 6 047€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 732€ 6 047€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
111 940€ 64 773€ 67 069€ 69 365€ 71 661€ 76 166€ 79 306€ 75 020€ 30 260€ 0€ 1 782€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
111 940€ 64 773€ 67 069€ 69 365€ 71 661€ 76 166€ 79 306€ 75 020€ 30 260€ 0€ 1 782€ 0€