Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Územná vojenská správa Žilina [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
0€ 21 322€ 22 792€ 13 485€ 16 757€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
0€ 2 674€ 4 330€ 1 089€ 1 541€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
0€ 2 674€ 4 330€ 1 089€ 1 541€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 392€ 392€ 392€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
0€ 2 674€ 3 938€ 697€ 1 149€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
0€ 18 648€ 18 462€ 12 396€ 15 216€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 1 225€ 1 315€ 1 979€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 1 225€ 1 315€ 1 979€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
0€ 0€ 0€ 0€ 50€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 50€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
0€ 18 648€ 17 238€ 11 080€ 13 187€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
0€ 18 648€ 17 238€ 11 080€ 13 187€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
0€ 21 322€ 22 792€ 13 485€ 16 757€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-75€ -1 433€ -1 901€ -725€ -11 435€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-75€ -1 433€ -1 901€ -725€ -11 435€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-1 433€ -1 901€ -725€ -11 435€ 13 575€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 358€ 468€ -1 176€ 10 710€ -25 010€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
75€ 22 755€ 24 694€ 14 210€ 28 192€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 1 433€ 2 322€ 2 040€ 13 414€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 2 040€ 13 414€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 1 433€ 2 322€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 2 674€ 4 330€ 1 089€ 1 591€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 50€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 2 674€ 4 330€ 1 089€ 1 541€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
0€ 586€ 443€ 234€ 430€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 586€ 443€ 234€ 430€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
75€ 18 062€ 17 599€ 10 847€ 12 757€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
75€ 0€ 804€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 948€ 10 037€ 6 339€ 7 314€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 9 150€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
0€ 6 249€ 5 406€ 3 592€ 4 294€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 1 715€ 1 351€ 916€ 1 149€