Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola strojnícka Aurela Stodolu, Učňovská 5, Košice - Šaca [zrušená]

2009 2008
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
155 435€ 147 797€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
45 767€ 45 818€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
45 767€ 45 818€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
597€ 755€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
136€ 116€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
45 034€ 44 948€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
109 169€ 100 859€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
26 165€ 26 737€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
22 260€ 22 812€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
3 905€ 3 925€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
3 400€ 3 905€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
3 400€ 3 905€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
57 351€ 66 121€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
52 140€ 60 910€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
5 211€ 5 211€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
2 656€ 1 326€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
1 676€ 938€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
15€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
338€ 388€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
628€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
19 597€ 2 770€
087
2.
Ceniny (213)
2€ 3€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
19 595€ 2 766€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
499€ 1 119€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
14€ 634€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
486€ 486€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
155 435€ 147 797€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
79 743€ 80 113€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
79 743€ 80 113€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
80 113€ 177 125€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-370€ -97 012€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
74 832€ 66 824€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
3 400€ 3 905€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
3 400€ 3 905€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
33 458€ 29 838€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
29 680€ 29 838€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
3 779€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
7 518€ 7 613€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7 352€ 7 447€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
166€ 166€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
30 456€ 25 468€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
6 903€ 6 733€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1 939€ 1 031€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
627€ 762€
163
12.
Zamestnanci (331)
10 826€ 9 850€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
90€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
6 228€ 5 168€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 388€ 1 095€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
2 457€ 830€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
860€ 860€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
860€ 860€