Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola strojnícka Aurela Stodolu, Učňovská 5, Košice - Šaca [zrušená]

2009 2008
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
34 345€ 39 888€
02
501
Spotreba materiálu
5 337€ 4 789€
03
502
Spotreba energie
29 008€ 35 099€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
16 798€ 19 669€
07
511
Opravy a udržiavanie
6 227€ 4 253€
08
512
Cestovné
242€ 261€
10
518
Ostatné služby
10 329€ 15 155€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
194 803€ 248 716€
12
521
Mzdové náklady
136 759€ 160 917€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
47 144€ 54 005€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 608€ 2 669€
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 390€ 25 451€
16
528
Ostatné sociálne náklady
903€ 5 674€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 040€ 1 040€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 040€ 1 040€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
8 770€ 23€
26
546
Odpis pohľadávky
8 770€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 23€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 558€ 130 588€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
158€ 20 690€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 400€ 109 899€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 14 398€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 400€ 3 905€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 44 665€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 46 930€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
114€ 97€
43
563
Kurzové straty
13€ 12€
47
568
Ostatné finančné náklady
101€ 85€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 46 930€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 46 930€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
259 428€ 486 951€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
83€ 14€
67
602
Tržby z predaja služieb
83€ 14€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
0€ 337€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 337€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 905€ 77 142€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 905€ 77 142€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 30 212€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 905€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 46 930€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
11€ 18€
102
662
Úroky
11€ 18€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 760€
110
672
Náhrady škôd
0€ 23€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 737€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
255 059€ 311 668€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
332€ 34 671€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
158€ 8 443€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
254 569€ 268 554€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
259 058€ 389 939€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-370€ -97 012€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-370€ -97 012€