Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 555 932€ 2 717 228€ 2 558 766€ 2 675 057€ 2 630 270€ 2 511 543€ 2 458 880€ 2 116 071€ 2 074 487€ 2 226 211€ 2 091 705€ 2 166 496€ 2 076 407€ 2 242 071€ 2 244 835€ 2 006 051€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 202 625€ 2 319 848€ 2 302 109€ 2 379 458€ 2 321 964€ 2 379 469€ 2 313 338€ 1 950 784€ 1 908 926€ 1 934 094€ 1 854 632€ 1 896 812€ 1 938 257€ 1 976 583€ 1 996 174€ 1 898 267€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 322€ 3 590€ 5 858€ 8 126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 119€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 322€ 3 590€ 5 858€ 8 126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 119€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 202 625€ 2 318 526€ 2 298 519€ 2 373 600€ 2 313 838€ 2 379 469€ 2 313 338€ 1 950 784€ 1 908 926€ 1 934 094€ 1 854 632€ 1 896 812€ 1 938 257€ 1 976 583€ 1 996 174€ 1 898 149€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
124 590€ 124 590€ 124 590€ 124 590€ 124 590€ 124 590€ 128 848€ 128 848€ 129 168€ 129 168€ 129 168€ 131 399€ 131 399€ 131 399€ 131 399€ 131 399€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 074 088€ 1 174 007€ 1 179 699€ 1 238 315€ 1 151 252€ 1 197 188€ 1 151 308€ 861 032€ 543 619€ 568 788€ 487 366€ 522 371€ 557 375€ 592 513€ 610 711€ 514 469€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
18 841€ 26 525€ 30 842€ 43 100€ 66 284€ 81 816€ 72 278€ 1 959€ 5 581€ 9 752€ 10 671€ 9 794€ 16 143€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
24 202€ 32 500€ 2 483€ 6 646€ 10 808€ 14 971€ 1 324€ 3 593€ 5 863€ 8 132€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
960 905€ 960 905€ 960 905€ 960 949€ 960 905€ 960 905€ 960 905€ 960 905€ 1 236 138€ 1 236 138€ 1 236 138€ 1 236 138€ 1 236 138€ 1 236 138€ 1 236 138€ 1 236 138€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
353 307€ 397 380€ 256 658€ 295 599€ 308 306€ 132 074€ 145 542€ 165 287€ 165 561€ 292 117€ 237 072€ 269 684€ 138 150€ 265 489€ 248 661€ 107 784€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
60€ 60€ 60€ 3 588€ 60€ 60€ 14 295€ 13 287€ 13 314€ 14 137€ 13 927€ 13 573€ 14 826€ 15 698€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 528€ 14 235€ 13 227€ 13 254€ 13 812€ 13 661€ 13 307€ 14 035€ 15 122€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
60€ 60€ 60€ 60€ 60€ 60€ 60€ 60€ 60€ 326€ 266€ 266€ 266€ 266€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 526€ 310€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
24 340€ 22 388€ 33 200€ 30 783€ 31 651€ 26 584€ 25 538€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
24 340€ 22 388€ 33 200€ 30 783€ 31 651€ 26 584€ 25 538€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
19 460€ 12 897€ 11 693€ 7 375€ 12 362€ 24 998€ 23 970€ 35 747€ 15 671€ 36 701€ 13 752€ 16 454€ 13 215€ 12 254€ 12 823€ 10 961€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
19 460€ 12 897€ 11 693€ 7 375€ 12 362€ 24 998€ 23 970€ 32 965€ 15 671€ 18 484€ 13 752€ 16 454€ 13 129€ 12 172€ 12 419€ 10 961€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
2 781€ 18 217€ 0€ 86€ 0€ 117€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 81€ 287€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
333 847€ 384 482€ 244 905€ 288 164€ 295 883€ 103 488€ 121 511€ 129 480€ 111 256€ 219 741€ 176 807€ 208 311€ 79 358€ 213 078€ 195 474€ 81 125€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
610€ 449€ 498€ 682€ 688€ 125€ 903€ 1 545€ 795€ 111€ 376€ 562€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
555€ 739€ 432€ 363€ 483€ 378€ 198€ 256€ 206€ 369€ 354€ 454€ 337€ 316€ 139€ 162€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
333 292€ 383 743€ 244 472€ 287 192€ 294 952€ 102 613€ 120 631€ 128 536€ 110 925€ 218 469€ 174 908€ 207 062€ 78 910€ 212 385€ 194 773€ 80 963€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 555 932€ 2 717 228€ 2 558 766€ 2 675 057€ 2 630 270€ 2 511 543€ 2 458 880€ 2 116 071€ 2 074 487€ 2 226 211€ 2 091 705€ 2 166 496€ 2 076 407€ 2 242 071€ 2 244 835€ 2 006 051€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
22 786€ 21 542€ 20 736€ 20 405€ 19 169€ 18 769€ 18 371€ 17 950€ 17 200€ 16 978€ -5 554€ 7 682€ 5 963€ 3 089€ 2 520€ -32 863€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
2 761€ 2 360€ 1 962€ 1 541€ 791€ 603€ 424€ 230€ 0€ 1 374€ 918€ 386€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
2 761€ 2 360€ 1 962€ 1 541€ 791€ 603€ 424€ 230€ 0€ 1 374€ 918€ 386€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
22 786€ 21 542€ 20 736€ 17 644€ 16 809€ 16 807€ 16 830€ 17 159€ 16 596€ 16 555€ -5 784€ 7 682€ 4 589€ 2 171€ 2 134€ -32 863€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
21 542€ 20 736€ 20 405€ 16 409€ 16 409€ 16 409€ 16 409€ 16 409€ 16 375€ -5 978€ 7 452€ 4 249€ 1 715€ 1 602€ -33 249€ -4 419€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 243€ 806€ 331€ 1 236€ 401€ 398€ 421€ 750€ 222€ 22 532€ -13 236€ 3 433€ 2 874€ 569€ 35 383€ -28 444€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 030 729€ 2 180 314€ 2 021 713€ 2 137 390€ 2 092 893€ 1 978 269€ 1 926 004€ 1 583 616€ 1 542 782€ 1 694 727€ 1 582 753€ 1 644 308€ 1 555 939€ 1 634 477€ 1 724 485€ 1 524 408€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
24 340€ 22 361€ 33 200€ 30 783€ 31 737€ 26 781€ 25 655€ 27 133€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 27 133€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
24 340€ 22 361€ 33 200€ 30 783€ 31 737€ 26 781€ 25 655€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 660 491€ 1 746 805€ 1 756 689€ 1 822 761€ 1 743 152€ 1 793 696€ 1 758 942€ 1 435 284€ 1 393 390€ 1 418 523€ 1 337 065€ 1 374 264€ 1 409 233€ 1 444 334€ 1 465 825€ 1 378 654€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 642 048€ 1 746 805€ 1 756 689€ 1 822 761€ 1 743 152€ 1 793 696€ 1 758 942€ 1 435 284€ 1 393 390€ 1 418 523€ 1 337 065€ 1 374 264€ 1 409 233€ 1 444 334€ 1 465 825€ 1 378 654€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
18 443€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 321€ 4 408€ 6 998€ 2 729€ 436€ 567€ 1 344€ 438€ 54€ 420€ 106€ 38€ 67€ 300€ 508€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 321€ 4 408€ 6 998€ 2 729€ 436€ 567€ 1 344€ 438€ 54€ 420€ 106€ 38€ 67€ 300€ 508€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
368 916€ 433 508€ 260 617€ 307 631€ 347 012€ 184 137€ 166 495€ 146 988€ 124 614€ 253 790€ 212 068€ 239 156€ 114 931€ 163 294€ 232 706€ 118 114€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
4 180€ 5 905€ 4 898€ 5 646€ 15 199€ 10 660€ 9 598€ 16 864€ 11 950€ 38 887€ 18 309€ 20 787€ 29 690€ 46 860€ 34 327€ 35 130€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
17 306€ 14 953€ 13 767€ 11 121€ 11 095€ 8 557€ 1 250€ 9 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 169€ 1 966€ 112 651€ 122 344€ 86 644€ 76 112€ 69 259€ 68 434€ 58 134€ 56 258€ 53 168€ 45 123€ 46 723€ 49 567€ 51 418€ 48 517€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
116 949€ 105 975€ 308€ 458€ 3 674€ 7 568€ 2 684€ 4 766€ 2 227€ 1 725€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
70 159€ 65 778€ 74 437€ 78 211€ 54 154€ 45 240€ 42 573€ 40 653€ 33 696€ 34 654€ 32 779€ 26 980€ 28 452€ 29 746€ 30 640€ 28 623€
166
15.
Daň z príjmov (341)
3 030€ 2 214€ 2 783€ 2 509€ 94€ 68€ 41€ 33€ 53€ 54€ 58€ 54€ 80€ 107€ 125€ 90€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
16 877€ 16 922€ 19 902€ 21 466€ 13 201€ 10 311€ 9 562€ 9 080€ 6 902€ 6 835€ 6 332€ 4 548€ 5 180€ 4 864€ 5 073€ 5 753€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
44 824€ 14 590€ 45 829€ 4 878€ 111 478€ 81 855€ 132 793€ 40€ 29 596€ 109 398€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
138 247€ 174 972€ 17 588€ 20 504€ 166 627€ 33 189€ 35 154€ 11 465€ 9 000€ 700€ 3 000€ 6 187€ 0€ 327€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
502 418€ 515 372€ 516 317€ 517 262€ 518 207€ 514 506€ 514 506€ 514 506€ 514 506€ 514 506€ 514 506€ 514 506€ 514 506€ 604 506€ 517 829€ 514 506€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
502 418€ 515 372€ 516 317€ 517 262€ 518 207€ 514 506€ 514 506€ 514 506€ 514 506€ 514 506€ 514 506€ 514 506€ 514 506€ 604 506€ 517 829€ 514 506€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€