Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum sociálnych služieb Brezovec

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
202 824€ 132 733€ 138 926€ 146 975€ 145 385€ 142 123€ 160 314€ 142 077€ 148 707€ 144 512€ 262 813€ 181 751€ 164 089€
02
501
Spotreba materiálu
100 195€ 29 057€ 36 132€ 47 211€ 39 034€ 31 219€ 50 556€ 23 756€ 29 532€ 32 352€ 134 890€ 53 167€ 60 529€
03
502
Spotreba energie
102 630€ 103 676€ 102 794€ 99 764€ 106 351€ 110 904€ 109 758€ 118 321€ 119 175€ 112 160€ 127 923€ 128 584€ 103 560€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
123 804€ 156 681€ 161 078€ 132 929€ 159 207€ 151 561€ 120 462€ 125 542€ 147 961€ 186 993€ 67 477€ 65 312€ 70 232€
07
511
Opravy a udržiavanie
7 535€ 33 527€ 35 226€ 2 813€ 39 284€ 31 744€ 7 887€ 7 633€ 20 142€ 63 602€ 46 093€ 35 653€ 46 680€
08
512
Cestovné
124€ 523€ 1 020€ 1 064€ 818€ 580€ 746€ 698€ 860€ 254€ 562€ 505€ 228€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
116 145€ 122 632€ 124 831€ 129 052€ 119 105€ 119 238€ 111 829€ 117 210€ 126 959€ 123 138€ 20 822€ 29 153€ 23 324€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 318 064€ 1 116 358€ 949 642€ 860 697€ 690 834€ 626 387€ 597 806€ 543 634€ 504 068€ 488 943€ 529 912€ 603 846€ 462 188€
12
521
Mzdové náklady
923 854€ 784 499€ 664 430€ 601 493€ 482 668€ 438 980€ 416 488€ 378 724€ 352 421€ 344 325€ 373 830€ 363 095€ 272 195€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
318 181€ 268 717€ 226 921€ 207 055€ 166 210€ 149 857€ 144 077€ 130 803€ 121 063€ 119 429€ 129 246€ 124 792€ 93 940€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
18 153€ 15 065€ 12 811€ 11 875€ 9 478€ 8 586€ 8 144€ 7 338€ 6 859€ 6 757€ 7 280€ 7 107€ 5 313€
15
527
Zákonné sociálne náklady
55 681€ 48 076€ 44 651€ 40 274€ 31 433€ 28 172€ 29 098€ 26 769€ 23 725€ 18 431€ 19 555€ 108 852€ 90 740€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 196€ 829€ 1 046€ 792€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 795€ 1 790€ 2 055€ 1 949€ 1 902€ 1 790€ 1 790€ 1 771€ 1 606€ 0€ 2 272€ 1 193€ 755€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 754€ 1 749€ 2 014€ 1 907€ 1 861€ 1 749€ 1 749€ 1 771€ 1 606€ 0€ 2 272€ 1 193€ 755€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
3 999€ 5 086€ 2 936€ 4 961€ 3 462€ 3 965€ 1 694€ 3 718€ 1 708€ 4 581€ 980€ 916€ 2 438€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 019€ 977€ 951€ 930€ 905€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 999€ 5 086€ 2 936€ 4 961€ 2 443€ 2 988€ 743€ 2 788€ 803€ 4 581€ 980€ 916€ 2 438€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
36 084€ 34 303€ 29 118€ 27 897€ 24 610€ 21 160€ 20 274€ 27 159€ 25 139€ 24 511€ 23 430€ 21 731€ 19 362€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 084€ 34 303€ 29 118€ 27 897€ 24 610€ 21 160€ 20 233€ 22 656€ 21 953€ 22 245€ 20 799€ 19 620€ 17 269€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
41€ 4 502€ 3 186€ 2 266€ 2 630€ 2 110€ 2 093€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 2 093€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 502€ 3 186€ 2 266€ 2 609€ 2 110€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
41€ 0€ 0€ 21€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 880€ 1 682€ 1 551€ 1 610€ 993€ 1 046€ 1 450€ 1 841€ 1 723€ 1 429€ 378€ 479€ 3 040€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 880€ 1 682€ 1 551€ 1 610€ 993€ 1 046€ 1 450€ 1 841€ 1 723€ 1 429€ 378€ 479€ 3 040€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
448 471€ 435 978€ 417 237€ 411 210€ 410 836€ 388 850€ 400 867€ 421 242€ 407 797€ 400 189€ 362 425€ 302 320€ 274 067€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
448 471€ 435 978€ 417 237€ 409 826€ 410 102€ 387 147€ 399 507€ 420 954€ 407 797€ 400 167€ 362 055€ 302 214€ 274 067€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 384€ 733€ 1 702€ 1 360€ 288€ 0€ 21€ 370€ 106€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 136 922€ 1 884 611€ 1 702 542€ 1 588 227€ 1 437 229€ 1 336 882€ 1 304 658€ 1 266 984€ 1 238 707€ 1 251 159€ 1 249 687€ 1 177 548€ 996 172€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
419 488€ 413 460€ 397 095€ 381 745€ 374 087€ 366 026€ 375 767€ 400 553€ 388 040€ 387 449€ 349 862€ 293 331€ 264 140€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
419 488€ 413 460€ 397 095€ 381 745€ 374 087€ 366 026€ 375 767€ 400 553€ 388 040€ 387 449€ 349 862€ 293 331€ 264 129€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 11€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
9 054€ 8 236€ 5 301€ 16 675€ 16 942€ 2 685€ 5 005€ 128€ 4 544€ 0€ 49€ 0€ 626€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
9 054€ 8 236€ 5 301€ 16 675€ 16 942€ 2 685€ 5 005€ 128€ 4 544€ 0€ 49€ 0€ 626€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
41€ 4 502€ 3 186€ 2 266€ 2 630€ 2 110€ 2 093€ 1 728€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
41€ 4 502€ 3 186€ 2 266€ 2 630€ 2 110€ 2 093€ 1 728€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 093€ 1 728€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 502€ 3 186€ 2 266€ 2 609€ 2 110€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
41€ 0€ 21€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
36€ 142€ 155€ 131€ 148€ 855€ 1 394€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
36€ 142€ 155€ 131€ 148€ 855€ 1 394€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 734 093€ 1 487 223€ 1 308 690€ 1 201 789€ 1 043 007€ 974 582€ 903 686€ 885 937€ 837 823€ 851 466€ 887 239€ 904 052€ 714 776€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 609 965€ 1 444 400€ 1 273 587€ 1 164 321€ 1 010 588€ 949 028€ 879 583€ 858 599€ 810 546€ 820 157€ 862 674€ 874 023€ 693 332€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
32 246€ 30 784€ 27 049€ 26 120€ 22 855€ 19 416€ 19 032€ 22 065€ 21 104€ 21 375€ 19 739€ 18 560€ 16 074€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
76 318€ 753€ 1 228€ 5 174€ 4 285€ 2 392€ 1 573€ 1 311€ 2 133€ 2 481€ 2 758€ 1 008€ 2 751€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 670€ 1 668€ 1 085€ 793€ 793€ 793€ 793€ 453€ 849€ 870€ 1 060€ 1 060€ 1 195€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
11 726€ 7 767€ 4 757€ 4 397€ 3 525€ 2 002€ 2 297€ 3 370€ 3 191€ 6 582€ 1 009€ 9 401€ 1 424€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 167€ 1 851€ 985€ 984€ 962€ 951€ 409€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 162 635€ 1 908 919€ 1 711 085€ 1 600 209€ 1 434 036€ 1 343 334€ 1 288 995€ 1 289 946€ 1 232 827€ 1 241 676€ 1 239 409€ 1 200 333€ 982 664€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
25 713€ 24 307€ 8 544€ 11 982€ -3 193€ 6 452€ -15 663€ 22 962€ -5 880€ -9 483€ -10 278€ 22 785€ -13 508€
136
591
Splatná daň z príjmov
7€ 28€ 33€ 25€ 28€ 162€ 244€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
25 713€ 24 307€ 8 544€ 11 982€ -3 193€ 6 452€ -15 669€ 22 935€ -5 913€ -9 508€ -10 306€ 22 622€ -13 753€