Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prešovská univerzita v Prešove

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
27 677 705 € 27 457 012 € 29 847 138 € 31 381 543 € 30 104 748 € 33 707 431 € 32 864 409 €
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
87 342 € 81 956 € 175 449 € 419 820 € 869 517 € 1 658 962 € 1 540 721 €
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
7 141 € 0 € 91 738 € 331 579 € 754 669 € 1 492 087 € 1 353 435 €
005
 
Oceniteľné práva 014 -
(074 + 091AÚ))
80 201 € 81 956 € 83 711 € 86 628 € 111 048 € 160 888 € 128 592 €
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(018+ 019)-
(078 + 079 + 091 AÚ))
0 € 0 € 0 € 1 613 € 3 800 € 5 987 € 8 174 €
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041-093))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50 520 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
27 588 704 € 27 373 397 € 29 670 030 € 30 960 064 € 29 233 572 € 32 046 809 € 31 322 029 €
010
 
Pozemky
(031))
3 029 136 € 3 029 136 € 3 054 027 € 3 054 027 € 3 054 027 € 3 054 027 € 3 051 579 €
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
62 265 € 62 265 € 62 265 € 62 265 € 62 265 € 62 265 € 62 265 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
22 752 224 € 22 411 206 € 21 865 717 € 20 386 160 € 20 196 979 € 21 335 302 € 19 905 486 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
1 132 207 € 1 610 205 € 2 185 181 € 3 165 829 € 4 140 802 € 6 907 104 € 4 567 541 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
20 750 € 37 350 € 54 991 € 9 529 € 26 930 € 44 331 € 67 732 €
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 -
(088 + 092AÚ))
0 € 175 € 1 772 € 14 058 € 37 063 € 146 396 € 242 594 €
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 -
(089 +092AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 994 €
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
592 123 € 223 061 € 2 446 077 € 4 268 196 € 1 715 506 € 497 383 € 3 422 837 €
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 €
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ))
1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
8 790 196 € 6 503 662 € 5 952 158 € 6 808 599 € 6 367 107 € 6 121 947 € 5 039 239 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
229 061 € 229 315 € 239 686 € 221 928 € 236 072 € 250 515 € 222 806 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
74 797 € 86 927 € 103 328 € 98 203 € 108 915 € 130 317 € 103 944 €
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
154 264 € 142 387 € 136 359 € 123 725 € 127 157 € 120 198 € 118 863 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
322 221 € 389 533 € 273 241 € 1 607 328 € 1 024 153 € 1 179 455 € 1 160 511 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
57 360 € 47 747 € 50 050 € 152 381 € 50 932 € 138 580 € 129 813 €
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0 € 0 € 0 € 714 472 € 629 248 € 548 492 € 451 045 €
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
9 621 € 9 621 € 9 621 € 9 621 € 9 621 € 15 087 € 85 931 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
255 240 € 332 166 € 213 570 € 730 854 € 334 353 € 477 297 € 493 722 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
8 238 914 € 5 884 814 € 5 439 231 € 4 979 343 € 5 106 881 € 4 691 977 € 3 655 922 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
9 407 € 10 333 € 23 071 € 8 048 € 20 601 € 20 934 € 21 105 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
8 229 507 € 5 874 481 € 5 416 160 € 4 971 295 € 5 086 280 € 4 671 043 € 3 634 817 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
55 508 € 23 941 € 38 834 € 26 615 € 33 765 € 39 221 € 26 302 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
53 191 € 18 158 € 27 607 € 26 412 € 33 765 € 30 151 € 24 302 €
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
2 318 € 5 782 € 11 227 € 203 € 0 € 9 070 € 2 000 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
36 523 410 € 33 984 615 € 35 838 130 € 38 216 757 € 36 505 620 € 39 868 598 € 37 929 950 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
13 418 171 € 13 422 221 € 13 642 709 € 13 385 264 € 12 855 628 € 13 491 638 € 13 448 694 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
12 656 477 € 12 675 985 € 12 908 060 € 12 657 304 € 12 123 014 € 12 785 997 € 12 747 208 €
063
 
Základné imanie
(411))
9 023 263 € 9 319 888 € 9 749 014 € 9 239 871 € 9 278 017 € 10 166 055 € 10 964 076 €
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
838 804 € 858 313 € 1 090 387 € 839 632 € 305 342 € 968 325 € 929 536 €
065
 
Fond reprodukcie
(413))
2 794 409 € 2 497 785 € 2 068 658 € 2 577 801 € 2 539 655 € 1 651 617 € 853 597 €
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
752 531 € 739 899 € 733 811 € 727 413 € 716 641 € 704 986 € 701 146 €
069
 
Rezervný fond
(421))
353 038 € 346 700 € 345 862 € 345 316 € 329 343 € 328 689 € 328 348 €
071
 
Ostatné fondy
(427))
399 494 € 393 199 € 387 949 € 382 097 € 387 297 € 376 297 € 372 797 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
0 € 0 € 0 € 0 € 14 875 € 0 € 0 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
9 163 € 6 337 € 838 € 546 € 1 097 € 655 € 341 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
3 326 198 € 3 115 401 € 2 687 459 € 3 833 970 € 3 945 479 € 3 347 349 € 5 135 905 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
585 066 € 556 257 € 447 160 € 433 064 € 375 301 € 276 737 € 202 804 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
585 066 € 556 257 € 447 160 € 433 064 € 375 301 € 276 737 € 202 804 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
211 088 € 240 948 € 90 953 € 34 158 € 33 407 € 54 079 € 78 432 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
73 528 € 60 405 € 46 857 € 34 158 € 26 036 € 25 872 € 47 193 €
082
 
Záväzky z nájmu
(474 AÚ))
17 971 € 31 420 € 44 096 € 0 € 0 € 0 € 0 €
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
119 589 € 149 123 € 0 € 0 € 7 371 € 28 208 € 31 239 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 530 044 € 2 318 196 € 2 149 346 € 3 366 748 € 3 536 771 € 3 016 532 € 4 854 669 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
745 285 € 601 431 € 508 943 € 1 112 248 € 1 314 541 € 1 045 636 € 2 805 043 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
900 503 € 890 310 € 859 570 € 812 050 € 759 074 € 741 406 € 875 238 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
558 871 € 551 696 € 524 819 € 491 441 € 468 013 € 458 119 € 430 100 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
174 896 € 163 409 € 145 770 € 839 762 € 740 506 € 651 085 € 591 842 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
150 488 € 111 351 € 110 244 € 111 247 € 254 637 € 120 286 € 152 447 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
19 779 040 € 17 446 993 € 19 507 962 € 20 997 524 € 19 704 513 € 23 029 611 € 19 345 350 €
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
4 170 € 1 454 € 4 172 € 8 556 € 2 283 € 112 € 968 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
19 774 870 € 17 445 538 € 19 503 790 € 20 988 967 € 19 702 230 € 23 029 500 € 19 344 382 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
36 523 410 € 33 984 615 € 35 838 130 € 38 216 757 € 36 505 620 € 39 868 598 € 37 929 950 €