Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
34 901 248 € 33 906 165 € 37 941 027 € 32 610 415 € 32 838 294 € 33 126 809 € 30 137 303 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
17 127 973 € 17 009 095 € 16 998 765 € 14 311 726 € 13 986 756 € 14 180 716 € 13 648 982 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 5 369 € 11 943 € 18 518 € 26 930 € 12 689 €
005
A.I.2
Software
0 € 0 € 5 369 € 11 943 € 18 518 € 26 930 € 12 419 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
270 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
17 080 970 € 16 960 098 € 16 943 521 € 14 253 997 € 13 922 452 € 14 115 080 € 13 597 576 €
012
A.II.1
Pozemky
1 244 580 € 1 244 080 € 1 239 620 € 1 200 892 € 1 196 043 € 1 196 043 € 1 151 213 €
013
A.II.2
Stavby
12 388 706 € 12 090 055 € 12 197 987 € 10 349 447 € 10 185 599 € 9 903 600 € 9 765 906 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 787 203 € 2 035 393 € 2 069 284 € 2 188 265 € 2 314 019 € 2 513 317 € 2 512 432 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 803 € 11 803 € 11 803 € 11 803 € 11 803 € 11 803 € 7 803 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
601 370 € 1 339 723 € 1 202 737 € 316 652 € 62 406 € 490 317 € 128 036 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
47 308 € 239 044 € 222 090 € 186 938 € 152 582 € 32 186 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
47 003 € 48 997 € 49 875 € 45 786 € 45 786 € 38 706 € 38 717 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
47 003 € 48 997 € 49 875 € 45 786 € 45 786 € 38 706 € 38 717 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
17 428 879 € 16 613 123 € 20 565 542 € 17 986 469 € 18 502 748 € 18 682 435 € 16 243 783 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
8 352 595 € 8 129 455 € 8 838 562 € 8 506 375 € 7 382 402 € 9 091 867 € 7 359 387 €
032
B.I.1
Materiál
514 298 € 518 170 € 1 383 760 € 1 105 916 € 429 164 € 1 587 025 € 503 349 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
185 048 € 157 124 € 111 123 € 150 656 € 161 683 € 151 395 € 247 451 €
034
B.I.3
Výrobky
495 684 € 470 634 € 321 618 € 472 006 € 574 653 € 335 255 € 405 286 €
035
B.I.4
Zvieratá
365 € 365 € 365 € 365 €
036
B.I.5
Tovar
7 156 437 € 6 982 399 € 7 020 806 € 6 776 304 € 6 202 236 € 6 813 827 € 6 202 936 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 128 € 1 128 € 1 255 € 1 128 € 14 301 € 204 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
30 554 € 34 362 € 38 583 € 21 175 € 3 017 € 3 511 € 8 219 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
30 554 € 34 362 € 38 583 € 21 175 € 3 017 € 3 511 € 8 219 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 399 123 € 4 367 365 € 7 675 512 € 3 789 984 € 4 461 346 € 4 444 427 € 3 911 578 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 347 648 € 4 285 568 € 7 489 678 € 3 742 653 € 4 301 025 € 4 382 225 € 3 865 714 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
32 350 € 138 119 € 89 384 € 11 045 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
51 475 € 49 447 € 47 715 € 47 331 € 70 937 € 51 157 € 45 864 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 646 607 € 4 081 941 € 4 012 885 € 5 668 935 € 6 655 983 € 5 142 630 € 4 964 599 €
056
B.IV.1
Peniaze
940 221 € 807 137 € 854 255 € 777 767 € 896 123 € 838 757 € 777 244 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 706 386 € 3 274 804 € 3 158 630 € 4 891 168 € 5 759 860 € 4 303 873 € 4 187 355 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
344 396 € 283 947 € 376 720 € 312 220 € 348 790 € 263 658 € 244 538 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 979 € 3 094 € 2 738 € 4 474 € 3 709 € 4 203 € 2 123 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
104 138 € 104 417 € 115 362 € 98 210 € 123 657 € 91 426 € 97 262 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
237 279 € 176 436 € 258 620 € 209 536 € 221 424 € 168 029 € 145 153 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
34 901 248 € 33 906 165 € 37 941 027 € 32 610 415 € 32 838 294 € 33 126 809 € 30 137 303 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
15 409 832 € 14 020 053 € 13 380 089 € 18 921 616 € 18 698 453 € 17 715 508 € 16 289 967 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 216 € 3 211 € 4 089 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
1 216 € 3 211 € 4 089 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
71 364 € 71 364 € 71 364 € 71 364 € 71 364 € 71 364 € 71 364 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
66 310 € 66 310 € 66 310 € 66 310 € 66 310 € 66 310 € 66 310 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
5 054 € 5 054 € 5 054 € 5 054 € 5 054 € 5 054 € 5 054 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
13 938 706 € 12 729 612 € 12 123 480 € 17 270 318 € 16 887 372 € 15 611 831 € 14 705 352 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 938 706 € 12 729 612 € 12 123 480 € 17 270 318 € 16 887 372 € 15 611 831 € 14 705 352 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 391 774 € 1 209 094 € 1 174 384 € 1 573 162 € 1 732 945 € 2 025 541 € 1 506 479 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
19 222 636 € 19 573 387 € 24 158 220 € 13 245 844 € 13 745 950 € 14 963 140 € 13 324 544 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
716 288 € 722 285 € 760 649 € 770 669 € 737 477 € 680 883 € 619 900 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
693 866 € 684 968 € 717 503 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
22 422 € 37 317 € 43 146 € 770 669 € 737 477 € 680 883 € 619 900 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 608 799 € 6 595 540 € 6 010 675 € 593 578 € 682 346 € 707 883 € 673 427 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
72 495 € 60 620 € 53 955 € 42 808 € 32 654 € 25 143 € 19 617 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
6 037 167 € 6 022 557 € 5 430 381 € 51 817 € 136 316 € 201 883 € 185 316 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
499 137 € 512 363 € 526 339 € 498 953 € 513 376 € 480 857 € 468 494 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
11 397 549 € 11 755 562 € 16 886 896 € 11 281 597 € 11 491 127 € 12 594 274 € 10 758 917 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 523 679 € 8 712 628 € 13 668 627 € 8 508 581 € 8 561 991 € 9 921 025 € 8 068 853 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
11 277 € 10 743 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
942 000 € 1 394 184 € 1 994 184 € 1 394 184 € 1 394 184 € 1 394 184 € 1 394 184 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
815 914 € 722 989 € 691 070 € 655 723 € 645 313 € 592 191 € 621 268 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
519 338 € 457 901 € 442 179 € 418 846 € 413 866 € 383 960 € 376 142 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
509 684 € 424 178 € 59 694 € 289 143 € 458 422 € 281 700 € 275 700 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
86 934 € 43 682 € 31 142 € 15 120 € 17 351 € 9 937 € 12 027 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
500 000 € 500 000 € 500 000 € 600 000 € 835 000 € 980 100 € 1 272 300 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
145 100 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
500 000 € 500 000 € 500 000 € 600 000 € 835 000 € 980 100 € 1 127 200 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
268 780 € 312 725 € 402 718 € 442 955 € 393 891 € 448 161 € 522 792 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
32 321 € 51 820 € 117 330 € 124 706 € 37 905 € 58 059 € 91 149 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
211 526 € 235 779 € 260 052 € 317 436 € 353 106 € 389 222 € 430 067 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
24 933 € 25 126 € 25 336 € 813 € 2 880 € 880 € 1 576 €