Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
33 390 800 € 34 472 620 € 34 901 248 € 33 906 165 € 37 941 027 € 32 610 415 € 32 838 294 € 33 126 809 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
16 477 511 € 17 046 055 € 17 127 973 € 17 009 095 € 16 998 765 € 14 311 726 € 13 986 756 € 14 180 716 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
19 869 € 16 972 € 0 € 0 € 5 369 € 11 943 € 18 518 € 26 930 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
19 869€ 16 972€ 0€ 0€ 5 369€ 11 943€ 18 518€ 26 930€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
16 419 970 € 16 987 715 € 17 080 970 € 16 960 098 € 16 943 521 € 14 253 997 € 13 922 452 € 14 115 080 €
012
A.II.1
Pozemky
1 245 048€ 1 245 048€ 1 244 580€ 1 244 080€ 1 239 620€ 1 200 892€ 1 196 043€ 1 196 043€
013
A.II.2
Stavby
11 741 892€ 12 241 574€ 12 388 706€ 12 090 055€ 12 197 987€ 10 349 447€ 10 185 599€ 9 903 600€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 784 676€ 2 780 617€ 2 787 203€ 2 035 393€ 2 069 284€ 2 188 265€ 2 314 019€ 2 513 317€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 803€ 11 803€ 11 803€ 11 803€ 11 803€ 11 803€ 11 803€ 11 803€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
516 405€ 453 113€ 601 370€ 1 339 723€ 1 202 737€ 316 652€ 62 406€ 490 317€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
120 146€ 255 560€ 47 308€ 239 044€ 222 090€ 186 938€ 152 582€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
37 672 € 41 368 € 47 003 € 48 997 € 49 875 € 45 786 € 45 786 € 38 706 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
37 672€ 41 368€ 47 003€ 48 997€ 49 875€ 45 786€ 45 786€ 38 706€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
16 751 034 € 17 213 743 € 17 428 879 € 16 613 123 € 20 565 542 € 17 986 469 € 18 502 748 € 18 682 435 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 879 912 € 8 459 440 € 8 352 595 € 8 129 455 € 8 838 562 € 8 506 375 € 7 382 402 € 9 091 867 €
035
B.I.1
Materiál
557 955€ 536 662€ 514 298€ 518 170€ 1 383 760€ 1 105 916€ 429 164€ 1 587 025€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
113 577€ 161 698€ 185 048€ 157 124€ 111 123€ 150 656€ 161 683€ 151 395€
037
B.I.3
Výrobky
355 648€ 464 685€ 495 684€ 470 634€ 321 618€ 472 006€ 574 653€ 335 255€
038
B.I.4
Zvieratá
365€ 365€ 365€
039
B.I.5
Tovar
7 796 020€ 7 231 571€ 7 156 437€ 6 982 399€ 7 020 806€ 6 776 304€ 6 202 236€ 6 813 827€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
56 712€ 64 824€ 1 128€ 1 128€ 1 255€ 1 128€ 14 301€ 204 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
32 572 € 36 540 € 30 554 € 34 362 € 38 583 € 21 175 € 3 017 € 3 511 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
32 572€ 36 540€ 30 554€ 34 362€ 38 583€ 21 175€ 3 017€ 3 511€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 262 684 € 2 894 443 € 3 399 123 € 4 367 365 € 7 675 512 € 3 789 984 € 4 461 346 € 4 444 427 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 158 074 € 2 782 136 € 3 347 648 € 4 285 568 € 7 489 678 € 3 742 653 € 4 301 025 € 4 382 225 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 158 074€ 2 782 136€ 3 347 648€ 4 285 568€ 7 489 678€ 3 742 653€ 4 301 025€ 4 382 225€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
69 130€ 80 234€ 32 350€ 138 119€ 89 384€ 11 045€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
35 480€ 32 073€ 51 475€ 49 447€ 47 715€ 47 331€ 70 937€ 51 157€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 575 866 € 5 823 320 € 5 646 607 € 4 081 941 € 4 012 885 € 5 668 935 € 6 655 983 € 5 142 630 €
072
B.V.1.
Peniaze
996 189€ 889 590€ 940 221€ 807 137€ 854 255€ 777 767€ 896 123€ 838 757€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 579 677€ 4 933 730€ 4 706 386€ 3 274 804€ 3 158 630€ 4 891 168€ 5 759 860€ 4 303 873€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
162 255 € 212 822 € 344 396 € 283 947 € 376 720 € 312 220 € 348 790 € 263 658 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 478€ 3 250€ 2 979€ 3 094€ 2 738€ 4 474€ 3 709€ 4 203€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
127 138€ 139 579€ 104 138€ 104 417€ 115 362€ 98 210€ 123 657€ 91 426€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
29 639€ 69 993€ 237 279€ 176 436€ 258 620€ 209 536€ 221 424€ 168 029€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
33 390 800 € 34 472 620 € 34 901 248 € 33 906 165 € 37 941 027 € 32 610 415 € 32 838 294 € 33 126 809 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 413 996 € 15 279 811 € 15 409 832 € 14 020 053 € 13 380 089 € 18 921 616 € 18 698 453 € 17 715 508 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
66 310 € 66 310 € 66 310 € 66 310 € 66 310 € 66 310 € 66 310 € 66 310 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
66 310€ 66 310€ 66 310€ 66 310€ 66 310€ 66 310€ 66 310€ 66 310€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
5 054 € 5 054 € 5 054 € 5 054 € 5 054 € 5 054 € 5 054 € 5 054 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
5 054€ 5 054€ 5 054€ 5 054€ 5 054€ 5 054€ 5 054€ 5 054€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-8 114 € -4 418 € 1 216 € 3 211 € 4 089 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-8 114€ -4 418€ 1 216€ 3 211€ 4 089€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
13 404 376 € 14 130 480 € 13 938 706 € 12 729 612 € 12 123 480 € 17 270 318 € 16 887 372 € 15 611 831 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 404 376€ 14 130 480€ 13 938 706€ 12 729 612€ 12 123 480€ 17 270 318€ 16 887 372€ 15 611 831€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
939 598 € 1 075 613 € 1 391 774 € 1 209 094 € 1 174 384 € 1 573 162 € 1 732 945 € 2 025 541 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 717 327 € 18 909 592 € 19 222 636 € 19 573 387 € 24 158 220 € 13 245 844 € 13 745 950 € 14 963 140 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 622 913 € 6 598 661 € 6 608 799 € 6 595 540 € 6 010 675 € 593 578 € 682 346 € 707 883 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
6 008 006€ 6 017 543€ 6 019 525€ 6 006 931€ 5 413 863€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
106 754€ 87 769€ 72 495€ 60 620€ 53 955€ 42 808€ 32 654€ 25 143€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
30 054€ 7 214€ 17 642€ 15 626€ 16 518€ 51 817€ 136 316€ 201 883€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
478 099€ 486 135€ 499 137€ 512 363€ 526 339€ 498 953€ 513 376€ 480 857€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 587 380 € 11 025 129 € 11 397 549 € 11 755 562 € 16 886 896 € 11 281 597 € 11 491 127 € 12 594 274 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 182 441 € 7 989 038 € 8 523 679 € 8 712 628 € 13 668 627 € 8 508 581 € 8 561 991 € 9 932 302 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 182 441€ 7 989 038€ 8 523 679€ 8 712 628€ 13 668 627€ 8 508 581€ 8 561 991€ 9 932 302€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
942 000€ 942 000€ 942 000€ 1 394 184€ 1 994 184€ 1 394 184€ 1 394 184€ 1 394 184€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 031 349€ 940 600€ 815 914€ 722 989€ 691 070€ 655 723€ 645 313€ 592 191€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
654 328€ 601 012€ 519 338€ 457 901€ 442 179€ 418 846€ 413 866€ 383 960€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
712 823€ 484 815€ 509 684€ 424 178€ 59 694€ 289 143€ 458 422€ 281 700€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
64 439€ 67 664€ 86 934€ 43 682€ 31 142€ 15 120€ 17 351€ 9 937€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 007 034 € 785 802 € 716 288 € 722 285 € 760 649 € 770 669 € 737 477 € 680 883 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
977 991€ 767 911€ 693 866€ 684 968€ 717 503€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
29 043€ 17 891€ 22 422€ 37 317€ 43 146€ 770 669€ 737 477€ 680 883€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 600 000€ 835 000€ 980 100€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
259 477 € 283 217 € 268 780 € 312 725 € 402 718 € 442 955 € 393 891 € 448 161 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
70 524€ 71 131€ 32 321€ 51 820€ 117 330€ 124 706€ 37 905€ 58 059€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
163 021€ 187 273€ 211 526€ 235 779€ 260 052€ 317 436€ 353 106€ 389 222€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
25 932€ 24 813€ 24 933€ 25 126€ 25 336€ 813€ 2 880€ 880€