Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
159 824 076 € 133 634 647 € 130 651 019 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
23 700 611 € 21 198 591 € 65 383 962 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
21 512 695 € 21 195 271 € 22 194 290 €
012
A.II.1
Pozemky
3 017 913€ 3 017 913€ 3 019 487€
013
A.II.2
Stavby
5 652 841€ 6 334 821€ 6 235 716€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 647 307€ 9 380 316€ 6 294 122€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 099 847€ 2 064 609€ 2 816 857€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
94 787€ 397 612€ 3 828 108€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 187 916 € 3 320 € 43 189 672 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 187 916€ 3 320€ 43 189 672€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
133 442 117 € 110 800 501 € 63 518 286 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 795 612 € 4 700 145 € 2 304 231 €
035
B.I.1
Materiál
3 795 612€ 4 700 145€ 2 304 231€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
10 018 891 € 8 374 871 € 5 408 404 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
6 299 625 € 4 961 029 € 1 904 938 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 869 146€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 299 625€ 4 961 029€ 1 035 792€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 719 266€ 3 413 842€ 3 503 466€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
71 893 152 € 79 777 559 € 51 837 952 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
24 858 051 € 71 860 671 € 49 752 630 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 135 837€ 13 534 333€ 5 981 971€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
21 722 214€ 58 326 338€ 43 770 659€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
34 935€ 25 533€ 859 649€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
160 112€ 652 441€ 1 225 673€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
46 840 054€ 7 238 914€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
47 734 462 € 17 947 926 € 3 967 699 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 103€ 13 197€ 18 325€
073
B.V.2.
Účty v bankách
47 724 359€ 17 934 729€ 3 949 374€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 681 348 € 1 635 555 € 1 748 771 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
116 654€ 184 204€ 223 009€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 564 694€ 1 451 351€ 1 525 762€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
159 824 076 € 133 634 647 € 130 651 019 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
60 200 625 € 52 505 476 € 74 613 423 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
66 388 € 66 388 € 66 388 €
082
A.I.1
Základné imanie
66 388€ 66 388€ 66 388€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
30 589 323€ 30 589 323€ 10 589 323€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
21 849 765 € 20 771 360 € 65 910 080 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
21 849 765€ 20 771 360€ 65 910 080€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 695 149 € 1 078 405 € -1 952 368 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
99 623 451 € 81 129 171 € 56 031 096 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 408 753 € 7 138 224 € 6 987 253 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
7 324 052 € 5 418 811 € 4 602 684 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 324 052€ 5 418 811€ 4 602 684€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
460 564€ 431 331€ 453 998€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
624 137€ 1 288 082€ 1 930 571€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
6 372 346 € 3 150 940 € 2 761 250 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
6 372 346€ 3 150 940€ 2 761 250€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
76 086 321 € 62 692 014 € 41 250 474 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
65 086 652 € 58 017 330 € 20 942 678 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 437 038€ 0€ 17 137 021€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 433 983€ 2 139 405€ 567 085€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 109 857€ 1 029 247€ 974 407€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
654 469€ 599 442€ 593 228€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 787 731€ 146 243€ 165 949€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 576 591€ 760 347€ 870 106€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 756 031 € 8 147 993 € 5 032 119 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 756 031€ 8 147 993€ 5 032 119€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 6 500 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 6 500€