Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
710 010 € 842 945 € 980 938 € 923 527 € 895 045 € 802 972 € 738 909 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
181 084 € 227 240 € 273 791 € 199 502 € 169 504 € 233 806 € 114 537 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
181 084 € 227 240 € 273 791 € 199 502 € 169 504 € 233 806 € 114 537 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
181 084€ 227 240€ 272 124€ 199 502€ 169 504€ 211 571€ 114 537€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
22 235€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 667€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
513 376 € 601 753 € 693 884 € 711 156 € 714 847 € 557 454 € 613 133 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
221 215 € 219 359 € 216 712 € 229 435 € 195 091 € 171 656 € 163 095 €
032
B.I.1
Materiál
114 886€ 100 177€ 106 055€ 136 748€ 86 188€ 71 720€ 73 823€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
46 612€ 52 034€ 52 937€ 45 484€ 46 120€ 41 261€ 41 505€
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
59 717€ 67 148€ 57 720€ 47 203€ 62 783€ 58 675€ 47 767€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
56 562 € 66 561 € 89 307 € 164 119 € 46 031 € 36 668 € 15 788 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
55 347€ 65 295€ 83 407€ 163 365€ 43 284€ 29 178€ 4 371€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 138€ 2 006€ 5 824€ 11 390€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 215€ 1 266€ 762€ 754€ 741€ 1 666€ 27€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
235 599 € 315 833 € 387 865 € 317 602 € 473 725 € 349 130 € 434 250 €
056
B.IV.1
Peniaze
37 588€ 29 124€ 26 275€ 29 314€ 27 023€ 18 138€ 24 664€
057
B.IV.2
Účty v bankách
198 011€ 286 709€ 361 590€ 288 288€ 446 702€ 330 992€ 409 586€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
15 550 € 13 952 € 13 263 € 12 869 € 10 694 € 11 712 € 11 239 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
15 550€ 13 952€ 13 263€ 12 869€ 10 694€ 11 712€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 239€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
710 010 € 842 945 € 980 938 € 923 527 € 895 045 € 802 972 € 738 909 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
584 915 € 672 376 € 825 345 € 708 638 € 648 543 € 562 270 € 459 299 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 875 € 1 875 € 1 875 € 1 875 € 1 875 € 1 876 € 1 876 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 875€ 1 875€ 1 875€ 1 875€ 1 875€ 1 876€ 1 876€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
55 151 € 55 151 € 60 874 € 60 873 € 55 152 € 55 151 € 55 151 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
55 151€ 55 151€ 60 874€ 60 873€ 55 152€ 55 151€ 55 151€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
331 776 € 390 787 € 639 250 € 470 442 € 498 603 € 391 369 € 276 935 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
331 776€ 390 787€ 639 250€ 470 442€ 498 603€ 391 369€ 276 935€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
189 473 € 217 923 € 116 706 € 168 808 € 86 273 € 107 234 € 118 697 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
125 095 € 170 569 € 155 593 € 214 889 € 246 502 € 240 702 € 279 610 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
15 452 € 17 933 € 12 278 € 9 301 € 8 235 € 10 288 € 8 742 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
13 852€ 17 933€ 12 278€ 9 301€ 7 035€ 7 986€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 600€ 1 200€ 10 288€ 756€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 289 € 5 797 € 6 166 € 6 123 € 4 658 € 3 030 € 1 740 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 289€ 5 797€ 6 166€ 6 123€ 4 658€ 3 030€ 1 740€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
105 354 € 146 839 € 137 149 € 199 465 € 233 609 € 227 384 € 269 128 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
26 704€ 66 098€ 40 948€ 98 252€ 29 446€ 32 310€ 21 715€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 947€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 012€ 9 822€ 5 656€ 5 651€ 146 556€ 149 311€ 198 382€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
19 298€ 22 095€ 34 795€ 28 439€ 28 619€ 17 527€ 23 106€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 553€ 19 561€ 22 282€ 18 864€ 11 995€ 11 555€ 11 462€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
43 787€ 29 263€ 33 468€ 48 259€ 16 703€ 16 522€ 12 516€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
290€ 159€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé