Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
59 745 953 € 58 175 440 € 54 965 228 € 48 887 905 € 52 907 418 € 45 496 933 € 46 316 222 € 42 274 682 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
423 306 € 217 716 € 232 263 € 369 711 € 501 650 € 475 799 € 381 117 € 519 112 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 838 € 7 961 € 2 639 € 5 523 € 8 732 € 12 266 € 1 950 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
5 838€ 7 961€ 2 639€ 5 523€ 8 732€ 12 266€ 1 950€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
417 468 € 209 755 € 229 624 € 364 188 € 492 918 € 463 533 € 379 167 € 519 112 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
365 678€ 156 822€ 190 490€ 286 233€ 444 898€ 413 571€ 323 164€ 456 357€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
51 790€ 52 933€ 39 134€ 43 221€ 48 020€ 49 962€ 56 003€ 62 755€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
34 734€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
58 803 052 € 57 364 518 € 53 917 545 € 48 242 658 € 52 347 672 € 44 676 650 € 45 855 256 € 40 640 022 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
24 705 815 € 30 091 102 € 24 993 963 € 18 953 407 € 19 125 255 € 19 217 292 € 16 709 491 € 9 314 888 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
24 705 815€ 30 091 102€ 24 993 963€ 18 953 407€ 19 125 255€ 19 217 292€ 16 709 491€ 9 314 888€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
13 278 € 10 815 € 6 006 € 9 646 € 8 225 € 7 633 € 4 860 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
2 773 € 322 € 500 € 500 € 500 € 500 € 550 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 773€ 322€ 500€ 500€ 500€ 500€ 550€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
10 505€ 10 493€ 5 506€ 9 146€ 7 725€ 7 133€ 4 310€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
23 690 619 € 21 470 991 € 21 966 605 € 21 316 765 € 30 183 653 € 24 228 325 € 23 415 540 € 26 511 549 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
23 076 791 € 21 349 587 € 21 920 767 € 21 213 809 € 29 553 250 € 17 880 201 € 23 384 937 € 25 766 210 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
22 986 629€ 21 104 943€ 21 640 270€ 20 908 290€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
90 162€ 244 644€ 280 497€ 305 519€ 29 553 250€ 17 880 201€ 23 384 937€ 25 766 210€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
4 437€ 0€ 930€ 0€ 471 220€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
610 761€ 84 526€ 1 313€ 63 189€ 63 144€ 179 361€ 0€ 117 611€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 067€ 36 878€ 40 088€ 39 767€ 567 259€ 6 167 833€ 30 603€ 156 508€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
10 393 340 € 5 791 610 € 6 950 971 € 7 962 840 € 3 030 539 € 1 223 400 € 5 725 365 € 4 813 585 €
072
B.V.1.
Peniaze
173€ 4 392€ 165€ 129€ 278€ 760 928€ 902 108€ 893 982€
073
B.V.2.
Účty v bankách
10 393 167€ 5 787 218€ 6 950 806€ 7 962 711€ 3 030 261€ 462 472€ 4 823 257€ 3 919 603€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
519 595 € 593 206 € 815 420 € 275 536 € 58 096 € 344 484 € 79 849 € 1 115 548 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
118 354€ 119 833€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
41 484€ 120 847€ 6 941€ 80 977€ 79 849€ 79 430€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
478 111€ 472 359€ 697 066€ 155 703€ 51 155€ 263 507€ 0€ 1 036 118€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
59 745 953 € 58 175 440 € 54 965 228 € 48 887 905 € 52 907 418 € 45 496 933 € 46 316 222 € 42 274 682 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 640 659 € 12 969 617 € 8 524 030 € 3 795 463 € 5 125 762 € 2 575 904 € 507 210 € 339 289 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 898 € 2 898 € 2 898 € 2 898 € 2 898 € 2 898 € 2 897 € 2 898 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 898€ 2 898€ 2 898€ 2 898€ 2 898€ 2 898€ 2 897€ 2 898€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
12 960 081 € 8 514 492 € 3 785 926 € 2 566 367 € 2 338 571 € 329 302 € 181 823 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 960 081€ 8 514 492€ 3 785 926€ 2 566 367€ 2 338 571€ 329 302€ 181 823€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 671 041 € 4 445 588 € 4 728 567 € 3 785 926 € 2 549 858 € 227 796 € 168 372 € 147 929 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
45 100 312 € 45 205 823 € 46 432 931 € 45 086 385 € 47 781 656 € 42 921 029 € 39 618 195 € 37 407 094 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
28 959 840 € 28 955 881 € 29 193 166 € 29 372 143 € 29 186 354 € 23 543 838 € 206 278 € 204 289 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
28 732 550 € 28 732 550 € 28 975 041 € 29 158 602 € 28 976 202 € 23 336 219 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
28 732 550€ 28 732 550€ 28 975 041€ 29 158 602€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
28 976 202€ 23 336 219€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
27 290€ 23 331€ 18 125€ 13 541€ 10 152€ 7 619€ 6 278€ 4 236€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 53€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
15 982 495 € 16 164 679 € 17 115 798 € 15 613 525 € 18 541 425 € 19 316 544 € 39 351 219 € 36 972 982 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 724 739 € 8 936 902 € 9 367 850 € 8 369 702 € 16 302 661 € 17 294 059 € 35 851 497 € 33 929 275 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 906 417€ 43 066€ 1 057 289€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 818 322€ 8 893 836€ 8 310 561€ 8 369 702€ 16 302 661€ 17 294 059€ 35 851 497€ 33 929 275€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 039 027€ 5 060 455€ 5 105 563€ 5 099 268€ 1 877€ 0€ 1 868 418€ 2 020 010€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
193 978€ 228 907€ 205 902€ 166 675€ 140 686€ 144 927€ 119 304€ 103 987€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
125 755€ 151 502€ 135 254€ 107 860€ 90 001€ 94 293€ 78 636€ 112 342€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 897 050€ 1 783 957€ 2 297 906€ 1 867 218€ 1 974 379€ 1 257 782€ 1 248 840€ 548 979€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 946€ 2 956€ 3 323€ 2 802€ 31 821€ 525 483€ 184 524€ 258 389€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
101 574 € 85 260 € 123 967 € 100 717 € 53 877 € 60 647 € 46 727 € 81 625 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
93 574€ 77 260€ 115 967€ 92 717€ 45 877€ 52 647€ 46 727€ 81 625€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
56 403€ 3€ 0€ 0€ 13 971€ 148 198€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 982 € 8 267 € 6 057 € 0 € 0 € 6 190 817 € 4 528 299 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
4 982€ 8 267€ 6 057€ 0€ 0€ 1 522 164€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 4 668 653€ 4 528 299€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€