Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
85 983 831€ 98 982 497€ 96 524 734€ 91 062 977€ 77 392 071€ 70 664 217€ 62 367 375€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
86 185 779 € 99 008 395 € 96 550 593 € 91 149 063 € 77 432 646 € 70 888 163 € 62 392 609 € 50 976 582 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
85 983 831€ 98 982 496€ 96 524 734€ 91 062 977€ 77 391 019€ 70 652 439€ 62 367 375€ 50 964 283€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
450€ 5 160€ 46 702€ 1 053€ 11 778€ 2 109€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
25 833€ 7 500€ 2 750€ 167€ 0€ 0€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
176 115€ 17 949€ 17 949€ 39 217€ 40 574€ 223 946€ 23 125€ 12 299€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
83 636 115 € 93 616 917 € 90 461 690 € 87 110 797 € 74 147 163 € 70 814 399 € 62 011 568 € 50 186 933 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
75 945 249€ 84 596 758€ 82 964 261€ 79 748 314€ 67 876 107€ 62 076 113€ 56 262 823€ 45 630 968€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
357 272€ 397 128€ 412 077€ 415 498€ 497 192€ 467 070€ 459 889€ 703 791€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
3 832 276€ 4 559 382€ 3 601 902€ 4 014 804€ 3 140 025€ 5 920 842€ 1 938 607€ 1 903 537€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 353 947 € 3 918 950 € 3 269 330 € 2 715 759 € 2 386 271 € 2 090 094 € 1 776 252 € 1 695 306 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 332 164€ 2 812 367€ 2 342 359€ 1 930 664€ 1 708 885€ 1 479 393€ 1 275 426€ 1 200 285€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
835 176€ 981 442€ 817 357€ 691 441€ 590 628€ 527 017€ 444 691€ 423 221€
19
E.4.
Sociálne náklady
186 607€ 125 141€ 109 614€ 93 654€ 86 758€ 83 684€ 56 135€ 71 800€
20
F.
Dane a poplatky
5 221€ 5 014€ 5 746€ 5 095€ 6 250€ 5 896€ 8 358€ 10 403€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
92 389€ 93 656€ 104 814€ 166 672€ 180 381€ 174 496€ 202 650€ 197 695€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
92 389€ 93 656€ 104 814€ 166 672€ 180 381€ 174 496€ 202 650€ 197 695€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 3 149€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
406€ 270€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
49 761€ 46 029€ 103 560€ 44 655€ 60 531€ 79 618€ 1 359 840€ 45 233€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 549 664 € 5 391 478 € 6 088 903 € 4 038 266 € 3 285 483 € 73 764 € 381 041 € 789 649 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 849 034 € 9 429 678 € 9 551 654 € 6 931 063 € 5 878 748 € 2 200 192 € 3 708 165 € 2 725 987 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
753 149 € 494 616 € 313 892 € 1 097 093 € 93 185 € 577 999 € 145 743 € 211 946 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 2 € 2 € 2 € 37 € 92 € 101 € 478 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 2€ 2€ 2€ 37€ 92€ 101€ 478€
42
XII.
Kurzové zisky
753 147€ 494 614€ 313 890€ 1 097 091€ 93 148€ 410 462€ 145 642€ 211 388€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 167 445€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 80€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 178 081 € 254 411 € 395 083 € 336 548 € 101 519 € 341 060 € 287 955 € 794 359 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 318 € 13 538 € 12 594 € 17 187 € 8 939 € 5 323 € 7 233 € 8 173 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 318€ 13 538€ 12 594€ 17 187€ 8 939€ 5 323€ 7 233€ 8 173€
52
O.
Kurzové straty
1 166 249€ 236 138€ 378 155€ 315 049€ 88 095€ 292 544€ 275 858€ 781 548€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 38 434€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 514€ 4 735€ 4 334€ 4 312€ 4 485€ 4 759€ 4 864€ 4 638€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-424 932 € 240 205 € -81 191 € 760 545 € -8 334 € 236 939 € -142 212 € -582 413 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 124 732 € 5 631 683 € 6 007 712 € 4 798 811 € 3 277 149 € 310 703 € 238 829 € 207 236 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
453 691 € 1 186 095 € 1 279 145 € 1 012 885 € 727 291 € 82 907 € 70 457 € 59 307 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
453 703€ 1 191 081€ 1 275 505€ 1 014 305€ 727 883€ 85 730€ 74 819€ 59 307€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-12€ -4 986€ 3 640€ -1 420€ -592€ -2 823€ -4 362€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 671 041 € 4 445 588 € 4 728 567 € 3 785 926 € 2 549 858 € 227 796 € 168 372 € 147 929 €