Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Petra Dvorského HARMONY

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Petra Dvorského Harmony, Bratislava '
za rok 2013

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Podpora zdravotnej starostlivosti 2 500 € podpora RC Harmony
Podpora zdravotnej starostlivosti 1 473,6 € nákup rehabilitačných pomôcok
Podpora zdravotnej starostlivosti 190 € podpora rehabilitácie klientov nadácie
Náklady na sociálny program 1 165,6 € Ostatné služby - opravy zariadenia, elektroinštalácie a revíznych závad
Náklady na sociálny program 510,19 € Ostatné sluby - pranie a žehlenie
Náklady na sociálny program 4 800 € ostatné služby - propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
Náklady na sociálny program 3 575,11 € Mzdy. cena práce
Spolu 14 214,5 €
Výrok auditora

SPRÁVA NEZÁVISÉHO AUDÍTORA Nadácie Petra Dvorského Harmony Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky Nadácie Petra Dvorského Harmony, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku Štatutárny orgán spoločnostije zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz vsúlade so Zákonom o účtovníctve č 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákono účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebochyby. Zodpovednosť audítora Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizika významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky v účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky. Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor. Názor Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Nadácie Petra Dvorského Harmony, k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Bratislava, 5. mája 2016 Ing .Peter Králik, Mládežnícka 12, 01701 Považská Bystrica, Licencia SKAU č. 863