Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
285 659 035€ 286 988 777€ 290 763 677€ 291 881 748€ 292 937 577€ 306 873 278€ 301 833 076€ 312 030 764€ 306 267 284€ 293 400 769€ 209 771 953€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
859 038€ 1 070 006€ 1 298 799€ 1 260 252€ 931 372€ 444 773€ 363 719€ 218 506€ 253 285€ 65 386€ 33 408€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
655 109€ 866 077€ 1 094 870€ 1 260 252€ 931 372€ 444 773€ 363 719€ 195 106€ 229 885€ 65 386€ 33 408€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
203 929€ 203 929€ 203 929€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 400€ 23 400€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
284 799 997€ 285 918 771€ 289 464 878€ 290 621 496€ 292 006 206€ 306 428 505€ 301 469 357€ 311 812 258€ 306 013 999€ 293 335 383€ 209 738 545€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
267 670 665€ 268 582 309€ 271 835 289€ 273 258 653€ 275 207 393€ 290 247 176€ 285 497 005€ 295 827 951€ 290 125 892€ 277 458 797€ 193 755 174€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
16 813 620€ 16 856 848€ 16 891 012€ 16 194 485€ 15 907 429€ 15 544 957€ 15 544 212€ 15 528 288€ 15 544 532€ 15 649 560€ 15 678 368€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
149 654€ 396 344€ 670 405€ 1 029 945€ 760 895€ 406 322€ 229 704€ 278 968€ 237 202€ 87 274€ 102 674€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
63 740€ 0€ 12 022€ 54 626€ 126 469€ 209 470€ 185 316€ 163 931€ 93 253€ 139 753€ 202 329€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
102 317€ 83 270€ 56 150€ 83 786€ 4 020€ 20 580€ 13 120€ 13 120€ 13 120€ 0€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
342 351 246€ 311 642 518€ 293 338 058€ 279 354 050€ 258 859 734€ 233 009 189€ 220 357 348€ 181 904 233€ 168 984 595€ 142 408 516€ 122 995 179€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
20 232€ 19 668€ 25 277€ 29 735€ 34 438€ 37 956€ 37 124€ 30 661€ 30 565€ 34 354€ 27 571€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
20 232€ 19 668€ 25 277€ 29 735€ 34 438€ 37 956€ 37 124€ 30 661€ 30 565€ 34 354€ 27 571€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
1 683 391€ 1 683 391€ 1 683 391€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 683 391€ 1 683 391€ 1 683 391€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 826 056€ 1 968 640€ 2 318 746€ 3 717 454€ 3 414 571€ 3 652 443€ 4 201 915€ 7 649 187€ 4 342 587€ 4 619 232€ 5 020 020€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 370 980€ 1 526 984€ 1 904 859€ 1 615 306€ 1 288 535€ 1 519 183€ 2 039 454€ 5 381 160€ 2 040 238€ 1 770 384€ 1 622 752€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
405 142€ 406 696€ 409 576€ 410 882€ 405 107€ 409 845€ 411 299€ 408 968€ 411 567€ 21 528€ 21 577€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 722€ 30 984€ 0€ 10 306€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
49 934€ 34 960€ 4 310€ 1 691 266€ 1 720 929€ 1 720 692€ 1 720 178€ 1 859 058€ 1 880 476€ 2 827 320€ 3 375 691€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
338 821 567€ 307 970 819€ 289 310 644€ 275 606 861€ 255 410 725€ 229 318 791€ 216 118 309€ 174 224 385€ 164 611 444€ 137 754 929€ 117 947 588€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
3 607€ 16 717€ 10 960€ 22 508€ 25 433€ 20 401€ 19 671€ 20 096€ 16 445€ 26 029€ 17 749€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
338 780 945€ 307 917 087€ 289 262 669€ 275 338 619€ 255 139 557€ 229 052 655€ 215 852 904€ 173 958 554€ 164 349 264€ 137 483 166€ 117 684 104€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
37 015€ 37 015€ 37 015€ 245 735€ 245 735€ 245 735€ 245 735€ 245 735€ 245 735€ 245 735€ 245 735€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
330 869€ 182 500€ 68 879€ 73 058€ 92 292€ 81 539€ 238 692€ 252 206€ 361 876€ 185 786€ 137 597€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
132 870€ 154 674€ 50 704€ 42 629€ 65 948€ 56 784€ 71 523€ 84 479€ 25 892€ 37 249€ 58 825€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
197 999€ 27 826€ 18 175€ 30 429€ 26 344€ 24 755€ 167 170€ 167 726€ 335 984€ 148 537€ 78 772€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
628 341 150€ 598 813 794€ 584 170 614€ 571 308 856€ 551 889 603€ 539 964 006€ 522 429 116€ 494 187 202€ 475 613 755€ 435 995 070€ 332 904 729€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
557 660 098€ 537 643 739€ 532 621 637€ 522 245 425€ 518 050 894€ 516 387 943€ 497 171 921€ 492 280 033€ 472 164 408€ 433 664 603€ 330 889 541€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
292 790 912€ 293 702 556€ 296 955 536€ 298 378 900€ 300 454 205€ 315 493 988€ 310 743 817€ 321 012 450€ 315 300 535€ 302 634 921€ 218 859 850€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
285 659 035€ 286 988 777€ 290 763 677€ 291 881 748€ 292 937 577€ 306 873 278€ 301 833 076€ 312 030 764€ 306 267 284€ 293 400 769€ 209 771 953€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
7 131 877€ 6 713 779€ 6 191 859€ 6 497 152€ 7 516 627€ 8 620 710€ 8 910 740€ 8 981 687€ 9 033 251€ 9 234 153€ 9 087 897€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
241 946 589€ 225 255 870€ 217 640 421€ 214 972 357€ 194 179 156€ 187 155 772€ 182 283 410€ 144 832 721€ 133 808 722€ 110 313 728€ 101 928 520€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
86 602 606€ 82 471 094€ 78 576 926€ 78 576 926€ 64 159 393€ 63 014 698€ 63 014 698€ 49 676 305€ 49 676 305€ 33 160 352€ 33 160 352€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
155 343 982€ 142 784 776€ 139 063 495€ 136 395 431€ 130 019 763€ 124 141 073€ 119 268 712€ 95 156 415€ 84 132 416€ 77 153 376€ 68 768 167€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
9 553 800€ 9 131 512€ 8 894 168€ 0€ 9 593 489€ 4 144 695€ 0€ 0€ 0€ 10 101 172€ 0€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
13 368 798€ 9 553 800€ 9 131 512€ 8 894 168€ 13 824 044€ 9 593 489€ 4 144 695€ 26 434 862€ 23 055 151€ 10 614 782€ 10 101 172€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
68 251 571€ 61 162 127€ 51 540 105€ 49 052 626€ 33 812 365€ 23 547 414€ 25 230 309€ 1 878 270€ 3 422 185€ 2 285 173€ 1 970 664€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
61 446 119€ 54 311 280€ 47 214 580€ 40 485 944€ 29 923 147€ 19 663 129€ 9 614 132€ 213 968€ 207 474€ 192 535€ 191 897€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
61 116 335€ 54 035 173€ 46 873 747€ 40 136 965€ 29 620 689€ 19 450 017€ 9 429 262€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
329 784€ 276 106€ 340 833€ 348 979€ 302 458€ 213 112€ 184 870€ 213 968€ 207 474€ 192 535€ 191 897€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
35 393€ 275€ 193€ 4 810€ 504€ 300€ 712€ 402€ 743€ 1 174€ 2 166€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
35 393€ 275€ 193€ 4 810€ 504€ 300€ 712€ 402€ 743€ 1 174€ 2 166€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
6 770 059€ 6 850 572€ 4 325 332€ 8 561 873€ 3 888 715€ 3 883 985€ 15 615 465€ 1 663 900€ 3 213 968€ 2 091 464€ 1 776 601€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 375 226€ 1 909 470€ 1 070 620€ 870 084€ 819 655€ 646 608€ 938 886€ 1 218 023€ 2 808 370€ 1 598 314€ 1 326 451€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
372 525€ 278 608€ 371 618€ 349 712€ 284 315€ 267 562€ 249 357€ 225 934€ 223 443€ 263 070€ 252 289€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
318 768€ 326 370€ 256 601€ 225 908€ 187 102€ 177 281€ 156 887€ 153 608€ 147 237€ 164 483€ 156 051€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
86 287€ 88 998€ 71 938€ 56 603€ 44 068€ 42 398€ 39 479€ 63 423€ 32 434€ 63 464€ 38 867€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4 617 253€ 4 247 126€ 2 554 554€ 7 059 566€ 2 553 574€ 2 750 137€ 14 230 855€ 2 912€ 2 484€ 2 134€ 2 943€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
2 429 481€ 7 929€ 8 872€ 10 805€ 26 343€ 28 649€ 26 887€ 28 899€ 27 163€ 45 294€ 44 524€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
2 429 481€ 7 929€ 8 872€ 10 805€ 26 343€ 28 649€ 26 887€ 28 899€ 27 163€ 45 294€ 44 524€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
0€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
628 341 150€ 598 813 794€ 584 170 614€ 571 308 856€ 551 889 603€ 539 964 006€ 522 429 116€ 494 187 202€ 475 613 755€ 435 995 070€ 332 904 729€