Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
42 517 593€ 37 965 867€ 35 004 303€ 29 915 474€ 19 476 449€ 15 868 592€ 15 905 523€ 15 076 290€ 14 582 378€ 14 233 579€ 13 146 981€ 13 307 206€ 13 563 454€ 14 628 515€ 15 188 298€ 16 087 693€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
32 606 490€ 27 813 360€ 26 777 296€ 23 568 433€ 13 827 560€ 11 123 551€ 11 279 275€ 10 714 446€ 10 338 186€ 10 346 592€ 9 753 655€ 10 078 866€ 10 331 203€ 11 055 997€ 11 734 377€ 12 880 268€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
302 741€ 375 571€ 447 717€ 552 505€ 655 594€ 101 593€ 85 780€ 200 076€ 291 534€ 416 026€ 11 716€ 21 424€ 42 101€ 62 690€ 110 371€ 224 679€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
302 741€ 375 571€ 447 717€ 552 505€ 655 594€ 101 593€ 85 780€ 200 076€ 291 534€ 416 026€ 11 716€ 21 424€ 42 101€ 53 954€ 110 371€ 224 679€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 8 735€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
32 303 749€ 27 437 789€ 26 329 579€ 23 015 928€ 13 171 966€ 11 021 957€ 11 193 495€ 10 514 370€ 10 046 652€ 9 930 566€ 9 741 939€ 10 057 442€ 10 289 102€ 10 993 308€ 11 624 006€ 12 655 589€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
451 117€ 451 117€ 451 117€ 540 869€ 540 869€ 540 869€ 540 869€ 461 142€ 428 476€ 428 476€ 428 612€ 428 612€ 428 612€ 418 861€ 418 861€ 420 753€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
23 114 928€ 19 514 773€ 13 242 413€ 13 662 143€ 4 110 115€ 4 291 878€ 4 334 450€ 4 170 134€ 4 180 858€ 4 378 892€ 4 431 729€ 4 629 685€ 4 827 050€ 5 037 854€ 5 248 702€ 5 466 266€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
4 185 637€ 2 918 635€ 2 662 948€ 3 058 679€ 3 801 705€ 1 952 546€ 2 071 995€ 1 708 364€ 1 293 425€ 957 740€ 529 564€ 776 504€ 854 690€ 1 296 487€ 1 641 081€ 2 098 803€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
13 306€ 18 634€ 16 839€ 35 235€ 53 631€ 85 331€ 27 824€ 42 344€ 56 864€ 6 659€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
6 582€ 6 582€ 6 582€ 6 624€ 6 624€ 6 624€ 6 624€ 6 624€ 6 685€ 6 685€ 6 685€ 6 685€ 6 685€ 6 685€ 6 685€ 6 852€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
101 143€ 132 653€ 113 828€ 134 252€ 165 392€ 98 870€ 112 677€ 72 665€ 20 368€ 23 538€ 28 949€ 35 184€ 48 800€ 95 635€ 140 332€ 187 763€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
4 431 036€ 4 395 396€ 9 852 691€ 5 613 362€ 4 547 262€ 4 131 171€ 4 126 880€ 4 095 440€ 4 100 000€ 4 100 000€ 4 262 768€ 4 095 440€ 4 095 440€ 4 095 440€ 4 111 480€ 4 468 495€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
9 887 618€ 10 132 302€ 8 216 275€ 6 339 329€ 5 399 062€ 4 741 864€ 4 622 927€ 4 357 233€ 4 238 601€ 3 884 217€ 3 389 492€ 3 227 525€ 3 231 800€ 3 571 653€ 3 436 140€ 3 201 787€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 710 260€ 1 637 886€ 1 406 316€ 1 296 866€ 789 575€ 379 651€ 372 281€ 285 348€ 264 004€ 220 004€ 204 687€ 232 986€ 209 455€ 243 084€ 315 088€ 233 923€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 510 799€ 1 436 895€ 1 275 254€ 1 208 645€ 789 575€ 379 651€ 372 281€ 285 348€ 264 004€ 220 004€ 204 687€ 232 986€ 209 455€ 243 084€ 315 088€ 233 923€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
199 461€ 200 991€ 131 062€ 88 220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
6 017 653€ 5 344 543€ 4 559 950€ 4 222 903€ 4 088 647€ 3 797 178€ 3 878 656€ 3 502 173€ 3 405 268€ 2 932 780€ 2 869 967€ 2 788 937€ 2 827 011€ 2 780 569€ 2 635 846€ 2 552 778€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
5 982 221€ 5 299 790€ 4 539 226€ 4 181 011€ 4 026 281€ 3 763 367€ 3 693 697€ 3 465 145€ 3 384 797€ 2 913 059€ 2 861 941€ 2 783 412€ 2 817 432€ 2 765 779€ 2 616 780€ 2 544 233€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
13€ 297€ 68€ 7 545€ 13 037€ 9 087€ 360€ 5 720€ 5 464€ 6 306€ 8 026€ 5 119€ 5 548€ 5 099€ 6 224€ 8 186€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
14 815€ 25 315€ 11 514€ 10 046€ 12 387€ 13 227€ 11 145€ 19 110€ 2 368€ 406€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
10 452€ 3 590€ 1 615€ 24 054€ 726€ 0€ 4 032€ 9 691€ 12 842€ 359€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
8 665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
11 938€ 8 689€ 9 132€ 20 711€ 35 328€ 11 496€ 149 400€ 12 197€ 12 639€ 12 689€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 159 706€ 3 149 874€ 2 250 009€ 819 560€ 520 840€ 565 036€ 371 990€ 569 712€ 569 330€ 731 433€ 314 838€ 205 602€ 195 334€ 548 000€ 485 206€ 415 085€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
8 827€ 6 640€ 6 064€ 3 199€ 39€ 21€ 10€ 8€ 8€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
594€ 360€ 1 194€ 625€ 974€ 576€ 336€ 911€ 921€ 1 491€ 2 040€ 1 403€ 307€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 150 879€ 3 143 234€ 2 243 945€ 815 768€ 520 480€ 563 842€ 371 366€ 568 738€ 568 754€ 731 097€ 313 887€ 204 660€ 193 832€ 545 952€ 483 795€ 414 778€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
23 485€ 20 205€ 10 732€ 7 712€ 249 827€ 3 177€ 3 320€ 4 611€ 5 590€ 2 770€ 3 835€ 815€ 451€ 864€ 17 781€ 5 638€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
23 485€ 20 205€ 10 732€ 7 712€ 287€ 3 177€ 3 320€ 4 611€ 5 590€ 2 770€ 3 835€ 815€ 451€ 864€ 17 781€ 5 638€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
249 540€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
42 517 593€ 37 965 867€ 35 004 303€ 29 915 474€ 19 476 449€ 15 868 592€ 15 905 523€ 15 076 290€ 14 582 378€ 14 233 579€ 13 146 981€ 13 307 206€ 13 563 454€ 14 628 515€ 15 188 298€ 16 087 693€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-18 617 050€ -23 638 532€ -15 781 658€ -10 290 621€ -14 616 479€ -23 581 055€ -20 707 043€ -16 447 379€ -13 910 665€ -11 799 032€ -10 261 866€ -7 607 691€ -4 830 724€ -3 044 473€ -1 837 900€ -559 546€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-18 617 050€ -23 638 532€ -15 781 658€ -10 290 621€ -14 616 479€ -23 581 055€ -20 707 043€ -16 447 379€ -13 910 665€ -11 799 032€ -10 261 866€ -7 607 691€ -4 830 724€ -3 044 473€ -1 837 900€ -559 546€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-23 763 762€ -16 704 894€ -10 349 272€ -14 632 499€ -23 576 026€ -20 701 458€ -16 447 324€ -13 910 593€ -11 785 847€ -10 171 804€ -7 607 691€ -4 830 724€ -3 038 939€ -1 837 900€ -553 387€ 119 853€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
5 146 712€ -6 933 638€ -5 432 386€ 4 341 877€ 8 959 547€ -2 879 597€ -4 259 719€ -2 536 786€ -2 124 818€ -1 627 228€ -2 654 175€ -2 776 968€ -1 791 785€ -1 206 573€ -1 284 513€ -679 399€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
53 584 912€ 59 351 588€ 48 769 138€ 38 262 579€ 32 169 991€ 37 426 530€ 34 493 899€ 29 302 755€ 26 247 920€ 23 698 789€ 21 082 946€ 18 478 245€ 15 904 463€ 15 088 205€ 14 409 483€ 13 962 387€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 429 284€ 1 501 586€ 403 071€ 402 187€ 1 595 661€ 766€ 610€ 589€ 460€ 376€ 382 662€ 347 975€ 232 339€ 208 344€ 188 632€ 219 080€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
1 424 000€ 1 497 000€ 398 764€ 398 764€ 1 594 610€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
5 284€ 4 586€ 4 307€ 3 424€ 1 050€ 766€ 610€ 589€ 460€ 376€ 79€ 356€ 128€ 542€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
382 582€ 347 619€ 232 211€ 207 802€ 188 632€ 219 080€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
23 840 469€ 25 045 867€ 24 141 810€ 21 000 920€ 11 090 367€ 8 114 302€ 7 913 738€ 6 956 326€ 7 133 590€ 6 880 457€ 7 266 516€ 7 465 152€ 7 566 912€ 7 994 765€ 8 337 897€ 9 030 817€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
23 840 469€ 25 043 867€ 24 093 944€ 21 000 354€ 11 090 367€ 8 114 302€ 7 913 738€ 6 956 326€ 7 033 590€ 6 880 435€ 7 166 516€ 7 465 152€ 7 566 912€ 7 994 765€ 8 337 897€ 9 030 817€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
2 000€ 47 866€ 565€ 100 000€ 23€ 100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
31 310€ 64 216€ 85 445€ 62 317€ 48 461€ 38 733€ 31 355€ 25 051€ 17 697€ 13 638€ 13 451€ 4 964€ 3 298€ 1 329 200€ 1 340 021€ 22 691€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
412€ 412€ 8 535€ 412€ 412€ 412€ 0€ 0€ 1 318 079€ 1 318 079€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
31 310€ 64 216€ 85 033€ 61 905€ 39 926€ 38 321€ 30 942€ 24 639€ 17 697€ 13 638€ 13 451€ 4 964€ 3 298€ 11 121€ 21 942€ 22 691€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
28 283 849€ 32 739 919€ 24 138 812€ 16 797 155€ 19 435 502€ 29 272 728€ 26 548 197€ 22 320 788€ 19 096 172€ 16 804 319€ 13 420 318€ 10 660 154€ 8 101 913€ 5 555 896€ 4 542 933€ 4 689 800€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
6 735 864€ 6 147 205€ 8 278 603€ 6 967 078€ 5 882 903€ 7 767 435€ 6 090 351€ 5 001 126€ 4 067 184€ 3 798 620€ 2 882 065€ 2 560 326€ 4 320 948€ 2 114 665€ 2 207 274€ 2 474 737€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
280€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
525€ 3 039€ 623€ 630€ 630€ 630€ 630€ 630€ 630€ 630€ 630€ 90 460€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
4 290€ 1 543€ 1 051€ 1 261€ 0€ 0€ 0€ 1 289 240€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 333 833€ 12 605 349€ 78 300€ 3 292€ 2 215€ 13 529 180€ 2 231 622€ 2 086 824€ 2 107 026€ 2 087 516€ 2 087 404€ 2 087 404€ 6 379€ 0€ 0€ 151€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 741 570€ 1 977 864€ 1 686 146€ 1 169 194€ 1 039 028€ 937 039€ 911 028€ 841 809€ 741 601€ 686 450€ 714 702€ 693 342€ 527 775€ 522 839€ 508 442€ 488 274€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 684€ 591€ 561€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
17 082 913€ 11 254 516€ 13 676 819€ 8 442 960€ 12 297 785€ 6 855 648€ 17 153 216€ 14 225 742€ 12 064 251€ 10 129 331€ 7 625 711€ 5 215 507€ 3 181 149€ 2 851 193€ 1 770 448€ 280 075€
166
15.
Daň z príjmov (341)
26 575€ 4 947€ 3 123€ 23 869€ 2 149€ 846€ 1 327€ 0€ 12 428€ 0€ 7 659€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
296 609€ 744 851€ 315 164€ 201 317€ 173 908€ 155 635€ 151 352€ 136 134€ 110 879€ 96 248€ 105 298€ 97 468€ 61 781€ 52 022€ 49 348€ 56 602€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
60 437€ 3 870€ 97 370€ 13 313€ 39 662€ 20 378€ 10 627€ 4 654€ 2 425€ 3 750€ 2 177€ 2 251€ 2 410€ 1 074€ 5 609€ 2 601€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
3 838€ 2 634€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
26€ 230€ 434€ 638€ 842€ 1 046€ 1 182€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
7 549 732€ 2 252 811€ 2 016 823€ 1 943 517€ 1 922 937€ 2 023 117€ 2 118 667€ 2 220 914€ 2 245 123€ 2 333 821€ 2 325 901€ 2 436 653€ 2 489 715€ 2 584 783€ 2 616 715€ 2 684 852€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
78€ 335€ 2 528€ 1 745€ 157€ 118€ 162€ 42€ 18€ 56€ 365€ 169€ 26€ 100€ 87€ 367€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
7 549 654€ 2 252 476€ 2 014 295€ 1 941 772€ 1 922 780€ 2 022 999€ 2 118 505€ 2 220 873€ 2 245 105€ 2 333 765€ 2 325 536€ 2 436 483€ 2 489 689€ 2 584 683€ 2 616 628€ 2 684 484€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€