Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
51 087 485€ 49 077 657€ 41 692 572€ 37 079 054€ 28 648 772€ 24 194 062€ 20 405 738€ 20 077 802€ 21 279 036€ 23 182 733€ 28 016 075€ 30 137 630€ 23 202 682€ 15 710 168€ 17 460 061€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
23 717 452€ 25 272 970€ 25 636 191€ 19 228 889€ 14 788 661€ 13 954 454€ 11 040 142€ 11 472 532€ 13 407 167€ 16 425 544€ 19 949 026€ 23 587 236€ 17 683 075€ 10 248 533€ 12 166 370€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
310 128€ 505 039€ 688 510€ 167 911€ 50 968€ 20 563€ 7 963€ 8 272€ 2 167€ 4 287€ 10 924€ 10 162€ 15 981€ 20 800€ 9 791€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
310 128€ 505 039€ 673 414€ 167 911€ 50 968€ 309€ 2 167€ 4 287€ 10 924€ 10 162€ 15 981€ 20 800€ 9 791€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
15 096€ 20 563€ 7 963€ 7 963€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
23 407 324€ 24 767 931€ 24 947 681€ 19 060 978€ 14 737 693€ 13 933 891€ 11 032 179€ 11 464 259€ 13 405 000€ 16 421 256€ 19 938 102€ 23 577 073€ 17 667 094€ 10 227 732€ 12 156 579€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 707 402€ 1 663 247€ 1 663 247€ 1 537 527€ 1 519 840€ 1 520 223€ 1 520 223€ 1 507 327€ 1 517 389€ 1 521 306€ 1 521 306€ 1 521 306€ 1 521 306€ 1 495 082€ 1 877 494€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
14 022€ 14 022€ 14 022€ 14 022€ 14 022€ 14 022€ 14 022€ 14 134€ 14 134€ 14 212€ 14 212€ 14 212€ 14 438€ 14 438€ 14 437€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 631 268€ 9 938 546€ 9 441 603€ 9 084 935€ 7 919 422€ 8 272 871€ 5 863 254€ 5 176 865€ 5 557 816€ 6 417 865€ 7 293 828€ 8 174 473€ 5 104 899€ 5 297 278€ 6 112 421€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
10 593 625€ 11 537 557€ 11 470 746€ 6 275 608€ 3 543 152€ 2 763 862€ 2 509 114€ 4 134 398€ 6 165 570€ 8 277 296€ 10 877 139€ 13 591 981€ 2 540 397€ 3 160 706€ 3 791 250€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
28 203€ 28 968€ 20 584€ 29 473€ 3 261€ 0€ 235€ 1 188€ 8 466€ 16 321€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
493 665€ 647 871€ 749 759€ 736 637€ 197 561€ 26 829€ 56 732€ 59 263€ 94 998€ 130 990€ 167 158€ 203 462€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
737 808€ 764 995€ 761 232€ 758 193€ 731 536€ 703 815€ 574 752€ 254 200€ 55 092€ 59 588€ 64 459€ 71 403€ 79 833€ 93 957€ 92 512€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
201 331€ 172 725€ 826 488€ 624 584€ 808 899€ 632 269€ 494 082€ 318 072€ 0€ 0€ 8 405 034€ 157 806€ 252 142€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
27 301 637€ 23 754 123€ 15 990 938€ 17 800 222€ 13 834 768€ 10 222 556€ 9 355 111€ 8 584 812€ 7 736 674€ 6 630 015€ 8 059 437€ 6 538 561€ 5 509 869€ 5 454 575€ 5 281 441€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
7 004 494€ 4 337 700€ 3 185 371€ 2 169 142€ 2 448 778€ 1 498 544€ 1 302 006€ 972 840€ 792 088€ 691 552€ 835 630€ 1 027 508€ 336 268€ 315 114€ 169 208€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
6 597 273€ 4 023 712€ 2 876 869€ 1 847 516€ 2 136 147€ 1 354 652€ 1 192 034€ 949 736€ 792 088€ 691 552€ 835 630€ 1 027 508€ 336 268€ 315 114€ 169 208€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
407 222€ 313 989€ 308 502€ 321 626€ 312 630€ 143 892€ 109 971€ 23 104€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
17 274€ 15 359€ 15 359€ 15 359€ 15 359€ 15 359€ 15 359€ 15 359€ 3 983€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
15 359€ 15 359€ 15 359€ 15 359€ 15 359€ 15 359€ 15 359€ 15 359€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 915€ 0€ 0€ 0€ 3 983€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
12 187 324€ 11 310 567€ 9 721 280€ 8 806 694€ 9 132 329€ 7 006 642€ 7 331 178€ 6 654 923€ 6 226 053€ 5 742 549€ 5 233 625€ 4 727 984€ 4 949 609€ 4 792 314€ 4 696 303€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
10 979 332€ 10 360 608€ 9 270 101€ 8 285 004€ 8 433 087€ 6 534 278€ 7 078 310€ 6 585 652€ 6 208 078€ 5 723 043€ 5 213 052€ 4 713 757€ 4 925 488€ 4 727 509€ 4 670 080€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
2 399€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
822 229€ 547 033€ 344 619€ 436 041€ 645 697€ 358 997€ 193 995€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
832€ 6 741€ 200€ 6 569€ 999€ 50€ 362€ 1 018€ 1 018€ 0€ 1 408€ 497€ 746€ 478€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
681€ 18 987€ 39 835€ 22 592€ 361€ 243€ 21 823€ 21 592€ 1 751€ 3 828€ 3 959€ 32 989€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
1 308€ 593€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
382 942€ 374 798€ 65 932€ 56 487€ 52 185€ 113 073€ 36 687€ 47 680€ 16 957€ 18 488€ 18 823€ 8 991€ 19 665€ 31 070€ 25 458€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 287€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
8 109 818€ 8 105 855€ 3 084 288€ 6 824 386€ 2 253 661€ 1 700 096€ 706 569€ 941 690€ 703 173€ 180 554€ 1 974 822€ 767 710€ 208 634€ 343 162€ 415 930€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 407€ 2 075€ 1 751€ 1 725€ 209€ 229€ 258€ 478€ 236€ 256€ 278€ 325€ 313€ 292€ 266€
087
2.
Ceniny (213)
3 797€ 2 546€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
8 103 615€ 8 101 235€ 3 082 536€ 6 822 661€ 2 253 452€ 1 699 868€ 706 310€ 941 212€ 702 937€ 180 298€ 1 974 544€ 767 384€ 208 321€ 342 870€ 415 665€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
68 396€ 50 565€ 65 443€ 49 944€ 25 344€ 17 052€ 10 485€ 20 459€ 135 195€ 127 175€ 7 613€ 11 834€ 9 737€ 7 061€ 12 250€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
68 396€ 50 565€ 65 443€ 49 944€ 25 344€ 17 052€ 10 485€ 20 459€ 133 156€ 7 175€ 7 613€ 11 834€ 9 737€ 7 061€ 12 250€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
2 040€ 120 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
51 087 485€ 49 077 657€ 41 692 572€ 37 079 054€ 28 648 772€ 24 194 062€ 20 405 738€ 20 077 802€ 21 279 036€ 23 182 733€ 28 016 075€ 30 137 630€ 23 202 682€ 15 710 168€ 17 460 061€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-31 258 777€ -24 485 101€ -23 338 799€ -27 910 443€ -21 056 190€ -27 187 243€ -21 063 796€ -15 541 467€ -11 802 788€ -11 607 732€ -11 613 004€ -6 427 777€ -20 473 896€ -17 705 808€ -12 686 499€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-31 258 777€ -24 485 101€ -23 338 799€ -27 910 443€ -21 056 190€ -27 187 243€ -21 063 796€ -15 541 467€ -11 802 788€ -11 607 732€ -11 613 004€ -6 427 777€ -20 473 896€ -17 705 808€ -12 686 499€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-24 485 101€ -23 338 799€ -27 910 443€ -21 056 190€ -27 187 243€ -20 784 392€ -15 541 467€ -11 679 438€ -11 444 349€ -11 613 773€ -6 557 452€ -20 469 808€ -17 758 111€ -12 803 664€ -10 280 786€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-6 773 677€ -1 146 302€ 4 571 645€ -6 854 253€ 6 131 053€ -6 402 851€ -5 522 329€ -3 862 029€ -358 439€ 6 041€ -5 055 552€ 14 042 032€ -2 715 785€ -4 902 144€ -2 405 713€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
76 824 937€ 70 422 577€ 63 292 051€ 63 636 346€ 48 566 123€ 50 457 286€ 40 599 589€ 35 026 595€ 32 870 381€ 34 514 171€ 39 286 133€ 36 182 725€ 43 292 953€ 33 180 894€ 29 884 766€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
6 408 463€ 5 862 433€ 3 860 829€ 3 680 201€ 314 998€ 129 044€ 136 120€ 175 783€ 515 075€ 2 484 693€ 4 550 504€ 5 316 810€ 6 871 857€ 9 361 900€ 7 121 074€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
6 351 519€ 5 812 114€ 3 785 613€ 3 615 740€ 242 870€ 112 960€ 122 870€ 168 867€ 489 689€ 1 773 424€ 3 730 757€ 4 580 062€ 5 907 934€ 8 499 243€ 6 515 142€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
39 697€ 34 489€ 31 047€ 21 810€ 21 886€ 14 424€ 13 250€ 6 916€ 25 386€ 711 270€ 819 747€ 736 748€ 963 923€ 862 656€ 605 932€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
17 247€ 15 830€ 44 169€ 42 651€ 50 242€ 1 660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
22 771 415€ 23 689 723€ 19 484 104€ 20 126 671€ 12 498 909€ 11 057 877€ 8 351 656€ 9 564 404€ 11 852 647€ 14 081 633€ 16 878 992€ 19 537 779€ 15 644 044€ 9 080 852€ 10 829 861€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
22 757 995€ 23 676 303€ 19 475 955€ 20 126 671€ 12 498 909€ 11 057 877€ 8 351 656€ 9 564 404€ 11 262 647€ 14 081 633€ 16 878 992€ 19 537 779€ 15 644 044€ 9 080 852€ 10 829 861€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
13 420€ 13 420€ 8 149€ 590 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
17 037€ 32 162€ 15 758€ 12 875€ 7 193€ 6 899€ 349€ 2 131€ 2 745€ 4 806€ 1 998€ 2 739€ 470€ 711€ 5 749€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
17 037€ 32 162€ 15 758€ 12 875€ 7 193€ 6 899€ 349€ 2 131€ 2 745€ 4 806€ 1 998€ 2 739€ 470€ 711€ 5 749€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
47 628 022€ 40 838 260€ 39 931 360€ 39 816 599€ 35 745 023€ 39 263 467€ 32 111 465€ 25 284 277€ 20 499 915€ 17 943 039€ 17 854 640€ 11 325 397€ 15 960 762€ 9 921 611€ 11 928 082€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
11 540 254€ 11 427 104€ 13 007 864€ 10 278 176€ 22 442 127€ 32 389 084€ 27 659 997€ 22 776 320€ 18 118 812€ 15 803 158€ 13 568 041€ 9 406 070€ 14 028 730€ 8 117 928€ 9 920 033€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
156 460€ 5 667€ 2 100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
23 671 539€ 5 286 737€ 8 473 858€ 8 896 745€ 46 915€ 51 874€ 345 959€ 24 900€ 148 412€ 44 138€ 18 906€ 162 236€ 115 212€ 82 454€ 113 686€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 677 028€ 3 174 269€ 2 315 928€ 2 008 666€ 1 701 496€ 1 591 781€ 1 474 057€ 1 350 161€ 1 204 776€ 1 144 186€ 1 204 211€ 974 841€ 1 014 278€ 963 640€ 968 511€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2 256 942€ 14 305€ 10 231€ 11 603€ 7 111€ 7 253€ 6 978€ 6 814€ 552€ 482€ 704€ 419€ 1 647€ 2 731€ 2 634€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
6 959 110€ 20 280 160€ 15 655 070€ 18 022 500€ 11 239 807€ 4 935 588€ 2 314 765€ 879 474€ 780 413€ 749 484€ 755 782€ 625 106€ 643 471€ 606 121€ 608 709€
166
15.
Daň z príjmov (341)
445€ 860€ 561€ 1 660€ 11€ 13 782€ 496€ 0€ 0€ 0€ 0€ 132 086€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 475 126€ 612 108€ 417 610€ 361 821€ 292 482€ 267 941€ 244 287€ 214 277€ 180 286€ 168 442€ 185 269€ 130 679€ 131 950€ 121 301€ 137 515€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
40 746€ 32 129€ 42 181€ 64 127€ 12 099€ 14 845€ 46 311€ 14 965€ 20 981€ 23 387€ 21 609€ 20 029€ 25 130€ 23 482€ 44 908€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
141€ 256€ 311€ 213€ 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
7 276€ 11 306€ 8 618€ 15 800€ 2 126€ 4 540€ 17 140€ 17 140€ 31 382€ 3 599€ 117€ 6 017€ 344€ 3 954€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 4 815 821€ 4 815 821€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 4 815 821€ 4 815 821€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
5 521 325€ 3 140 180€ 1 739 320€ 1 353 152€ 1 138 839€ 924 019€ 869 944€ 592 674€ 211 443€ 276 294€ 342 946€ 382 682€ 383 625€ 235 081€ 261 794€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
5 521 325€ 3 139 680€ 1 738 820€ 1 352 652€ 1 138 339€ 923 519€ 869 444€ 592 174€ 210 943€ 275 794€ 342 446€ 382 682€ 383 625€ 235 081€ 261 794€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€