Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 699 041€ 2 142 136€ 2 201 935€ 1 854 481€ 1 859 968€ 1 909 919€ 1 980 390€ 2 051 043€ 1 461 697€ 1 499 580€ 1 626 207€ 1 610 273€ 1 637 568€ 1 652 531€ 713 250€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 543 126€ 1 982 175€ 2 053 164€ 1 711 376€ 1 762 666€ 1 761 890€ 1 820 614€ 1 886 051€ 1 316 655€ 1 357 011€ 1 402 875€ 1 451 635€ 1 498 709€ 1 501 640€ 511 636€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
2 996€ 2 996€ 2 996€ 2 996€ 2 996€ 35 857€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 996€ 2 996€ 2 996€ 2 996€ 2 996€ 2 996€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 32 860€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 543 126€ 1 982 175€ 2 053 164€ 1 711 376€ 1 762 666€ 1 761 890€ 1 820 614€ 1 886 051€ 1 316 655€ 1 354 015€ 1 399 878€ 1 448 639€ 1 495 713€ 1 498 644€ 475 780€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
58 516€ 58 516€ 58 516€ 58 516€ 58 516€ 55 202€ 55 202€ 55 202€ 55 202€ 55 205€ 55 205€ 55 205€ 55 205€ 55 205€ 55 205€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 116 055€ 1 799 448€ 1 861 655€ 1 484 240€ 1 506 141€ 1 534 138€ 1 562 134€ 1 596 329€ 1 258 002€ 1 295 255€ 1 332 511€ 1 369 768€ 1 407 024€ 1 375 759€ 299 642€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
358 693€ 99 871€ 108 653€ 144 280€ 174 177€ 172 550€ 203 277€ 234 520€ 103€ 8 711€ 20 215€ 30 033€ 64 229€ 103 801€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
9 862€ 24 340€ 24 340€ 24 340€ 23 832€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 680€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
3 451€ 3 451€ 3 451€ 3 451€ 3 451€ 3 451€ 3 451€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
134 103€ 139 962€ 126 970€ 124 616€ 77 467€ 119 704€ 139 257€ 164 936€ 144 987€ 142 569€ 222 136€ 90 794€ 73 897€ 110 732€ 99 606€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
5 328€ 5 330€ 13 207€ 20 158€ 8 103€ 2 776€ 1 976€ 1 157€ 3 588€ 4 339€ 1 412€ 2 607€ 2 237€ 1 642€ 1 406€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
5 328€ 5 330€ 13 207€ 20 158€ 8 103€ 2 776€ 1 976€ 1 157€ 3 588€ 4 339€ 1 412€ 2 607€ 2 237€ 1 642€ 1 406€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 9 930€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 9 930€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
68 534€ 73 651€ 69 448€ 63 783€ 39 278€ 83 449€ 102 293€ 130 176€ 112 260€ 110 084€ 174 840€ 46 606€ 24 250€ 65 492€ 53 013€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
288€ 3 190€ 14 314€ 4 864€ 3 332€ 4 707€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
66 661€ 73 599€ 69 392€ 63 783€ 39 278€ 48 564€ 51 457€ 77 057€ 56 510€ 42 727€ 84 493€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 089€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
785€ 10 157€ 1 379€ 3 374€ 1 021€ 996€ 85 482€ 43 274€ 19 543€ 65 492€ 50 975€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
157€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
51€ 57€ 24 728€ 49 457€ 49 457€ 51 539€ 51 889€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 039€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
60 241€ 60 981€ 44 314€ 40 674€ 30 087€ 33 479€ 34 987€ 33 604€ 29 139€ 28 146€ 45 884€ 41 581€ 47 411€ 33 668€ 45 187€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
2 196€ 2 061€ 3 524€ 3 800€ 5 124€ 2 228€ 2 107€ 1 779€ 4 494€ 768€ 5 849€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
60 241€ 60 981€ 44 314€ 40 674€ 27 891€ 31 418€ 31 464€ 29 803€ 24 015€ 25 918€ 43 777€ 39 802€ 42 917€ 32 900€ 39 338€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
21 812€ 19 999€ 21 802€ 18 490€ 19 835€ 28 325€ 20 519€ 55€ 55€ 1 196€ 67 844€ 64 962€ 40 160€ 102 008€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
21 812€ 19 999€ 21 802€ 18 490€ 19 835€ 28 325€ 20 519€ 55€ 55€ 0€ 9 546€ 0€ 381€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 196€ 58 298€ 64 962€ 39 779€ 102 008€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 699 041€ 2 142 136€ 2 201 935€ 1 854 481€ 1 859 968€ 1 909 919€ 1 980 390€ 2 051 043€ 1 461 697€ 1 499 580€ 1 626 207€ 1 610 273€ 1 637 568€ 1 652 531€ 713 250€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-8 764€ -13 658€ -21€ 8 821€ 8 750€ 4 369€ -4 374€ -39 290€ -18 154€ -34 917€ 86 618€ 38 252€ 28 610€ 61 237€ 188 202€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-8 764€ -13 658€ -21€ 8 821€ 8 750€ 4 369€ -4 374€ -39 290€ -18 154€ -34 917€ 86 618€ 38 252€ 28 610€ 61 237€ 188 202€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-11 922€ -2 928€ 9 394€ 8 597€ -7 118€ -6 202€ -34 120€ -19 011€ -19 350€ -15 188€ 38 252€ 11 581€ 46 984€ 62 498€ 153 095€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
3 158€ -10 730€ -9 415€ 224€ 15 868€ 10 570€ 29 745€ -20 279€ 1 196€ -19 729€ 48 366€ 26 671€ -18 374€ -1 260€ 35 107€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 372 820€ 1 789 594€ 1 802 350€ 1 414 972€ 1 400 467€ 1 413 322€ 1 467 268€ 1 765 936€ 1 479 850€ 1 534 497€ 1 537 298€ 1 542 238€ 1 590 088€ 1 572 371€ 511 653€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
10 890€ 8 343€ 9 968€ 10 503€ 8 479€ 9 930€ 16 315€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
10 890€ 8 343€ 9 968€ 10 503€ 8 479€ 9 930€ 16 315€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 296 614€ 1 709 625€ 1 743 383€ 1 362 901€ 1 370 968€ 1 371 179€ 1 424 497€ 1 688 168€ 1 424 704€ 1 451 628€ 1 488 564€ 1 509 933€ 1 563 671€ 1 534 061€ 460 406€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
66 661€ 73 651€ 69 448€ 63 783€ 39 278€ 73 293€ 100 914€ 126 513€ 108 049€ 94 617€ 85 689€ 58 298€ 64 962€ 32 421€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 229 953€ 1 635 974€ 1 673 934€ 1 299 118€ 1 331 690€ 1 297 886€ 1 323 583€ 1 561 655€ 1 316 655€ 1 357 011€ 1 402 875€ 1 451 635€ 1 498 709€ 1 501 640€ 460 406€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 279€ 1 995€ 1 928€ 2 172€ 1 904€ 1 947€ 935€ 1 309€ 555€ 628€ 554€ 669€ 494€ 898€ 1 595€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 279€ 1 995€ 1 928€ 2 172€ 1 904€ 1 947€ 935€ 1 309€ 555€ 628€ 554€ 669€ 494€ 898€ 1 595€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
73 927€ 67 085€ 57 039€ 49 899€ 27 595€ 40 195€ 41 836€ 76 459€ 54 592€ 73 898€ 38 212€ 21 132€ 17 444€ 27 482€ 33 338€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
14 809€ 2 589€ 8 871€ 7 221€ 316€ 10 820€ 9 066€ 26 541€ 14 397€ 12 827€ 17 556€ 0€ 0€ 0€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 173€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 228€ 216€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
217€ 3 076€ 2 353€ 2 407€ 1 832€ 702€ 969€ 12 692€ 10 126€ 9 256€ 2 950€ 435€ 399€ 635€ 456€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
33 055€ 32 758€ 23 803€ 21 022€ 14 234€ 16 352€ 16 483€ 24 503€ 19 956€ 36 440€ 8 787€ 11 847€ 10 513€ 14 805€ 18 649€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
20 412€ 20 650€ 15 022€ 13 090€ 8 894€ 10 014€ 10 390€ 9 863€ 7 596€ 13 660€ 7 410€ 6 973€ 4 856€ 7 753€ 11 104€
166
15.
Daň z príjmov (341)
741€ 741€ 741€ 445€ 0€ 64€ 274€ 1 040€ 44€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
5 434€ 5 880€ 3 995€ 3 564€ 1 961€ 2 307€ 2 421€ 1 179€ 681€ 1 269€ 1 510€ 1 670€ 1 272€ 2 022€ 2 695€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
2 131€ 2 996€ 2 596€ 358€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
1 766€ 938€ 1 096€ 0€ 143€ 130€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
334 985€ 366 200€ 399 606€ 430 688€ 450 751€ 492 228€ 517 496€ 324 397€ 2 291€ 29 783€ 18 871€ 18 923€ 13 395€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
2 291€ 20 237€ 18 871€ 18 923€ 13 395€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
334 985€ 366 200€ 399 606€ 430 688€ 450 751€ 492 228€ 517 496€ 324 397€ 0€ 9 546€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€