Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Záchranná zdravotná služba Bratislava

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
10 119 026€ 10 536 807€ 8 688 934€ 6 017 358€ 6 378 552€ 4 136 892€ 4 394 121€ 4 808 630€ 7 373 283€ 11 274 452€ 14 608 610€ 17 232 974€ 6 225 999€ 3 319 051€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 785 852€ 3 782 695€ 3 471 365€ 2 555 114€ 2 789 881€ 3 292 208€ 2 354 167€ 3 262 589€ 5 842 996€ 9 625 314€ 12 177 938€ 14 761 032€ 4 296 944€ 2 639 159€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
49 035€ 47 789€ 41 789€ 51 602€ 4 698€ 8 238€ 14 137€ 28 650€ 32 016€ 45 067€ 57 818€ 58 310€ 0€ 284€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
49 035€ 47 789€ 41 789€ 51 602€ 4 698€ 8 238€ 14 137€ 28 650€ 32 016€ 45 067€ 57 818€ 58 310€ 0€ 284€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 736 817€ 3 734 906€ 3 429 575€ 2 503 512€ 2 785 183€ 3 283 970€ 2 340 030€ 3 233 939€ 5 810 980€ 9 580 248€ 12 120 120€ 14 702 722€ 4 296 944€ 2 638 876€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 838 692€ 3 009 148€ 3 179 604€ 2 242 156€ 2 524 155€ 2 787 463€ 1 178 807€ 1 497 860€ 1 672 014€ 1 855 301€ 2 044 844€ 2 234 387€ 2 423 930€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
506 527€ 206 808€ 199 197€ 202 403€ 85 559€ 107 597€ 131 699€ 183 640€ 114 896€ 102 936€ 94 317€ 103 952€ 66 649€ 82 695€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
332 166€ 459 572€ 8 351€ 48 760€ 161 394€ 374 240€ 1 005 636€ 1 691 498€ 4 183 912€ 7 736 217€ 10 090 347€ 12 485 381€ 1 981 501€ 115 969€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
54 433€ 54 379€ 37 424€ 5 192€ 9 076€ 9 670€ 18 888€ 28 446€ 7 547€ 69 080€ 67 717€ 66 572€ 6 754€ 12 341€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 481€ 1 973€ 2 653€ 3 941€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
2 095€ 6 765€ 0€ 11 956€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
6 322 075€ 6 743 012€ 5 195 879€ 3 462 244€ 3 588 671€ 844 684€ 2 039 954€ 1 528 751€ 1 463 701€ 1 393 805€ 1 828 587€ 1 656 815€ 1 392 050€ 662 366€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
465 441€ 541 793€ 306 893€ 278 329€ 93 126€ 165 010€ 301 573€ 158 935€ 98 901€ 111 558€ 97 529€ 114 404€ 268 975€ 97 405€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
465 441€ 541 793€ 306 893€ 278 329€ 93 126€ 165 010€ 301 573€ 158 935€ 98 901€ 111 558€ 97 529€ 114 404€ 268 975€ 97 405€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
707 127€ 753 877€ 431 319€ 407 802€ 536 933€ 505 240€ 677 107€ 618 347€ 477 377€ 549 070€ 550 900€ 584 047€ 535 990€ 304 781€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
707 124€ 753 877€ 431 319€ 407 776€ 536 933€ 505 236€ 677 093€ 606 240€ 476 527€ 546 709€ 547 347€ 582 774€ 535 990€ 304 781€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
4€ 26€ 4€ 14€ 324€ 849€ 0€ 1 862€ 1 273€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
2 361€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 1 690€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
5 149 506€ 5 447 342€ 4 457 668€ 2 776 114€ 2 958 612€ 174 434€ 1 061 275€ 887 423€ 733 177€ 1 180 159€ 958 363€ 587 085€ 260 180€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 291€ 1 100€ 5€ 3 106€ 3 927€ 2 206€ 2 845€ 3 831€ 3 369€ 4 812€ 2 633€ 4 445€ 3 709€ 2 355€
087
2.
Ceniny (213)
63€ 0€ 246€ 0€ 0€ 1 115€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
5 148 215€ 5 446 241€ 4 457 663€ 2 773 008€ 2 954 685€ 172 228€ 1 058 430€ 747 638€ 883 991€ 728 365€ 1 177 280€ 953 918€ 583 376€ 256 711€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
11 100€ 11 100€ 21 690€ 17 291€ 66 586€ 255 333€ 602 086€ 815 128€ 537 005€ 17 525€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
11 100€ 11 100€ 21 690€ 17 291€ 66 586€ 255 333€ 602 086€ 815 128€ 537 005€ 17 525€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
10 119 026€ 10 536 807€ 8 688 934€ 6 017 358€ 6 378 552€ 4 136 892€ 4 394 121€ 4 808 630€ 7 373 283€ 11 274 452€ 14 608 610€ 17 232 974€ 6 225 999€ 3 319 051€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-1 064 321€ 610 072€ 607 574€ 562 629€ 483 739€ 409 414€ 437 132€ 412 298€ 323 091€ 213 733€ -230 760€ 325 054€ 11 399€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
174 678€ 157 862€ 78 973€ 10 503€ 9 461€ 8 098€ 4 425€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
174 678€ 157 862€ 78 973€ 10 503€ 9 461€ 8 098€ 4 425€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-1 064 321€ 435 394€ 449 712€ 483 655€ 483 739€ 398 911€ 427 672€ 407 872€ 323 091€ 213 733€ -230 760€ 325 054€ 11 399€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
610 072€ 432 896€ 432 896€ 404 766€ 404 766€ 437 858€ 406 828€ 392 201€ 334 415€ 234 590€ -238 603€ -8 683€ 320 719€ 547 582€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-1 674 393€ 2 498€ 16 816€ 78 889€ 78 973€ -38 947€ 20 844€ 73 457€ 88 501€ 452 336€ -222 077€ 4 334€ -536 182€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
11 183 347€ 9 926 735€ 8 081 360€ 5 454 730€ 5 894 813€ 3 727 479€ 3 956 988€ 4 381 076€ 6 960 985€ 10 951 361€ 14 394 877€ 17 463 734€ 5 900 945€ 3 294 208€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
33 304€ 839 670€ 1 230 000€ 1 420 000€ 996 735€ 67€ 150 000€ 304 100€ 591 062€ 818 626€ 595 107€ 498 681€ 7 102€ 154 742€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
996 735€ 67€ 150 000€ 591 062€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
33 304€ 839 670€ 1 230 000€ 1 420 000€ 818 626€ 595 107€ 498 681€ 7 102€ 154 742€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 390 272€ 2 976 077€ 1 640 956€ 659 493€ 729 795€ 925 779€ 1 090 636€ 1 280 179€ 1 470 044€ 1 670 427€ 1 865 985€ 2 061 543€ 2 255 141€ 2 509 003€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
3 390 272€ 2 976 077€ 1 640 956€ 659 493€ 729 795€ 925 779€ 1 090 636€ 1 280 179€ 1 470 044€ 1 670 427€ 1 865 985€ 2 061 543€ 2 255 141€ 2 509 003€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
101 875€ 54 834€ 63 379€ 23 699€ 43 098€ 36 401€ 16 579€ 14 308€ 13 576€ 182 894€ 366 261€ 588 454€ 822 353€ 1 405€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
83 955€ 43 008€ 55 629€ 16 765€ 35 694€ 29 941€ 11 144€ 8 635€ 8 609€ 24 914€ 22 362€ 6 331€ 3 420€ 1 405€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
150 861€ 330 995€ 573 588€ 814 577€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
17 921€ 11 825€ 7 750€ 6 933€ 7 404€ 6 460€ 5 435€ 5 673€ 4 967€ 7 119€ 12 904€ 8 535€ 4 355€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
7 657 896€ 6 056 154€ 5 147 025€ 3 351 538€ 4 125 185€ 2 765 232€ 2 699 773€ 2 782 489€ 4 886 304€ 8 279 414€ 11 567 524€ 14 315 055€ 2 816 349€ 629 059€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
728 532€ 585 013€ 798 759€ 380 103€ 342 432€ 396 233€ 441 240€ 591 847€ 2 908 483€ 6 289 981€ 9 405 844€ 12 317 614€ 1 406 578€ 133 852€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
3 091 300€ 2 893 218€ 2 472 004€ 1 597 204€ 1 381 348€ 1 372 503€ 1 362 751€ 1 321 642€ 1 250 920€ 1 146 817€ 1 199 131€ 1 164 646€ 948 210€ 213 812€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 151 890€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 2 624€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
55 000€ 1 177 536€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
2 047 323€ 1 388 825€ 987 924€ 748 124€ 671 383€ 550 264€ 499 959€ 484 390€ 404 770€ 493 276€ 554 201€ 486 180€ 259 437€ 4 893€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 106€ 589€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
1 363 052€ 923 495€ 646 430€ 492 811€ 437 799€ 357 664€ 320 955€ 312 953€ 262 818€ 272 583€ 311 177€ 276 263€ 156 522€ 94 347€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 4 430€ 4 347€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
427 689€ 265 603€ 186 908€ 133 296€ 114 688€ 88 568€ 74 867€ 71 385€ 59 079€ 76 711€ 90 643€ 69 763€ 41 172€ 23 711€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
272€ 234€ 45€ 720€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 3 079€ 0€ 0€ 2 206€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 0€ 0€ 0€ 13 444€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 13 444€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€