Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Záchranná zdravotná služba Bratislava

2015 2014
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 394 121 € 4 808 631 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 354 166 € 3 262 589 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
14 136 € 28 650 €
005
A.I.2
Software
14 136€ 28 650€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 340 030 € 3 233 939 €
013
A.II.2
Stavby
1 178 807€ 1 328 260€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
131 699€ 183 640€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 029 524€ 1 719 944€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 095€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 039 955 € 1 528 751 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
301 573 € 158 935 €
035
B.I.1
Materiál
301 573€ 158 935€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
677 107 € 618 347 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
677 093 € 618 023 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
677 093€ 618 023€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
14€ 324€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 061 275 € 751 469 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 845€ 3 831€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 058 430€ 747 638€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
17 291 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
17 291€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 394 121 € 4 808 631 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
437 133 € 427 555 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
406 828 € 392 201 €
082
A.I.1
Základné imanie
406 828€ 392 201€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
9 461 € 8 098 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
9 461€ 8 098€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
0 € 0 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
20 844 € 27 256 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 956 988 € 4 381 076 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
16 579 € 14 308 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 144€ 8 635€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
5 435€ 5 673€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
150 000 € 304 100 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
150 000€ 304 100€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 699 772 € 2 782 489 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 803 991 € 1 913 489 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 803 991€ 1 913 489€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
499 959€ 484 390€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
320 955€ 312 953€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
74 867€ 71 657€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 090 637 € 1 280 179 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 090 637€ 1 280 179€