Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 667 231 € 1 614 590 € 1 734 373 € 1 884 424 € 1 925 000 € 1 968 883 € 1 894 858 € 1 842 468 € 2 095 541 € 2 005 797 € 1 843 380 € 2 055 974 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
998 991 € 844 291 € 997 884 € 988 824 € 1 108 675 € 1 257 403 € 1 067 944 € 1 072 162 € 1 178 887 € 1 081 867 € 1 188 412 € 1 122 964 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
996 866 € 842 166 € 995 759 € 987 124 € 1 108 675 € 1 257 403 € 1 067 944 € 1 072 162 € 1 178 887 € 1 081 867 € 1 188 412 € 1 122 964 €
012
A.II.1
Pozemky
432 647€ 414 737€ 403 281€ 394 690€ 380 771€ 301 006€ 126 954€ 87 047€ 67 279€ 65 945€ 47 890€ 37 163€
013
A.II.2
Stavby
186 973€ 221 389€ 256 308€ 292 714€ 331 523€ 371 145€ 416 425€ 471 939€ 528 992€ 463 631€ 455 403€ 513 450€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
363 101€ 194 445€ 319 410€ 270 877€ 346 338€ 507 369€ 421 961€ 374 868€ 436 696€ 530 106€ 574 757€ 528 995€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
23 158€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
14 145€ 11 595€ 16 760€ 17 802€ 16 668€ 22 174€ 23 664€ 23 057€ 122 762€ 21 481€ 28 997€ 28 006€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 041€ 33 375€ 55 709€ 78 043€ 100 377€ 704€ 1 886€ 4 682€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 874€ 79 479€ 10 668€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
897€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
2 125 € 2 125 € 2 125 € 1 700 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
2 125€ 2 125€ 2 125€ 1 700€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
668 009 € 756 367 € 736 401 € 895 537 € 816 222 € 705 474 € 825 250 € 769 858 € 916 114 € 921 725 € 651 555 € 924 597 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
600 742 € 591 873 € 475 422 € 464 593 € 544 983 € 484 786 € 542 162 € 485 819 € 350 915 € 616 848 € 425 601 € 439 007 €
032
B.I.1
Materiál
47 832€ 37 762€ 29 521€ 28 601€ 25 436€ 42 232€ 48 516€ 71 992€ 48 308€ 71 853€ 48 070€ 21 669€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
96 954€ 112 912€ 97 564€ 71 631€ 93 439€ 89 311€ 68 048€ 35 289€ 44 277€ 76 599€
034
B.I.3
Výrobky
361 141€ 310 762€ 254 505€ 241 262€ 280 584€ 195 522€ 287 867€ 266 083€ 136 680€ 350 470€ 204 712€ 252 572€
035
B.I.4
Zvieratá
94 815€ 93 265€ 92 782€ 114 796€ 128 709€ 140 906€ 137 731€ 109 785€ 121 650€ 117 517€ 121 402€ 111 715€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
37 172€ 1 050€ 8 303€ 16 815€ 16 815€ 2 670€ 409€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
66 162 € 163 450 € 255 540 € 430 292 € 243 974 € 207 806 € 184 411 € 158 568 € 317 919 € 265 483 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
56 895€ 151 936€ 238 547€ 158 623€ 236 846€ 186 805€ 181 871€ 158 723€ 317 919€ 265 483€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 945€ 4 907€ 16 772€ 267 140€ 6 702€ 20 741€ 2 176€ 4 287€ 18 516€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
322€ 6 607€ 221€ 4 529€ 426€ 260€ 364€ -155€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 105 € 1 044 € 5 439 € 652 € 27 265 € 12 882 € 98 677 € 125 471 € 247 280 € 39 394 € 33 159 € 195 819 €
056
B.IV.1
Peniaze
570€ 733€ 550€ 652€ 755€ 35€ 1 114€ 1 169€ 1 462€ 512€ 742€ 1 589€
057
B.IV.2
Účty v bankách
535€ 311€ 4 889€ 26 510€ 12 847€ 97 563€ 124 302€ 245 818€ 38 882€ 32 417€ 194 230€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
231 € 13 932 € 88 € 63 € 103 € 6 006 € 1 664 € 448 € 540 € 2 205 € 3 413 € 8 413 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
231€ 167€ 88€ 63€ 103€ 208€ 1 508€ 448€ 540€ 1 473€ 3 413€ 2 540€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 765€ 5 798€ 156€ 732€ 5 873€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 667 231 € 1 614 590 € 1 734 373 € 1 884 424 € 1 925 000 € 1 968 883 € 1 894 858 € 1 842 468 € 2 095 541 € 2 005 797 € 1 843 380 € 2 055 974 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
845 147 € 991 445 € 1 031 805 € 1 009 515 € 1 106 050 € 1 084 059 € 1 171 401 € 1 103 326 € 1 113 889 € 1 262 500 € 1 157 757 € 1 179 200 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
742 311 € 893 591 € 928 857 € 928 857 € 866 937 € 632 974 € 669 352 € 632 798 € 711 475 € 637 205 € 707 618 € 700 603 €
069
A.I.1
Základné imanie
742 311€ 893 591€ 928 857€ 928 857€ 866 937€ 632 974€ 669 352€ 632 798€ 711 475€ 637 205€ 707 618€ 700 603€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
80 670 € 83 370 € 85 198 € 79 520 € 74 057 € 292 552 € 292 270 € 294 580 € 314 808 € 300 633 € 356 845 € 385 483 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
59 082€ 59 082€ 59 082€ 59 082€ 59 082€ 59 081€ 59 082€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
59 082€ 59 082€ 59 082€ 59 082€ 59 082€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
21 588€ 24 288€ 26 116€ 20 438€ 14 975€ 233 471€ 233 188€ 235 498€ 255 726€ 241 551€ 297 763€ 326 401€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
73 294 € 73 294 € 73 294 € 73 294 € 73 294 € 93 114 € 89 449 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
73 294€ 73 294€ 73 294€ 73 294€ 73 294€ 93 114€ 89 449€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
22 166 € 14 484 € 17 750 € 1 138 € 165 056 € 85 239 € 136 485 € 102 654 € 14 312 € 251 368 € 180 € 3 665 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
807 140 € 604 990 € 668 184 € 810 612 € 725 345 € 760 169 € 684 371 € 695 597 € 929 440 € 675 720 € 578 151 € 710 833 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
29 513 € 22 480 € 32 191 € 22 457 € 20 024 € 22 897 € 23 917 € 18 220 € 15 287 € 17 806 € 18 361 € 16 956 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
29 513€ 22 480€ 30 691€ 20 957€ 18 524€ 21 397€ 22 517€ 16 820€ 13 887€ 17 806€ 18 361€ 16 956€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 400€ 1 400€ 1 400€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
248 094 € 265 212 € 311 825 € 289 690 € 300 247 € 324 963 € 345 192 € 371 778 € 409 683 € 404 099 € 360 677 € 442 403 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 156€ 11 111€ 23 768€ 12 967€ 14 552€ 7 505€ 9 288€ 28 834€ 12 465€ 8 753€ 21 631€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
235 694€ 263 712€ 298 414€ 260 589€ 274 123€ 287 181€ 302 274€ 315 560€ 340 422€ 359 782€ 334 842€ 403 690€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
6 244€ 1 500€ 2 300€ 5 333€ 13 157€ 23 230€ 35 413€ 46 930€ 40 427€ 31 852€ 17 082€ 17 082€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
376 605 € 288 842 € 209 060 € 295 007 € 336 440 € 297 907 € 315 262 € 305 599 € 219 299 € 253 815 € 199 113 € 251 474 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
146 099€ 151 721€ 73 840€ 141 606€ 103 673€ 132 287€ 108 733€ 110 248€ 70 100€ 88 060€ 81 884€ 99 647€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
169 627€ 77 689€ 78 701€ 114 890€ 167 426€ 123 652€ 111 817€ 127 944€ 80 409€ 84 270€ 74 663€ 67 890€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 439€ 3 633€ 3 400€ 1 231€ 2 786€ 3 848€ 3 301€ 2 478€ 941€ 1 141€ 649€ 633€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
19 070€ 17 640€ 17 280€ 16 505€ 15 168€ 19 654€ 22 047€ 16 957€ 16 609€ 13 931€ 12 324€ 15 194€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 245€ 7 891€ 4 898€ 6 884€ 33 562€ 4 366€ 34 804€ 47 221€ 50 637€ 65 686€ 28 542€ 54 787€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
30 125€ 30 268€ 30 941€ 13 891€ 13 825€ 14 100€ 34 560€ 751€ 603€ 727€ 1 051€ 13 323€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
285 171€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
152 928 € 28 456 € 115 108 € 203 458 € 68 634 € 114 402 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
81 250€ 22 866€ 68 634€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
71 678€ 28 456€ 115 108€ 203 458€ 45 768€ 45 768€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
14 944 € 18 155 € 34 384 € 64 297 € 93 605 € 124 655 € 39 086 € 43 545 € 52 212 € 67 577 € 107 472 € 165 941 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
303€ 47€ 645€ 1 110€ 105€ 292€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
11 734€ 14 944€ 18 154€ 34 384€ 63 995€ 53 549€ 67 383€ 107 472€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 210€ 3 211€ 16 230€ 29 610€ 29 610€ 124 608€ 38 441€ 43 545€ 51 102€ 13 923€ 40 089€ 58 177€