Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PYROKOM spol. s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
734 540 € 717 641 € 577 570 € 599 088 € 579 888 € 583 689 € 533 305 € 528 809 € 523 723 € 516 504 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
434 178 € 507 798 € 382 664 € 405 197 € 448 698 € 472 565 € 432 902 € 450 072 € 456 649 € 466 994 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
1 703€ 3 973€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
432 475 € 503 825 € 382 664 € 405 197 € 448 698 € 472 565 € 432 902 € 450 072 € 456 649 € 466 994 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
286 989€ 303 780€ 320 570€ 337 361€ 354 155€ 357 811€ 375 835€ 388 887€ 404 958€ 421 029€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
145 486€ 200 045€ 62 094€ 67 836€ 94 543€ 114 754€ 57 067€ 61 185€ 51 691€ 45 965€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
300 362 € 209 843 € 194 906 € 193 891 € 131 190 € 111 124 € 100 403 € 78 737 € 67 074 € 49 510 €
015
B.I.
Zásoby
154 141€ 116 195€ 102 835€ 106 942€ 83 867€ 82 746€ 64 403€ 48 381€ 44 792€ 30 295€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
469€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
56 621 € 46 102 € 23 279 € 22 480 € 30 091 € 21 920 € 21 105 € 14 897 € 15 960 € 16 556 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
48 175€ 37 417€ 18 881€ 18 965€ 26 670€ 19 687€ 20 063€ 13 111€ 14 072€ 14 758€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
640€ 284€ 375€ 422€ 547€ 598€ 628€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
7 806€ 8 401€ 4 023€ 3 093€ 2 874€ 1 635€ 1 042€ 1 158€ 1 888€ 1 798€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
89 600 € 47 546 € 68 792 € 64 469 € 16 763 € 6 458 € 14 895 € 15 459 € 6 322 € 2 659 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
89 600€ 47 546€ 68 792€ 64 469€ 16 763€ 6 458€ 3 716€ 15 459€ 6 322€ 2 659€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
11 179€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
734 540 € 717 641 € 577 570 € 599 088 € 579 888 € 583 689 € 533 305 € 528 809 € 523 723 € 516 504 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
680 479 € 648 841 € 541 088 € 498 175 € 410 203 € 332 140 € 259 133 € 222 619 € 198 725 € 186 878 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
13 360€ 13 360€ 13 360€ 13 360€ 13 360€ 13 360€ 13 360€ 13 360€ 13 360€ 13 360€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
468 841€ 441 087€ 414 652€ 390 204€ 312 139€ 239 132€ 202 619€ 178 724€ 157 156€ 151 383€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
191 638 € 187 754 € 106 436 € 87 971 € 78 064 € 73 008 € 36 514 € 23 895 € 21 569 € 15 495 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
54 061 € 68 800 € 36 482 € 100 913 € 169 685 € 251 549 € 274 172 € 306 190 € 324 998 € 329 626 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
69 481€ 140 480€ 2 244€ 6 146€ 9 547€ 260€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
16 194€ 49 178€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
54 061 € 68 800 € 36 482 € 31 432 € 29 205 € 251 549 € 271 928 € 283 851 € 282 382 € 280 188 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
11 262€ 13 298€ 7 890€ 14 570€ 14 200€ 23 628€ 13 951€ 9 391€ 9 551€ 5 614€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
20 529€ 19 378€ 15 166€ 7 786€ 7 635€ 10 362€ 10 135€ 8 768€ 7 858€ 6 839€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
22 270€ 36 124€ 13 426€ 9 076€ 7 370€ 9 373€ 8 119€ 3 920€ 3 986€ 2 699€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
208 186€ 239 723€ 261 772€ 260 987€ 265 036€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
16 193€ 16 875€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci