Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVÁ DREVINA s. r. o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
65 335 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
65 335€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 359 € 15 488 € 8 438 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
32€
10
B.2
Služby
8 359€ 15 488€ 8 406€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-8 359 € -15 488 € 56 897 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
102 561 €
13
C.1
Mzdové náklady
70 519€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
7 967€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
23 556€
16
C.4
Sociálne náklady
519€
17
D
Dane a poplatky
6 587€ 4 310€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 289€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
60 000€ 6 792€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
378 529€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 398€ 1 184€ 14 526€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 486€ 158 643€ 486€ 128 943€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-1 088 € -492 118 € -7 998 € -193 680 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
67 509€
40
XI.
Kurzové zisky
234€
41
O
Kurzové straty
3€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
84€ 74€ 131€ 168€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-84 € -73 € -131 € -67 446 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 172 € -492 191 € -8 129 € -261 126 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 172 € -492 191 € -8 129 € -261 126 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 172 € -492 191 € -8 129 € -261 126 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 172 € -492 191 € -8 129 € -261 126 €