Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pôdohospodárska platobná agentúra

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
95 112 022€ 84 349 184€ 75 919 858€ 77 392 896€ 97 000 905€ 90 515 817€ 89 126 937€ 88 320 789€ 84 426 407€ 93 491 867€ 116 466 313€ 98 724 478€ 97 059 483€ 93 337 395€ 106 779 246€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 022 223€ 3 466 947€ 3 659 594€ 3 927 403€ 4 320 197€ 3 726 039€ 5 024 792€ 6 024 670€ 4 325 828€ 3 251 192€ 2 250 105€ 1 735 722€ 2 705 235€ 3 722 232€ 4 002 217€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
3 098 893€ 3 172 632€ 3 052 137€ 3 418 254€ 3 576 333€ 2 643 211€ 3 967 157€ 4 379 867€ 3 132 672€ 2 098 506€ 1 738 505€ 1 471 133€ 2 133 389€ 2 741 702€ 2 254 133€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
3 098 893€ 3 168 715€ 3 052 137€ 3 418 254€ 3 576 333€ 2 643 211€ 3 967 157€ 4 280 378€ 2 062 373€ 1 254 596€ 1 436 215€ 1 457 724€ 2 063 832€ 2 329 655€ 1 948 189€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
3 916€ 15 909€ 111 370€ 206 830€ 302 290€ 13 409€ 69 557€ 412 047€ 305 944€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
83 580€ 958 930€ 637 080€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
923 329€ 294 315€ 607 456€ 509 149€ 743 864€ 1 082 828€ 1 057 635€ 1 644 803€ 1 193 156€ 1 152 686€ 511 600€ 264 589€ 571 846€ 980 529€ 1 748 084€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
923 329€ 294 315€ 534 505€ 355 457€ 509 429€ 767 652€ 625 211€ 1 067 149€ 1 023 811€ 611 628€ 135 339€ 250 464€ 540 323€ 924 711€ 1 533 629€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
72 951€ 153 693€ 234 435€ 315 177€ 432 425€ 577 654€ 169 344€ 271 842€ 374 340€ 11 203€ 26 963€ 54 309€ 209 132€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
918€ 1 920€ 2 922€ 3 924€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 635€ 1 509€ 3 056€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
268 297€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 267€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
90 311 725€ 80 362 159€ 72 131 826€ 73 196 543€ 92 327 148€ 86 482 106€ 84 077 215€ 82 296 119€ 80 100 579€ 90 240 676€ 114 216 208€ 96 988 756€ 94 354 248€ 89 615 163€ 102 777 029€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
45 123€ 11 980€ 10 564€ 9 896€ 358 365€ 357 728€ 358 056€ 8 570€ 12€ 8 434€ 12 102€ 12 303€ 17 279 578€ 14 945 262€ 27 836 273€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
45 123€ 11 980€ 10 564€ 9 896€ 7 344€ 6 707€ 7 035€ 8 570€ 12€ 8 434€ 12 102€ 12 303€ 15 494€ 43 384€ 407 794€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
351 021€ 351 021€ 351 021€ 0€ 0€ 17 264 084€ 14 901 878€ 27 428 479€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
510 308€ 595 212€ 680 115€ 765 019€ 849 922€ 934 826€ 1 019 730€ 1 788 521€ 1 750 336€ 2 052 729€ 32 156 734€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
510 308€ 595 212€ 680 115€ 765 019€ 849 922€ 934 826€ 1 019 730€ 1 104 633€ 1 709 417€ 2 039 291€ 3 980 848€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
40 919€ 13 438€ 28 175 886€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
683 888€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
4 047€ 193 114€ 194 272€ 154 294€ 127 247€ 3 906€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
4 047€ 193 114€ 194 272€ 154 294€ 127 247€ 3 906€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
20 262 176€ 11 440 556€ 5 578 472€ 4 896 010€ 20 319 878€ 18 290 804€ 16 149 648€ 13 999 731€ 9 865 137€ 19 585 060€ 13 795 457€ 27 708 754€ 20 709 295€ 13 638 877€ 9 694 578€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
5 459 341€ 5 459 341€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
10 669 860€ 6 572 877€ 3 452 038€ 4 181 657€ 5 966 910€ 5 099 010€ 3 794 537€ 82 837€ 1 582 897€ 1 584 527€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
468€ 468€ 468€ 468€ 136€ 136€ 136€ 314€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 775€ 1 775€ 1 600€ 1 018€ 604€ 91€ 137€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
869€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
493€ 617€ 377€ 253€ 0€ 1 900€ 0€ 75 903€ 35 632€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
9 590 541€ 4 865 904€ 2 124 833€ 712 842€ 14 351 747€ 13 190 457€ 12 354 722€ 13 916 425€ 8 281 772€ 18 000 065€ 8 335 648€ 22 247 377€ 20 709 159€ 13 562 837€ 9 658 632€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
69 490 071€ 68 121 297€ 65 668 403€ 67 371 325€ 70 671 736€ 66 894 842€ 66 549 781€ 66 499 297€ 68 485 094€ 68 594 452€ 68 251 915€ 69 267 699€ 56 365 375€ 61 031 023€ 65 246 178€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
2 194€ 268 019€ 210 906€ 61 086€ 33 076€ 46 423€ 10 584€ 115 004€ 61 188€ 33 024€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
69 487 878€ 67 853 278€ 65 457 496€ 67 310 239€ 70 638 660€ 66 848 419€ 66 539 197€ 66 384 293€ 68 423 906€ 68 561 428€ 68 251 915€ 69 267 699€ 56 365 375€ 61 031 023€ 65 246 178€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
778 075€ 520 079€ 128 439€ 268 950€ 353 559€ 307 671€ 24 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
778 075€ 520 079€ 128 439€ 268 950€ 353 559€ 307 671€ 24 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
95 112 022€ 84 349 184€ 75 919 858€ 77 392 896€ 97 000 905€ 90 515 817€ 89 126 937€ 88 320 789€ 84 426 407€ 93 491 867€ 116 466 313€ 98 724 478€ 97 059 483€ 93 337 395€ 106 779 246€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
33 616 933€ 38 287 962€ 57 820 578€ 55 070 169€ 70 906 169€ 63 391 144€ 66 303 276€ 73 691 316€ 71 141 105€ 78 574 115€ 103 204 278€ 74 224 217€ 76 066 982€ 72 323 144€ 91 602 933€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
33 616 933€ 38 287 962€ 57 820 578€ 55 070 169€ 70 906 169€ 63 391 144€ 66 303 276€ 73 691 316€ 71 141 105€ 78 574 115€ 103 204 278€ 74 224 217€ 76 066 982€ 72 323 144€ 91 602 933€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
38 294 543€ 28 942 133€ 55 754 811€ 62 435 672€ 63 391 144€ 63 634 359€ 70 736 490€ 71 081 693€ 78 575 679€ 63 242 272€ 73 975 797€ 76 066 982€ 72 323 144€ 91 602 932€ 96 545 603€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-4 677 609€ 9 345 829€ 2 065 767€ -7 365 504€ 7 515 025€ -243 215€ -4 433 214€ 2 609 623€ -7 434 574€ 15 331 843€ 29 228 482€ -1 842 765€ 3 743 838€ -19 279 788€ -4 942 671€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
61 086 480€ 45 790 574€ 18 099 280€ 22 322 727€ 26 094 736€ 27 124 673€ 22 823 661€ 14 629 473€ 13 285 303€ 14 917 752€ 13 262 035€ 24 364 295€ 20 992 502€ 21 014 251€ 15 176 313€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
972 858€ 988 110€ 6 368 084€ 6 894 051€ 6 164 883€ 11 830 098€ 6 231 160€ 500 374€ 520 316€ 468 567€ 450 172€ 6 399€ 5 164€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
6 210 735€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
20 425€ 500 374€ 520 316€ 468 567€ 450 172€ 6 399€ 5 164€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
972 858€ 988 110€ 6 368 084€ 6 894 051€ 6 164 883€ 11 830 098€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
17 797 802€ 12 252 091€ 4 999 586€ 5 348 304€ 10 872 186€ 9 575 179€ 9 563 467€ 7 697 798€ 6 758 958€ 5 902 846€ 2 862 596€ 16 571 179€ 16 701 019€ 15 410 249€ 13 661 163€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
2 595 411€ 1 617 055€ 545 879€ 541 762€ 564 272€ 581 943€ 662 416€ 573 155€ 728 373€ 613 842€ 613 969€ 14 835 457€ 13 995 784€ 11 688 017€ 9 658 945€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
15 202 391€ 10 635 035€ 4 453 707€ 4 806 542€ 5 221 529€ 4 655 248€ 6 038 905€ 7 124 643€ 6 030 584€ 5 289 004€ 2 248 627€ 1 735 722€ 2 705 235€ 3 722 232€ 4 002 218€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
5 086 385€ 4 337 988€ 2 862 146€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
86 331€ 45 041€ 30 005€ 28 472€ 195 466€ 209 957€ 5 807€ 10 727€ 11 569€ 11 172€ 2 608€ 10 919€ 44 701€ 33 320€ 22 557€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
86 331€ 45 041€ 30 005€ 28 472€ 106€ 14 596€ 5 807€ 10 727€ 11 569€ 11 172€ 2 608€ 10 919€ 44 701€ 33 320€ 22 557€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
195 361€ 195 361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
42 229 490€ 32 505 332€ 6 701 604€ 10 051 901€ 8 862 201€ 5 509 439€ 7 023 227€ 6 920 948€ 6 514 776€ 8 503 361€ 9 876 514€ 7 313 630€ 3 796 610€ 5 564 284€ 1 487 429€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
4 843 494€ 4 794 022€ 4 813 294€ 5 049 908€ 5 191 386€ 4 799 008€ 4 838 443€ 4 746 846€ 4 989 933€ 4 506 491€ 4 506 491€ 3 322 893€ 512 842€ 500 547€ 350 255€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
375 079€ 862 781€ 596 025€ 3 766 821€ 1 702 582€ 710 431€ 892 612€ 741 522€ 1 524 843€ 3 079 025€ 4 237 338€ 1 524 649€ 1 440 928€ 4 271 339€ 1 125 238€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
935 103€ 952 174€ 702 847€ 669 921€ 1 044 989€ 697 174€ 767 553€ 495 559€ 618 418€ 328 493€ 469 752€ 441 163€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
55 261€ 23 601€ 3 990€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
617 294€ 639 784€ 476 075€ 451 689€ 713 057€ 473 353€ 524 606€ 344 010€ 401 742€ 463 369€ 285 299€ 291 252€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
150 692€ 164 971€ 113 364€ 113 562€ 206 198€ 121 645€ 140 421€ 78 275€ 112 525€ 133 868€ 68 329€ 59 984€ 59€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 636 231€ 0€ 11 877€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
35 252 566€ 25 067 999€ 0€ 1 540 358€ 383 229€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
408 608€ 270 649€ 0€ 135 967€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 135 967€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
408 608€ 270 649€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€