Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy [zrušená]

2011 2010 2009 2008
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 823 797€ 6 787 736€ 7 343 161€ 6 404 834€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 586 902€ 5 962 503€ 6 321 445€ 4 337 113€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 740€ 5 184€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 740€ 5 184€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
4 586 902€ 5 962 503€ 6 320 706€ 4 331 930€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
10 224€ 10 224€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
84 844€ 65 888€ 44 276€ 33 546€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
119 876€ 104 818€ 130 903€ 174 528€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
4 284 334€ 5 695 287€ 6 112 872€ 4 078 355€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
87 624€ 86 287€ 32 655€ 45 501€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
236 895€ 825 233€ 1 021 715€ 2 067 720€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
227 685€ 263 095€ 474 515€ 503 692€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
227 685€ 263 095€ 474 515€ 503 692€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
43€ 12 261€ 12 507€ 12 776€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
43€ 11 890€ 11 890€ 12 706€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 370€ 617€ 70€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
9 168€ 549 878€ 534 693€ 1 551 253€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
9 168€ 549 878€ 534 693€ 1 551 253€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 823 797€ 6 787 736€ 7 343 161€ 6 404 834€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
165 606€ 200 764€ 410 574€ 373 503€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
165 606€ 200 764€ 410 574€ 373 503€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
200 764€ 411 190€ 373 101€ 366 547€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-35 157€ -210 427€ 37 473€ 6 956€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 578 022€ 2 460 568€ 2 515 293€ 1 283 539€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
62 078€ 42 979€ 61 850€ 130 476€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 42 979€ 61 850€ 130 476€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
62 078€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 506 775€ 1 848 359€ 1 916 659€ 758 654€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
43€ 12 261€ 12 507€ 12 706€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
1 506 733€ 1 836 098€ 1 904 152€ 745 948€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 919€ 26 099€ 20 577€ 16 005€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 919€ 26 099€ 20 577€ 16 005€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
7 249€ 543 131€ 516 207€ 378 404€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
0€ 19 352€ 611€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 3€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 251 729€ 268 417€ 6 899€
163
12.
Zamestnanci
(331))
0€ 0€ 0€ 224 262€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 5 184€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0€ 141 514€ 149 956€ 104 789€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0€ 31 256€ 35 223€ 42 451€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
7 249€ 99 281€ 56 817€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
3 080 169€ 4 126 405€ 4 417 293€ 4 747 791€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
3 080 169€ 4 126 405€ 4 417 293€ 4 747 791€