Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
9€ 401€ 9 656€ 2 490€ 3 825€ 3 863€ 4 240€ 7 657€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
278€ 109€ 672€ 3 260€
05
512
Cestovné
740€ 563€ 1 946€ 3 988€ 1 745€ 4 488€ 1 535€ 4 282€
06
513
Náklady na reprezentáciu
151€ 90€ 978€ 1 223€ 214€ 8 596€ 14 778€ 11 647€
07
518
Ostatné služby
113 176€ 91 477€ 91 209€ 95 734€ 84 733€ 60 303€ 46 939€ 34 510€
08
521
Mzdové náklady
100 593€ 107 254€ 109 825€ 55 414€ 32 914€ 32 198€ 35 924€ 46 208€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
34 158€ 36 349€ 36 688€ 18 547€ 11 423€ 10 870€ 11 454€ 15 277€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
2 363€ 2 295€ 3 200€ 1 581€ 1 326€ 1 354€ 1 788€ 2 331€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
20€ 82€ 40€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
56€ 59€ 191€ 22€ 79€ 72€ 56€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
26€
17
542
Ostatné pokuty a penále
10€ 130€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
3€ 0€
20
545
Kurzové straty
5€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
4€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
181€ 189€ 244€ 302€ 299€ 323€ 327€ 384€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
15 000€ 30 000€ 32 000€ 900€ 900€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
40 900€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
40 900€ 41 080€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
266 734€ 268 701€ 286 020€ 180 242€ 137 498€ 162 974€ 158 633€ 166 822€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
3 000€ 500€ 1 500€ 1 500€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 0€ 5€ 3€ 11€ 32€ 57€ 300€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
750€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
9€
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
978€ 13 358€ 78 793€ 14 617€ 90€ 6 000€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
302 512€ 259 427€ 231 582€ 136 928€ 56 938€ 131 980€ 127 977€ 143 888€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
300€ 18 006€ 38 193€ 16 505€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
303 790€ 259 427€ 231 587€ 153 300€ 136 242€ 164 636€ 167 817€ 168 943€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
37 055€ -9 274€ -54 432€ -26 942€ -1 256€ 1 662€ 9 185€ 2 121€
76
591
Daň z príjmov
0€ 1€ 1€ 330€ 330€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
37 055€ -9 274€ -54 433€ -26 943€ -1 256€ 1 662€ 8 855€ 1 791€