Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Detského kardiocentra

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
0€ 119 890€ 104 619€ 145 111€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 20 244€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
0€ 20 244€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
0€ 99 646€ 104 619€ 145 111€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
0€ 99 646€ 104 619€ 145 111€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
204 105€ 412 541€ 344 462€ 375 100€ 313 160€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
80€ 52 000€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
0€ 52 000€
039
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391AÚ))
80€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 14€ 390€ 14€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
0€ 376€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0€ 14€ 14€ 14€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
204 025€ 360 541€ 344 448€ 374 710€ 313 146€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
8 957€ 2 925€ 2 272€ 17 039€ 20 995€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
195 068€ 357 616€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221 AÚ))
0€ 342 176€ 357 672€ 292 151€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
59€ 180€ 101€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
59€ 180€ 101€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
204 164€ 412 721€ 464 452€ 479 719€ 458 271€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
48 787€ 158 805€ 366 382€ 428 723€ 409 687€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
15 341€ 8 630€ 8 630€ 8 630€ 8 630€
063
 
Základné imanie
(411))
8 630€ 8 630€ 8 630€ 8 630€ 8 630€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
6 711€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
87 666€ 131 738€ 420 092€ 401 057€ 546 313€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-54 221€ 18 436€ -62 341€ 19 035€ -145 256€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
11 512€ 8 241€ 6 208€ 5 028€ 151€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 000€ 1 000€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
1 000€ 1 000€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
10 512€ 7 241€ 6 208€ 5 028€ 151€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
10 512€ 7 241€ 6 208€ 5 028€ 151€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
143 865€ 245 675€ 91 863€ 45 969€ 48 432€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
143 865€ 245 675€ 91 863€ 45 969€ 48 432€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
204 164€ 412 721€ 464 452€ 479 719€ 458 271€