Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky [zrušená]

2011 2010 2009 2008
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
6 023 088€ 5 779 818€ 8 449 162€ 6 757 933€
02
501
Spotreba materiálu
3 468 655€ 3 358 339€ 5 653 974€ 3 933 827€
03
502
Spotreba energie
2 554 434€ 2 421 479€ 2 795 188€ 2 824 106€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
11 128 537€ 9 737 868€ 10 420 191€ 10 348 575€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 609 831€ 3 713 869€ 5 726 458€ 5 990 277€
08
512
Cestovné
200 704€ 236 268€ 335 834€ 342 759€
09
513
Náklady na reprezentáciu
12 265€ 16 519€ 21 911€ 26 916€
10
518
Ostatné služby
5 305 738€ 5 771 212€ 4 335 988€ 3 988 622€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
64 823 348€ 74 726 628€ 70 667 608€ 67 004 162€
12
521
Mzdové náklady
45 883 840€ 53 259 576€ 50 611 054€ 47 485 092€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
15 266 356€ 17 446 167€ 15 185 856€ 14 247 119€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
57 039€ 72 613€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 616 113€ 3 948 272€ 4 724 864€ 5 176 677€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 145 834€ 95 273€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
112 546€ 118 959€ 127 122€ 176 225€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
68 422€ 66 160€ 71 545€ 87 637€
20
538
Ostatné dane a poplatky
44 124€ 52 800€ 55 577€ 88 588€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 150 500€ 994 366€ 8 443 351€ 393 988€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
846 449€ 651€ 0€ 318 379€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 521€ 0€ 31 182€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
283 035€ 982 506€ 8 349 055€ 0€
28
549
Manká a škody
17 495€ 11 209€ 63 114€ 75 609€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
25 137 592€ 16 156 805€ 16 274 815€ 85 709 509€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 820 621€ 13 926 972€ 14 796 419€ 83 939 311€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 316 971€ 2 229 834€ 1 478 396€ 1 770 199€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 708 000€ 0€ 1 663 281€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 002 108€ 0€ 333 000€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 314 863€ 521 834€ 1 145 396€ 106 918€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
64 316€ 5 152€ 19 684€ 30 644€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
54 102€ 110€ 1 892€ 16 674€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 214€ 5 042€ 17 792€ 13 970€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 481 734€ 1 294 358€ 1 341 667€ 3 699 930€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 314 123€ 1 274 878€ 791 525€ 3 698 241€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
167 610€ 19 479€ 550 142€ 1 689€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
109 921 661€ 108 813 954€ 115 743 599€ 174 120 967€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 277 020€ 6 664 212€ 14 859 824€ 8 924 666€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
744 784€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
532 235€ 6 664 212€ 14 859 824€ 8 924 666€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
13 015 903€ 486 000€ 2 141 881€ 58 219 910€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
13 015 903€ 486 000€ 2 141 881€ 58 219 910€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 1 998 208€ 7 498 008€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 041 000€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 8 325€ 24 597€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 974 903€ 486 000€ 135 348€ 50 697 305€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
53 583€ 159€ 350€ 4 506€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
53 583€ 159€ 350€ 4 506€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
104 288 788€ 106 493 924€ 104 736 612€ 168 816 209€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
81 641 030€ 91 789 476€ 33 295 962€ 84 559 128€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
20 502 701€ 11 963 109€ 68 700 634€ 84 145 074€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
1 117€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 143 940€ 2 741 339€ 2 740 016€ 112 007€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
118 635 293€ 113 644 295€ 121 738 668€ 235 965 290€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
8 713 632€ 4 830 341€ 5 995 069€ 61 844 323€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
8 713 632€ 4 830 341€ 5 995 069€ 61 844 323€