Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 780 642€ 1 797 781€ 2 668 922€ 2 640 215€ 2 656 703€ 2 410 662€ 2 507 093€ 2 133 978€ 2 042 238€ 1 350 598€ 1 257 742€ 1 222 600€ 1 064 769€ 1 416 124€ 1 434 301€ 1 302 144€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 485 612€ 894 912€ 917 369€ 959 575€ 1 107 668€ 1 229 990€ 1 354 078€ 1 169 773€ 901 122€ 628 912€ 687 861€ 667 387€ 736 117€ 899 188€ 1 058 488€ 1 071 698€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 145 276€ 217 642€ 142 718€ 173 369€ 283 058€ 436 993€ 495 607€ 538 934€ 276 196€ 46 141€ 30 303€ 52 409€ 53 629€ 98 756€ 131 606€ 96 411€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
577 415€ 217 642€ 142 718€ 173 369€ 282 959€ 436 296€ 494 314€ 537 043€ 276 196€ 46 141€ 30 303€ 52 409€ 53 629€ 98 756€ 131 606€ 96 411€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
99€ 696€ 1 293€ 1 891€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
551 661€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
16 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 340 336€ 677 270€ 774 651€ 786 206€ 824 610€ 792 997€ 858 471€ 630 839€ 624 926€ 582 772€ 657 558€ 614 977€ 682 488€ 800 432€ 926 882€ 975 287€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
456 436€ 475 865€ 496 660€ 517 603€ 538 547€ 561 226€ 582 913€ 371 964€ 383 214€ 368 869€ 417 060€ 452 931€ 500 528€ 548 125€ 593 394€ 639 715€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
850 066€ 149 650€ 185 796€ 172 352€ 165 993€ 116 552€ 140 922€ 199 010€ 152 381€ 134 943€ 141 760€ 143 963€ 166 333€ 218 390€ 260 892€ 239 867€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
33 489€ 51 309€ 72 400€ 95 608€ 119 239€ 113 487€ 131 321€ 54 222€ 81 083€ 64 452€ 84 606€ 3 245€ 7 572€ 33 917€ 72 596€ 95 706€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
346€ 445€ 544€ 643€ 831€ 1 732€ 3 314€ 5 643€ 8 249€ 10 955€ 14 133€ 14 838€ 8 055€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
19 250€ 3 552€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
232 204€ 208 697€ 938 472€ 903 161€ 785 666€ 626 313€ 710 392€ 692 521€ 712 274€ 435 150€ 369 557€ 303 087€ 297 777€ 377 769€ 341 233€ 64 636€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 219€ 1 347€ 1 081€ 840€ 951€ 783€ 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 219€ 1 347€ 1 081€ 840€ 951€ 783€ 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
19 740€ 12 647€ 1 181€ 1 227€ 954€ 956€ 1 270€ 985€ 803€ 1 481€ 1 182€ 1 328€ 20 353€ 39 413€ 23 536€ 1 042€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
625€ 625€ 625€ 19 756€ 38 888€ 23 013€ 625€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
15€ 15€ 228€ 228€ 183€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
18 942€ 12 525€ 1 172€ 1 212€ 954€ 693€ 1 042€ 803€ 803€ 856€ 557€ 703€ 597€ 525€ 475€ 417€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
783€ 122€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
211 245€ 194 704€ 936 210€ 901 094€ 783 761€ 624 574€ 708 282€ 691 536€ 711 471€ 433 670€ 368 375€ 301 759€ 277 423€ 338 356€ 317 697€ 63 594€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
211 245€ 194 704€ 936 210€ 901 094€ 783 761€ 624 574€ 708 282€ 691 536€ 711 471€ 433 670€ 368 375€ 301 759€ 277 423€ 338 356€ 317 697€ 63 594€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 062 826€ 694 171€ 813 081€ 777 479€ 763 369€ 554 359€ 442 623€ 271 684€ 428 842€ 286 536€ 200 324€ 252 127€ 30 875€ 139 168€ 34 580€ 165 810€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 062 826€ 694 171€ 813 081€ 777 479€ 763 369€ 554 359€ 442 623€ 271 684€ 428 842€ 286 536€ 200 324€ 252 127€ 30 875€ 139 168€ 34 580€ 165 810€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 780 642€ 1 797 781€ 2 668 922€ 2 640 215€ 2 656 703€ 2 410 662€ 2 507 093€ 2 133 978€ 2 042 238€ 1 350 598€ 1 257 742€ 1 222 600€ 1 064 769€ 1 416 124€ 1 434 301€ 1 302 144€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
985 159€ 651 278€ 625 805€ 748 347€ 736 170€ 523 134€ 411 930€ 253 516€ 415 891€ 275 394€ 79 615€ 161 570€ -49 918€ 62 519€ -31 462€ 103 045€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
985 159€ 651 278€ 625 805€ 748 347€ 736 170€ 523 134€ 411 930€ 253 516€ 415 891€ 275 394€ 79 615€ 161 570€ -49 918€ 62 519€ -31 462€ 103 045€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
651 278€ 625 805€ 748 347€ 736 170€ 523 134€ 411 930€ 253 516€ 415 891€ 275 394€ 79 615€ 161 570€ -49 918€ 62 519€ -34 719€ 103 045€ 20 124€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
333 881€ 25 472€ -122 541€ 12 177€ 213 036€ 111 204€ 158 414€ -162 376€ 140 497€ 195 779€ -81 955€ 211 488€ -112 437€ 97 238€ -134 507€ 82 921€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 608 723€ 948 704€ 1 861 359€ 1 750 800€ 1 806 440€ 1 806 534€ 2 051 250€ 1 833 223€ 1 576 584€ 1 019 561€ 1 115 032€ 995 007€ 1 047 584€ 1 277 833€ 1 368 961€ 1 097 561€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
66 554€ 22 348€ 159 144€ 12 000€ 8 000€ 84 811€ 76 605€ 96 468€ 111 504€ 83 351€ 58 840€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
159 144€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
76 605€ 77 337€ 73 242€ 64 220€ 58 840€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
66 554€ 22 348€ 12 000€ 8 000€ 84 811€ 0€ 19 131€ 38 263€ 19 131€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 425 557€ 850 757€ 898 119€ 959 575€ 1 107 668€ 1 229 990€ 1 354 258€ 1 169 953€ 898 752€ 623 380€ 679 170€ 655 534€ 736 117€ 899 236€ 1 036 664€ 1 021 810€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
300€ 183€ 183€ 0€ 0€ 48€ 48€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
2 425 257€ 850 757€ 898 119€ 959 575€ 1 107 668€ 1 229 990€ 1 354 076€ 1 169 771€ 898 752€ 623 380€ 679 170€ 655 534€ 736 117€ 899 188€ 1 036 616€ 1 021 810€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
48 738€ 32 062€ 11 085€ 11 392€ 11 210€ 10 562€ 11 220€ 12 208€ 6 442€ 6 513€ 3 725€ 3 955€ 2 695€ 4 051€ 8 828€ 8 784€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
48 738€ 32 062€ 11 085€ 11 392€ 11 210€ 10 562€ 11 220€ 12 208€ 6 442€ 6 513€ 3 725€ 3 955€ 2 695€ 4 051€ 8 828€ 8 784€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
67 874€ 43 537€ 793 011€ 779 833€ 687 562€ 565 982€ 685 771€ 639 062€ 663 391€ 389 669€ 347 326€ 258 913€ 212 304€ 263 042€ 240 119€ 8 127€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
64 870€ 40 015€ 0€ 0€ 390€ 0€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 166€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
2 931€ 3 489€ 34 322€ 28 275€ 27 890€ 31 835€ 23 447€ 6 973€ 5 757€ 12 625€ 37 260€ 12 085€ 4 679€ 3 998€ 5 938€ 8 127€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 564€ 3 039€ 2 536€ 2 474€ 2 801€ 3 105€ 107 620€ 2 053€ 1 749€ 7 385€ 2 249€ 2 645€ 119 852€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
353 555€ 340 153€ 314 618€ 256 478€ 322 826€ 311 804€ 281 656€ 188 217€ 148 977€ 129 807€ 106 798€ 137 039€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
73€ 33€ 26€ 53€ 260€ 109€ 598€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
302 081€ 309 647€ 260 476€ 210 601€ 252 638€ 235 462€ 197 989€ 145 041€ 123 399€ 83 477€ 76 498€ 89 635€ 88 431€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
98 119€ 97 007€ 81 781€ 64 158€ 83 461€ 81 719€ 70 369€ 41 732€ 35 942€ 26 159€ 22 081€ 29 335€ 25 731€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
2 345€ 1 660€ 327€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
186 760€ 197 799€ 181 758€ 141 068€ 114 094€ 80 994€ 43 913€ 47 239€ 49 763€ 55 642€ 63 095€ 66 024€ 67 104€ 75 772€ 96 801€ 101 538€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
186 760€ 197 799€ 181 758€ 141 068€ 114 094€ 80 994€ 43 913€ 47 239€ 49 763€ 55 642€ 63 095€ 66 024€ 67 104€ 75 772€ 96 801€ 101 538€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€