Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
77 687 146€ 78 957 797€ 75 809 745€ 74 885 054€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
3 047 019€ 4 157 269€ 218 381€ 156 489€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
3 047 019€ 4 157 269€ 218 381€ 76 689€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 79 800€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
352 839€ 513 240€ 1 304 077€ 441 278€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
314 957€ 513 240€ 296 281€ 361 155€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
37 882€ 0€ 37 897€ 80 123€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 969 900€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
74 287 288€ 74 287 288€ 74 287 288€ 74 287 288€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
74 287 288€ 74 287 288€ 74 287 288€ 74 287 288€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
20 681 795€ 21 893 194€ 21 147 766€ 14 588 907€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
17 888€ 14 860€ 7 765€ 7 933€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
17 888€ 14 860€ 7 765€ 7 933€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
5 986 034€ 0€ 6 073 156€ 6 533 386€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
5 986 034€ 0€ 6 073 156€ 6 533 386€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
3 374 412€ 8 842 334€ 3 540 269€ 3 624 597€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
16 826€ 24 971€ 6 886€ 13 230€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
3 355 595€ 3 207 267€ 3 531 374€ 3 608 888€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 990€ 5 610 096€ 2 009€ 2 479€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
11 303 462€ 13 036 000€ 11 526 577€ 4 422 991€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
2 790€ 3 518€ 17 786€ 4 429€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
11 300 673€ 13 032 482€ 11 508 791€ 4 418 562€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
159 680€ 578 575€ 341 713€ 837 214€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
99 468€ 34 505€ 66 917€ 142 794€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
60 212€ 544 070€ 274 797€ 694 421€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
98 528 621€ 101 429 566€ 97 299 225€ 90 311 175€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
82 681 872€ 82 960 568€ 83 327 578€ 83 747 880€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
83 897 062€ 84 044 511€ 84 161 838€ 84 202 286€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
37 076€ 37 076€ 37 076€ 37 076€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
83 859 986€ 84 007 435€ 84 124 762€ 84 165 211€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-1 083 943€ -834 260€ -454 407€ 0€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-131 247€ -249 683€ -379 853€ -454 407€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
12 445 807€ 13 558 618€ 12 658 968€ 5 873 518€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
0€ 0€ 0€ 0€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
15 266€ 33 373€ 9 072€ -7 630€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
15 266€ 33 373€ 9 072€ -7 630€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
12 430 540€ 13 525 245€ 12 649 896€ 5 881 148€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
244 320€ 273 254€ 404 679€ 344 440€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
723 082€ 593 592€ 601 051€ 433 673€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
458 319€ 394 995€ 414 327€ 298 671€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
148 000€ 112 108€ 120 875€ 81 828€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
7 467 962€ 9 183 519€ 8 031 882€ 1 784 534€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
3 388 858€ 2 967 777€ 3 077 083€ 2 938 003€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
3 400 942€ 4 910 380€ 1 312 680€ 689 778€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 239 414€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
3 400 942€ 4 670 966€ 1 312 680€ 689 778€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
0€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
98 528 621€ 101 429 566€ 97 299 225€ 90 311 175€