Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
155 795€ 170 155€ 144 381€ 224 182€ 152 266€
02
502
Spotreba energie
158 192€ 117 715€ 64 427€ 85 431€ 171 180€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
12 221€ 21 429€ 19 113€ 20 794€ 19 908€
05
512
Cestovné
35 255€ 28 567€ 7 812€ 12 698€ 69 797€
06
513
Náklady na reprezentáciu
5 726€ 6 124€ 3 519€ 5 009€ 8 635€
07
518
Ostatné služby
6 049 640€ 2 848 205€ 2 204 672€ 2 374 128€ 2 498 469€
08
521
Mzdové náklady
7 351 351€ 9 791 829€ 9 160 413€ 8 444 216€ 8 060 547€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 554 695€ 3 417 952€ 3 179 925€ 2 934 520€ 2 806 694€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
77 077€ 80 470€ 70 488€ 65 761€ 49 831€
11
527
Zákonné sociálne náklady
218 554€ 249 374€ 235 570€ 211 520€ 204 375€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 715€ 2 403€ 2 438€ 2 573€ 2 798€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 1 778€ 1 295€ 1 197€ 2 412€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
544€ 306€ 947€ 849€ 2 109€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
13 774€ 25 800€ 26 179€ 12 287€ 10 075€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 441 973€ 1 460 519€ 953 248€ 201 298€ 421 424€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 6 638€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
99 660€ 113 915€ 195 866€ 175 335€ 260 345€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
18 176 173€ 18 336 541€ 16 270 294€ 14 771 798€ 14 747 502€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
68 209€ 34 883€ 32 265€ 54 083€ 33 879€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 4 000€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
337€ 0€ 20€ 10€ 9€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 13€ 87€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 441 954€ 1 459 935€ 952 242€ 198 106€ 604 421€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
184 465€ 335 723€ 217 800€ 369 974€ 299 174€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
16 139 548€ 16 374 752€ 14 814 292€ 13 770 130€ 13 355 622€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
17 834 512€ 18 205 294€ 16 020 632€ 14 392 391€ 14 293 104€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-341 660€ -131 247€ -249 662€ -379 407€ -454 398€
76
591
Daň z príjmov
337€ 0€ 20€ 446€ 9€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-341 997€ -131 247€ -249 683€ -379 853€ -454 407€