Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
106 187€ 49 046€ 71 261€ 82 263€ 106 232€ 107 582€ 94 085€ 93 536€
02
502
Spotreba energie
83 356€ 66 457€ 77 713€ 82 532€ 72 803€ 54 115€ 53 243€ 37 483€
03
504
Predaný tovar
7 712€ 0€ 4 780€
04
511
Opravy a udržiavanie
15 632€ 22 329€ 11 401€ 16 352€ 5 153€ 33 765€ 93 278€ 540 632€
05
512
Cestovné
4 736€ 5 314€ 2 628€ 8 062€ 7 672€ 5 331€ 3 100€ 1 626€
06
513
Náklady na reprezentáciu
27 576€ 8 210€ 9 177€ 16 204€ 13 954€ 11 292€ 9 425€ 7 200€
07
518
Ostatné služby
319 960€ 317 209€ 306 267€ 321 079€ 288 674€ 192 089€ 213 902€ 153 460€
08
521
Mzdové náklady
1 328 357€ 1 235 252€ 1 125 541€ 1 045 188€ 825 260€ 681 747€ 555 197€ 489 681€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
466 503€ 432 488€ 394 413€ 362 244€ 287 893€ 234 962€ 192 352€ 172 850€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
28 775€ 25 022€ 27 526€ 13 411€ 13 782€ 10 508€ 7 841€ 14 249€
12
528
Ostatné sociálne náklady
135€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
63€ 63€ 63€ 33€ 0€ 17 003€ 12 351€ 8 214€
15
538
Ostatné dane a poplatky
8 086€ 15 814€ 569€ 717€ 377€ 230€ 257€ 232€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 7€ 0€ 127€ 6€
17
542
Ostatné pokuty a penále
190€ 0€ 2 000€
18
543
Odpísanie pohľadávky
37 518€ 22 679€ 20 444€
19
544
Úroky
1 462€ 1 791€ 2 011€ 2 234€ 1 222€ 0€ 45€
20
545
Kurzové straty
49€ 93€ 6€ 35€ 12€ 0€ 10€ 0€
21
546
Dary
13€
22
547
Osobitné náklady
0€ 823€ 1 595€ 883€
23
548
Manká a škody
4€
24
549
Iné ostatné náklady
966€ 866€ 690€ 18 493€ 3 762€ 10 077€ 520€ 361€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
165 339€ 169 947€ 170 720€ 153 292€ 73 286€ 20 623€ 10 241€ 2 782€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 13 541€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
30 830€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
25 000€ 0€ 20 502€ 1 504€ 3 000€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
102 204€ 105 121€ 108 503€ 83 583€ 56 505€ 26 706€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 722 983€ 2 492 692€ 2 331 168€ 2 246 675€ 1 762 871€ 1 409 853€ 1 247 527€ 1 538 781€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
2 040€ 7 433€ 5 591€ 6 117€ 8 936€ 1 388€ 60€ 0€
41
604
Tržby za predaný tovar
4 485€ 0€ 16€ 3 511€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
2€ 0€ 6€ 988€
54
645
Kurzové zisky
1€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
0€ 33€
58
649
Iné ostatné výnosy
6 890€ 2 467€ 2 870€ 1 448€ 408€ 2 047€ 3 267€ 2 684€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 13 541€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
29 771€ 12 027€ 10 243€ 20 709€ 23 828€ 39 990€ 34 355€ 11 481€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
151 645€ 151 407€ 179 700€ 304 735€ 406 248€ 130 937€ 78 743€ 84 701€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 253 657€ 1 234 347€ 1 196 053€ 1 097 797€ 924 936€ 818 204€ 724 642€ 570 636€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
12 353€ 27 124€ 7 030€ 82 555€ 26 639€ 40 148€ 0€ 14 745€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
1 186 775€ 1 198 546€ 1 132 070€ 940 876€ 826 686€ 717 513€ 537 288€ 459 937€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 647 617€ 2 633 353€ 2 533 590€ 2 454 253€ 2 221 192€ 1 750 227€ 1 378 360€ 1 158 713€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-75 366€ 140 661€ 202 422€ 207 578€ 458 321€ 340 374€ 130 833€ -380 067€
76
591
Daň z príjmov
0€ 2 624€ 3 623€ 1€ 3€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-75 366€ 140 661€ 202 422€ 207 578€ 455 697€ 336 751€ 130 832€ -380 070€