Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
200 576€ 227 022€ 250 162€ 239 671€ 250 651€ 225 210€ 310 302€
02
501
Spotreba materiálu
119 856€ 113 075€ 118 887€ 89 469€ 107 361€ 89 694€ 153 463€
03
502
Spotreba energie
80 720€ 113 946€ 131 275€ 150 202€ 143 290€ 135 516€ 156 838€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
639 753€ 594 673€ 630 096€ 692 133€ 744 725€ 722 421€ 675 378€
07
511
Opravy a udržiavanie
35 793€ 33 250€ 46 080€ 56 492€ 35 295€ 36 999€ 55 380€
08
512
Cestovné
18 193€ 25 023€ 32 915€ 35 813€ 14 730€ 13 022€ 19 014€
09
513
Náklady na reprezentáciu
878€ 879€ 879€ 877€ 705€ 670€ 784€
10
518
Ostatné služby
584 889€ 535 520€ 550 222€ 598 951€ 693 995€ 671 729€ 600 200€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 603 685€ 3 317 232€ 3 077 598€ 3 142 228€ 3 586 403€ 3 380 794€ 3 244 026€
12
521
Mzdové náklady
2 501 116€ 2 299 261€ 2 150 556€ 2 199 367€ 2 428 996€ 2 371 252€ 2 285 992€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
861 748€ 797 680€ 732 024€ 752 719€ 819 086€ 799 889€ 773 832€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
5 829€ 5 516€ 669€ 774€ 1 006€ 1 056€ 1 192€
15
527
Zákonné sociálne náklady
228 279€ 202 432€ 187 181€ 173 317€ 337 315€ 208 596€ 183 011€
16
528
Ostatné sociálne náklady
6 713€ 12 345€ 7 169€ 16 051€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
25 041€ 23 740€ 27 648€ 20 896€ 25 276€ 22 002€ 31 422€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
13 015€ 13 015€ 15 388€ 9 896€ 9 896€ 6 638€ 5 896€
20
538
Ostatné dane a poplatky
12 025€ 10 725€ 12 260€ 11 001€ 15 381€ 15 363€ 25 526€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
76 437 175€ 74 120 556€ 70 695 611€ 70 177 563€ 72 713 100€ 63 134 087€ 53 705 412€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 877€ 15 463€ 2 044€ 1 192€
26
546
Odpis pohľadávky
245 172€ 99 796€ 73 690€ 13 099€ 21 467€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
76 192 004€ 74 002 245€ 70 621 921€ 70 163 586€ 72 676 170€ 63 132 043€ 53 704 220€
28
549
Manká a škody
18 516€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
730 778€ 832 200€ 2 005 923€ 761 842€ 783 926€ 911 387€ 3 580 267€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
139 537€ 142 538€ 481 735€ 488 296€ 495 707€ 486 535€ 479 518€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
591 241€ 689 663€ 1 524 188€ 273 546€ 288 218€ 424 852€ 3 100 748€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 200€ 125 993€ 105 438€ 83 051€ 105 610€ 99 539€ 88 549€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
586 041€ 563 670€ 1 418 750€ 190 494€ 182 608€ 325 313€ 3 012 200€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
8 463€ 13 055€ 14 008€ 13 352€ 10 320€ 13 482€ 18 466€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 26€ 125€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
8 463€ 13 055€ 14 008€ 13 352€ 10 320€ 13 456€ 18 341€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 925 551€ 1 930 112€ 2 412 632€ 2 187 108€ 2 269 681€ 4 864 082€ 5 356 762€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 678 407€ 1 725 188€ 2 132 807€ 2 125 186€ 2 246 936€ 2 584 548€ 5 356 762€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
247 145€ 204 924€ 279 826€ 61 922€ 22 746€ 2 279 533€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
83 571 022€ 81 058 590€ 79 113 680€ 77 234 794€ 80 384 083€ 73 273 462€ 66 922 033€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 855 308€ 1 856 371€ 2 295 596€ 2 347 094€ 2 517 406€ 2 633 931€ 5 356 762€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 269 559€ 1 426 711€ 1 744 580€ 1 863 561€ 1 895 252€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
585 749€ 429 660€ 551 015€ 483 532€ 622 154€ 2 633 931€ 5 356 762€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
500 767€ 295 309€ 328 978€ 105 610€ 99 539€ 88 549€ 671 901€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
500 767€ 295 309€ 328 978€ 105 610€ 99 539€ 88 549€ 671 901€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
125 993€ 105 438€ 85 551€ 105 610€ 99 539€ 88 549€ 66 278€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
374 774€ 189 870€ 243 426€ 0€ 0€ 0€ 605 623€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
104€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
104€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
80 917 423€ 78 370 935€ 75 326 699€ 74 800 975€ 77 821 025€ 67 969 200€ 58 529 909€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
80 776 376€ 78 212 674€ 74 586 658€ 74 270 641€ 77 321 675€ 67 482 665€ 58 050 390€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
141 047€ 142 538€ 709 188€ 488 296€ 495 707€ 486 535€ 479 518€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
15 723€ 30 853€ 42 038€ 3 643€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
83 273 498€ 80 522 719€ 77 951 273€ 77 253 679€ 80 437 970€ 70 691 680€ 64 558 572€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-297 525€ -535 871€ -1 162 407€ 18 885€ 53 887€ -2 581 782€ -2 363 462€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-297 525€ -535 871€ -1 162 407€ 18 885€ 53 887€ -2 581 782€ -2 363 462€