Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Slovenskej sporiteľne

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
8 292 458€ 9 770 511€ 9 792 257€ 9 814 954€ 9 727 303€ 9 668 115€ 6 638 464€ 6 653 247€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 998€ 107 193€ 129 282€ 160 016€ 67 190€ 44 664€ 27 983€ 42 819€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
1 998€ 107 193€ 129 282€ 160 016€ 32 054€ 44 664€ 2 783€ 17 619€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 35 136€ 0€ 25 200€ 25 200€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
8 290 460€ 9 663 319€ 9 662 976€ 9 654 939€ 9 660 112€ 9 623 451€ 6 610 481€ 6 610 428€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
8 180 182€ 9 653 419€ 9 653 076€ 9 654 939€ 9 660 112€ 9 623 451€ 6 610 481€ 6 610 428€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
110 278€ 9 900€ 9 900€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 372 783€ 2 392 859€ 2 019 102€ 2 142 366€ 2 378 466€ 2 895 553€ 5 863 536€ 2 923 656€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 288€ 255€ 36€ 106€ 320€ 0€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 288€ 255€ 36€ 106€ 320€ 0€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
3 372 783€ 2 392 859€ 2 018 814€ 2 142 111€ 2 378 430€ 2 895 447€ 5 863 215€ 2 923 656€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
3 372 783€ 2 392 859€ 2 018 814€ 2 142 111€ 2 378 430€ 2 895 447€ 5 863 215€ 2 923 656€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
61€ 99€ 0€ 3 484€ 11 317€ 0€ 1 000€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
61€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 99€ 0€ 3 484€ 11 317€ 0€ 1 000€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
11 665 302€ 12 163 470€ 11 811 360€ 11 957 320€ 12 109 252€ 12 574 986€ 12 502 000€ 9 577 903€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
7 732 227€ 7 676 386€ 7 658 825€ 7 650 361€ 7 670 526€ 7 732 357€ 7 675 134€ 7 857 271€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
6 638 784€ 6 638 784€ 6 638 784€ 6 638 784€ 6 638 784€ 6 638 784€ 6 638 784€ 6 638 784€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
6 638 784€ 6 638 784€ 6 638 784€ 6 638 784€ 6 638 784€ 6 638 784€ 6 638 784€ 6 638 784€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
1 037 603€ 1 020 041€ 1 011 577€ 1 031 743€ 1 093 573€ 1 036 351€ 1 218 488€ 1 130 158€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
55 840€ 17 561€ 8 464€ -20 165€ -61 831€ 57 223€ -182 137€ 88 329€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
3 924€ 6 938€ 5 711€ 13 083€ 4 260€ 67 390€ 49 589€ 52 972€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
1 123€ 6 338€ 5 711€ 11 163€ 3 195€ 21 304€ 1 500€ 150€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 123€ 6 338€ 5 711€ 11 163€ 3 195€ 21 304€ 1 500€ 150€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
2 801€ 600€ 0€ 1 920€ 1 065€ 46 086€ 48 089€ 52 822€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
2 801€ 600€ 0€ 1 920€ 1 065€ 15 363€ 17 366€ 22 099€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
0€ 30 723€ 30 723€ 30 723€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
3 929 151€ 4 480 145€ 4 146 824€ 4 293 876€ 4 434 465€ 4 775 239€ 4 777 277€ 1 667 659€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
15 235€ 10 150€ 10 084€ 10 438€ 11 421€ 5 327€ 5 507€ 34 227€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
3 913 917€ 4 469 996€ 4 136 739€ 4 283 438€ 4 423 044€ 4 769 911€ 4 771 770€ 1 633 432€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
11 665 302€ 12 163 470€ 11 811 360€ 11 957 320€ 12 109 252€ 12 574 986€ 12 502 000€ 9 577 903€