Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Slovenskej sporiteľne

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
415€ 116€ 887€ 2 400€ 0€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
05
512
Cestovné
204€ 578€ 14€ 19€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
10 068€ 8 850€ 12 624€ 7 590€ 2 335€
07
518
Ostatné služby
346 906€ 375 407€ 319 424€ 296 383€ 136 943€
08
521
Mzdové náklady
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
819€ 64€ 62€ 617€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
16
541
Zmluvné pokuty a penále
25€
17
542
Ostatné pokuty a penále
36€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
0€ 25€ 0€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
13 741€ 10 347€ 55 761€ 118 656€ 0€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
753€ 798€ 1 910€ 3 965€ 1 976€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
61 855€ 12 610€ 3 215€ 14 836€ 33 625€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
43 400€ 53 149€ 143 076€ 238 929€ 47 504€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
11 000€ 9 500€ 3 000€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
962 529€ 1 276 421€ 1 324 029€ 1 170 644€ 678 790€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 451 751€ 1 747 840€ 1 864 002€ 1 854 063€ 901 172€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 313€ 431€ 921€
54
645
Kurzové zisky
0€ 6€ 0€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
166 276€ 216 361€ 336 370€ 323 453€ 323 347€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
195 547€ 101 443€ 301 189€ 237 049€ 48 054€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
250€ 102€ 5 432€ 1 880€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 101 105€ 1 409 347€ 1 341 889€ 1 170 644€ 678 791€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 463 178€ 1 727 253€ 1 985 194€ 1 733 464€ 1 051 113€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
11 427€ -20 588€ 121 192€ -120 599€ 149 940€
76
591
Daň z príjmov
31 592€ 41 243€ 63 970€ 61 538€ 61 611€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-20 165€ -61 831€ 57 223€ -182 137€ 88 329€