Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
266 949 000 € 234 297 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
150 132 000 € 146 798 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
63 000 € 47 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
150 069 000 € 146 751 000 €
013
A.II.2
Stavby
46 517 000 € 49 694 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
77 130 000 € 88 522 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
26 422 000 € 8 535 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
116 817 000 € 87 499 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
41 968 000 € 42 389 000 €
032
B.I.1
Materiál
15 105 000 € 13 477 000 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
10 768 000 € 9 204 000 €
034
B.I.3
Výrobky
16 095 000 € 19 708 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
176 000 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
176 000 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
74 568 000 € 44 754 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
42 062 000 € 40 357 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 508 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
30 998 000 € 4 397 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
105 000 € 356 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
105 000 € 356 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
266 949 000 € 234 297 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
105 588 000 € 98 031 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
44 829 000 € 44 829 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
44 829 000 € 44 829 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
8 013 000 € 8 194 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
8 166 000 € 8 166 000 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-153 000 € 28 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 483 000 € 4 483 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4 483 000 € 4 483 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
48 263 000 € 40 525 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
48 263 000 € 40 525 000 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
161 361 000 € 136 266 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 631 000 € 5 878 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
6 631 000 € 5 878 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
50 000 € 200 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
50 000 € 196 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 € 4 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
114 680 000 € 130 188 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
51 146 000 € 48 202 000 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
39 000 000 € 60 000 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
19 005 000 € 13 846 000 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0 € 3 315 000 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 202 000 € 4 684 000 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
327 000 € 141 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
40 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
40 000 000 €